Páginas

sexta-feira, 13 de janeiro de 2012

A TATUAXE SACRA - THE SACRED TATTOO

O clérigo Alí ed-Din díxolle ao seu discípulo despistado:

— Xa sei como facer para recordares o texto sagrado para sempre. Heino tatuar baixo a túa pel, así só haberás lelo.

O discípulo, Ben Tálib tiña medo da idea do mestre, mais obedeceu as súas ordes e depilou o peito. Non largou unha queixa durante os longos días en que o mestre Alí ed-Din tatuou o texto sacro baixo a súa pel,  agüentou estoicamente. Logo, durante unhas semanas, levou o tronco cuberto de bandaxes.

Un certo día, o clérigo mandou ao seu discípulo despistado:

— Quita a bandaxe.

Ben Tálib obedeceu. Si, o resultado era perfeito. Algúns capítulos do Libro Sagrado, os máis importantes, ficaron visíbeis baixo a pel do discípulo. Alí ed-Din estaba orgulloso de si mesmo.

— Agora, as verbas sagradas podes ler perante o espello para as aprenderes de memoria.

Mais non todo era ledicia, pois a voz nebulosa do discípulo dixo:

— O voso traballo é impresionante, mestre, mais eu non podo ler as palabras do revés... Coido que teredes que borralas e escribilas de novo, mais daquela como se o fixerades desde o outro lado do espello... non vos parece?

&  &  &


The cleric Ali ed-Din said the absent-minded disciple:
"I already know how to make you remember the holy text for ever. I'll tattoo it under your skin, so you'll just have to read it".

The disciple, Ben Talib was afraid of his master's idea, but he obeyed his commands and waxed his chest. He didn't say a word during the long days in which master Ali ed-Din tattooed the sacred text under his skin, he resisted the sacrifice stoically. Then, for a few weeks, he had his trunk covered with a bandage.

One day, the cleric ordered:

"Take off the bandage".

Ben Talib obeyed. Yes, the result was perfect. Several chapters of the Holy Book, the most important ones, were visible under the disciple's skin. Ali ed-Din was proud of himself.

"Now read the sacred words in front of a mirror so that you learn all of them by heart".

But not everything was joy, instead the hazy voice of BenTalib commented:

"Your work is impressive, Master, but I can't read the words the other way round... I think you'll have to rub them out and write them again, but as if written from the other side of the mirror..., don't you think so?"


© Frantz Ferentz, 2012


Sem comentários: