Páginas

sábado, 18 de dezembro de 2010

sixty five

    - A ver, fáleme en español, non me faga como eses separatistas de merda, quer? Eses cabróns queren que se fale catalán, galego ou basco... Para que? É que non entenden que o español é a segunda lingua mundial? -comentou o indignado cidadao mentres a cinza do cigarro lle caía na camisa-. Sonlle xente da caverna, entende?
    A empregada de facturación do aeroporto de Praga ollaba para el sen entender unha palabra do que lle dicía, ela só quería que lle mostrase o seu pasaporte. Mais o tipo seguiu co seu discurso:
    - Seica non entenden que non hai cousa máis importante que a lingua d'O Quixote?
    Daquela a señora que estaba tras del na fila, unha turista catalá, comentoulle:
    - Entón, vostede leu o Quixote?
    O tipo virouse para ela con expresión de rabia e díxolle:
    - Señora, o que pensa vostede? Claro que lin esa obra fantástica obra de Camilo José Cela...


    - A ver, me hable en español, no me haga como esos separatistas de mierda, ¿quiere? Esos cabrones que quieren que se hable catalán, gallego o vasco... ¿Para qué? ¿Es que no entienden que el español es la segunda lengua mundial? -comentó indignado el ciudadano mientras la ceniza del cigarro se le caía por la camisa-. Esa sí que es gente de la caverna, ¿entiende?
    La empleada de facturación del aeropuerto de Praga lo miraba sin entender una palabra de lo que le decía. Ella solo le había pedido que le enseñase su pasaporte, pero el tipo seguía con su discurso:
    - A lo mejor no entienden que no hay cosa más importante que la lengua del Quijote.
    Entonces la señora que estaba detrás de él en la cola, una turista catalana, le comentó:
    - Entonces usted se habrá leído el Quijote.
    Él se giró con expresión de rabia y le dijo:
    - Señora, ¿por quién me toma? Claro que he leído esa obra fantástica de Camilo José Cela...


    "Come on, talk to me in Spanish, don't act as those fucking separatists, will you? Those jerks who want Catalan, Galician and Basque to be spoken... What for? Don't they realize Spanish is the second world language?", commented an upset citizen while the cigarrette ashes were falling on is shirt. "Those people still live in caves, you know". However, the man continued his speech:
    The check-in employee of Prague airport didn't understand a word of that speech. She had just asked him to show her his passport.
    "Don't they understand there's nothing more important than the Quixote's language?
    Then the lady who was behind him at the queue, a Catalan tourist,said:
    "That means you have read the Quixote yourself, haven't you, sir?"
    The man turned round quickly. He hold an expression of rage and said:
    "Mind you, ma'am, I've certainly read that splendid book by Camilo José Cela"*

_________________________________
* Camilo José Cela is one of the few Spanish writers who was awarded with the Nobel Prize in the 20th century. He was Galician-born but wrote his whole work in Spanish.

Sem comentários: