Páginas

sábado, 18 de dezembro de 2010

seventy

    O rexedor da vila, todo solemne, deu o premio ao gañador do concurso de poesía. Era un diploma mercado nun bazar chinés onde puña o seu nome e un prato de porcelana co escudo da vila.
    – Pode pór orgullosamente o prato na parede da súa casa –díxolle o alcalde ao agasallado poeta.
    O poeta contemplou abraiado a miseria daquel premio. O prato, ideal para cascalo na cabeza ao rexedor.
    – Olla que premios me deron –anunciou o poeta á muller cando volveu á casa.
    Ela, sen dicer palabra, levou o prato co escudo á cociña e comezou a preparar a cea.
    Cabo de tres meses, o poeta, inspirado, díxolle á muller:
    – Oi, é a miña impresión ou cada vez che saen mellor os espaguetes á carbonara?
    – Tes razón –explicou ela con ares de experta–, ese prato co escudo da vila que che agasallaron hai tempo dálle un sabor especial ao mollo carbonara. Probabelmente por mor das tintas.
    El alcalde del pueblo, todo solemne, concedió el premio al ganador del concurso de poesía. Era un diploma comprado en un bazar chino donde ponía su nombre y un plato de porcelana con el escudo del pueblo.
    – Puede poner este plato lleno de orgullo en la pared de su casa –le dijo el alcalde al poeta.
    El poeta contempló lleno de sopresa lo miserable de aquel premio. El plato era ideal para cascárselo al alcalde en la cabeza.
    – Mira qué premio me han dado –anunció el poeta a su mujer de vuelta a casa.
    Ella, sin decir palabra, se llevó el plato con el escudo a la cocina y empezó a preparar la cena.
    Al cabo de tres meses, el poeta, inspirado, le dijo a su mujer:
    – Oye, ¿es mi impresión o cada vez te salen mejor los espaguetis a la carbonara?
    – Tienes razón –explicó ella con aires de experta–, ese plato con el escudo del pueblo que te regalaron lo que le da un sabor especial a la salsa carbonara. Probabelmente a causa de las tintas.


    The mayor solemnly bestowed the prize to the winner of the poetry competition. It was a diploma that had been previously bought at a Chinese bazaar where the name of the winner had been written down together with a china plate containing the village shield.
    "You can place it proudly on your house wall", said the mayor to the awarded poet.
    The poet was completely amazed because of the meanness of that prize. He thought about crashing the plate on the mayor's head.
    "Look at the prize I've just been given", he announced to his wife once he was back.   
    She didn't say a word. She just picked it up and went to the kitchen to make dinner.
    After three months, the poet, fully inspired, said to his wife:
    "You know, I've got the impression you make spaghetti alla carbonara better and better".
    "You're right", she explained. "It's because of that plate having the village shield they gave you; it actually gives carbonara sauce a very special taste. Probably because of the ink".

sixty nine

    A Elsa achegouse ao ouvido da Sara. A Sara pensou que ía susurrarlle algo, mais non, a Elsa comezou a xogar coa súa lingua no ouvido da Sara, rodeándolle todo o pavillón auditivo e tentando alcanzar o seu tímpano.
    Sara pensou que se lle estaba a insinuar.
    – O que pretendes? –preguntou a Sara sen esperar aquela reacción da súa amiga.
    – Non che gusta? –preguntou a Elsa pola súa vez–. Está ben, se prefires usar bastonciños de algodón para quitar a cera das orellas, éche cousa túa...    Elsa se acercó al oído de Sara. Sara pensó que iba a susurrarle algo. Pero no, Elsa comenzó a jugar con su lengua en el oído de Sara, rodeando todo el pabellón auditivo e intentando alcanzar el tímpano.    
    Sara pensó que se le estaba insinuando...
    – ¿Qué pretendes?– preguntó Sara sin esperarse aquella reacción de su amiga.
    – ¿No te gusta? – preguntó a su vez Elsa–. Está bien, si prefieres usar bastoncitos para quitarte la cera, allá tú...

    Elsa came close to Sarah's ear. Sarah thought her friend was to whisper her anyting, but she didn't, instead Elsa began to play with her tongue within Sarah's ear, surrounding it completely and trying also to reach her eardrum.
    Sarah finally believed her friend was insinuating herself.
    "What do you want", asked Sarah unexpectedly.
    "Don't you like it?", asked her friends as a reply. "If you prefer to use cotton sticks to clean your ears, it's up to you..."

sixty eight

    - Entón, sabe vostede ben alemán? Teña presente que se trata dunha tradución moi importante. Por esa razón está moi ben paga.
    - Claro que sei ben alemán -dixen eu-. Aquí na casa o alemán é unha das linguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Fálaballe á miña Heidi, desculpe. Envíeme a tradución por emilio.
    Cinco minutos despois eu xa abría un documento que, se tivese estado en xaponés no canto de en alemán, eu teríao entendido igual.
    Daquela ollei para a miña Heidi e díxenlle:
    - Miña rula, seica debería terlle dito ao cliente que embora sexas alemá, non deixas de ser unha boneca inflábel.


    - Bueno, ¿entonces usted sabe bien alemán? Tenga en cuenta que se trata de una traducción muy importante. Y por eso está muy bien pagada.
    - Claro que sé muy bien alemán -dije yo-. Aquí en casa el alemán es una de esas lenguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Perdone, hablaba con mi Heidi. Mándeme la traducción por emilio.
    Cinco minutos después abría un documento que, si hubiese estado en japonés en vez de en alemán, habría entendido igual.
    Entonces miré a Heidi y le dije:
    - Querida, lo mismo debería haberle dicho al cliente que, aunque tú seas alemana, no dejas de ser una muñeca hinchable.    "Well, so you speak German perfectly? Keep in mind this is a very important translation, that's why it's so well paid".
    "Sure, I do speak German quite well, sir", I replied. "German is one of the languages we usually speak at home, nicht wahr, mein Mäuschen? Excuse me, I was talking to my Heidi. Send me the translation by email".
    Five minutes later I was opening an extremely difficult document. If it had been in Japanese instead of in German, I'd have understood more or less the same. Then I glanced at Heidi and told her:
    "Dear, maybe I should have said to the customer that, despite you're German, you are an inflatable doll.

sixty seven

    Todo comezou cun tipo calquera a danzar lentamente no medio da rúa ás sete da madrugada dun sábado.
    Aos poucos fóiselle unindo xente. A danza era ben simple, con pasos á esquerda e á dereita alzando o pé, ritmicamente; até un neno podería facelo.
    Unha hora despois, mil seiscentos cidadaos uníranse á danza.
    Cara ao mediodía, xa eran oito mil novecentos.
    E no serao, absolutamente toda a cidade, por volta dun millón de habitantes, uníranse á danza daquel tipo anónimo que a iniciara de madrugada.
    Vinte e catro horas despois, caía o goberno.
    Unha xornalista conseguiu localizar o iniciador daquela danza de protesto. O tipo quixo fuxir dela para non lle dicer nada acerca dos motivos por que iniciara aquel movemento rítmico de protesto que dera mudado un goberno e causara a ledicia de todo un país.
    Era normal que o tipo non quixese falar. Tería sentido unha vergoña inconfesábel admitindo que comezara a danza porque, estando totalmente bébedo, empezou a sentir unha música dentro da súa cabeza que o convidaba a danzar.    Todo empezó con un tipo cualquiera bailando lentamente en medio de la calle a las siete de la madrugada de un sábado.
    Al poco se le fue uniendo gente. El baile era sencillísimo, con pasos a la izquierda y a la derecha levantando el pie rítmicamente. Hasta un niño podría hacerlo.
    Una hora después, mil seiscientos ciudadanos se habían ya unido al baile.
    Hacia el mediodía, ya eran ocho mil novecientos.
    Y al atardecer, absolutamente toda la ciudad, cerca de un millón de habitantes, se habían unido a aquel baile del tipo anónimo que lo había iniciado de madrugada.
    Veinticuatro horas después, caía el gobierno.
    Una periodista consiguió localizar al iniciador de aquel baile de protesta. El tipo quiso huir de ella para no contarle nada acerca de los motivos por los que había iniciado aquel baile rítmico de protesta que había conseguido cambiar un gobierno y traído alegría a todo un país.
    Era normal que el tipo no quisiera hablar. Le habría resultado una vergüenza inconfensable admitir que había empezado el baile porque, como estaba totalmente borracho, comenzó a sentir una música de su cabeza que lo convidaba a bailar.    Everything began with an anonymous fellow who set to dance slowly in the middle of the street at seven a.m. on Saturday.
    Little by little more people joined him. The dance was quite simple, steps into the left and into the right raising the foot rythmically. Even a child could cope with it.
    An hour later, thousand six hundred had joined the dance.
    At noon there were already some eight thousand people dancing.
    In the evening, the whole city, around one million inhabitants, had joined the dance together with that anonymous bloke that had commenced it early in the morning.
    Twenty four hours later, the Government fell down.
    A journalist achieved to find the person who had initiated the protest dance. The guy wanted to flee her in order to avoid giving explanations why he had started that rythmical protest dance that had get rid of a government and caused joy to people.
    It was normal the man refused to talk. He would have felt totally ashamed to recognise that he had set the dance because, being completely drunk, he had began to hear a music within his head inviting him to dance.

sixty six

    A grande poetisa, o ego máis lírico do panorama nacional, recebeu a visita dun ser fantasmagórico sob a aparencia do espírito dalgún poeta atormentado do Romantismo. Eran as catro da madrugada, nun cuarto calquera dun luxoso hotel, na véspera de recoller outro premio literario.
    O espírito díxolle á insigne poetisa:
    - O teu espírito é todo talento. Xa alcanzaches a inmortalidade. Queres que che faga unha estatua?
    O ego da poetisa medrou aínda máis. Ela ergueuse, foi á mesa e escrebeu un breve poema. Despois díxolle ao fantasma:
    - Quero.
    O fantasma abriu os brazos e recitou algo incomprensíbel mentres a muller se deixaba caer na cama co ego a lle estoupar por cada poro da pel.
    Ás oito e media da mañá, a muller da limpeza entrou no cuarto e atopou unha estatua de marfín de tamaño natural na cama, co rostro da poetisa e mesmo co seu camisión, mais da poetisa non había rastro, embora aínda aboiase un certo cheiro a perfume caro no ar da alcoba.


    La gran poetisa, el ego más lírico del panorama nacional, recibió la visita de un ser fantasmagórico bajo la apariencia del espíritu de algún poeta atormentado del Romanticismo. Eran las cuatro de la madrugada,en una habitación cualquiera de un lujoso hotel, la víspera de recoger otro premio literario.
    El espíritu le dijo a la insigne poetisa:
    - Tu espíritu ya es todo talento. Ya has alcanzado la inmortalidad. ¿Quieres que te haga una estatua?
    El ego de la poetisa se creció aún más. Ella se levantó, fue a la mesa y escribió un breve poema. Después dijo al fantasma:
    - Claro que quiero.
    El fantasma abrió los brazos y recitó algo incomprensible mientras la mujer se dejaba caer en la cama con el ego estallándole en cada poro de la piel.
    A las ocho y media de la mañana, la señora de la limpieza entró en la habitación y se encontró una estatua de marfil en la cama, con el rostro de la poetisa e incluso su camisón, pero de la poetisa ni rastro, aunque todavía flotaba un cierto olor a perfume del caro en el aire de la habitación.


    The great poetess, the most lyrical ego of the national literary panorama, got the visit of a ghost-like being under the aspect of some tortured romantic poet. It was four o'clock a.m., in the room of a luxury hotel, the day before getting another literary prize.
    The spirit said to the poetess:
    "Thy spirit is now pure talent. Thou hast reached immortality. Shall I make thee a statue?".
    The poetess' ego blew up even more. She stood up, went into the writing table and composed a short poem. Then she said to the phantom:
    "Yes, thou shallt".
    The phantom opened his arm and said some ununderstable words, while the woman let herself fall on the bed, her ego bursting through each pore of her skin.
    At eight o'clock a.m. the cleaning lady came into the room; there she found a full-size ivory statue lying on the bed. It had the poetess' face and even her same sleeping-shirt, but the poetess was out of sight. Yet there was still some scent of expensive perfume floating in the room.

sixty five

    - A ver, fáleme en español, non me faga como eses separatistas de merda, quer? Eses cabróns queren que se fale catalán, galego ou basco... Para que? É que non entenden que o español é a segunda lingua mundial? -comentou o indignado cidadao mentres a cinza do cigarro lle caía na camisa-. Sonlle xente da caverna, entende?
    A empregada de facturación do aeroporto de Praga ollaba para el sen entender unha palabra do que lle dicía, ela só quería que lle mostrase o seu pasaporte. Mais o tipo seguiu co seu discurso:
    - Seica non entenden que non hai cousa máis importante que a lingua d'O Quixote?
    Daquela a señora que estaba tras del na fila, unha turista catalá, comentoulle:
    - Entón, vostede leu o Quixote?
    O tipo virouse para ela con expresión de rabia e díxolle:
    - Señora, o que pensa vostede? Claro que lin esa obra fantástica obra de Camilo José Cela...


    - A ver, me hable en español, no me haga como esos separatistas de mierda, ¿quiere? Esos cabrones que quieren que se hable catalán, gallego o vasco... ¿Para qué? ¿Es que no entienden que el español es la segunda lengua mundial? -comentó indignado el ciudadano mientras la ceniza del cigarro se le caía por la camisa-. Esa sí que es gente de la caverna, ¿entiende?
    La empleada de facturación del aeropuerto de Praga lo miraba sin entender una palabra de lo que le decía. Ella solo le había pedido que le enseñase su pasaporte, pero el tipo seguía con su discurso:
    - A lo mejor no entienden que no hay cosa más importante que la lengua del Quijote.
    Entonces la señora que estaba detrás de él en la cola, una turista catalana, le comentó:
    - Entonces usted se habrá leído el Quijote.
    Él se giró con expresión de rabia y le dijo:
    - Señora, ¿por quién me toma? Claro que he leído esa obra fantástica de Camilo José Cela...


    "Come on, talk to me in Spanish, don't act as those fucking separatists, will you? Those jerks who want Catalan, Galician and Basque to be spoken... What for? Don't they realize Spanish is the second world language?", commented an upset citizen while the cigarrette ashes were falling on is shirt. "Those people still live in caves, you know". However, the man continued his speech:
    The check-in employee of Prague airport didn't understand a word of that speech. She had just asked him to show her his passport.
    "Don't they understand there's nothing more important than the Quixote's language?
    Then the lady who was behind him at the queue, a Catalan tourist,said:
    "That means you have read the Quixote yourself, haven't you, sir?"
    The man turned round quickly. He hold an expression of rage and said:
    "Mind you, ma'am, I've certainly read that splendid book by Camilo José Cela"*

_________________________________
* Camilo José Cela is one of the few Spanish writers who was awarded with the Nobel Prize in the 20th century. He was Galician-born but wrote his whole work in Spanish.