Páginas

domingo, 8 de agosto de 2010

sixty four

A/ to Cristina Río López


    A rapariga estacionou a bicicleta embaixo do farol da rúa. Púxolle a cadeíña, colleu a pasta das notas das aulas e encamiñouse cara á biblioteca.
    Mal dera catro pasos, cando un axente a detivo:
    - Non pode estacionar aí a bici -díxolle cun cigarro entre os beizos.
    - E logo -retrucou ela-, hai algún cartaz que o prohiba?
    O axente notou que a cinza lle caía na camisa. A rapariga tiña razón.
    Daquela pousou a man na porra e dixo:
    - É por prevención, para a bicicleta non luxar o farol, entendes meniña?
    - Entendo -respondeu ela-. É posíbel que a bicicleta mexe no farol, coma un can, señor axente...


    La chica aparcó la bicicleta debajo de la farola. Le puso la cadena, recogió la carpeta de apuntes y se dirigió a la biblioteca.
    Apenas había dado cuatro pasos cuando un agente la detuvo:
    - No se puede aparcar ahí la bici -le dijo con un cigarro entre los labios.
    - ¿Y eso? -respondió ella-. ¿Hay algún cartel que lo prohiba?
    El agente notó que la ceniza se le caía en la camisa. La chica tenía razón.
    Entonces llevó la mano a la porra y dijo:
    - Es por precaución, para que la bicicleta no manche la farola, ¿me entiendes, guapa?
    - Claro -respondió ella-. No vaya a ser que la bicicleta se mee en la farola, como un perro, señor agente...    The girl left her bike under the streetlamp. She put the chain around it to keep it safe, took her class notes and began to walk into the library.
    She had hardly made four steps when an officer stopped her:
    "You cannot park your bike here", he said holding a cigarrette between his lips.
    "How come?", she asked. "Is there any sign around here banning it?"
    The officer noticed the cigarrette ash had just fallen on his shirt. The girl was right.
    He put his hand on the truncheon and then he said:
    "It is a matter of precaution, you know, for the bike not to mark the streetlamp, you understand, darling?".
    "Sure", she replied. "There's a serious risk the bike has a pee on the streetlamp, as if it was a dog, Mr. Officer..."


sixty three

    A estación de TV TeleCinco anunciou a 175 edición do seu programa estrela 'Grande Irmao' para o próximo cuadrimestre.
    Carlos L.F., unha persoa verdadeiramente preocupada por aquel incremento indiscriminado da estupidez na tevé, escrebeu ao Instituto Nacional de Estatística para o informaren de canto tempo ía durar aínda aquel pesadelo.
    A resposta do Instituto Nacional de Estatística foille un golpe brutal:
    «Á vista de que a poboación do país é de 46 millóns de habitantes, onde 35,5 millóns deles poden ser clasificados como morbosos, cretinos e culipensantes, é dicer, virtuais adeptos a 'Grande Irmao', calculamos que a avandita TeleCinco podería continuar, tendo sempre seguros 12 desequilibrados mentais en cada edición, outros tres séculos e medio embora non mudase a poboación nacional en absoluto».
    Carlos L.F. colleu os seus trebellos, meteunos nunha mochila e quixo autoexiliarse; porén, axiña descubriu que non tiña onde, porque a toda parte chegaba o auténtico Grande Irmao.    La cadena de TV Telecinco anunció la 175 edición de su programa estrella "Gran Hermano" para el próximo cuatrimestre.
    Carlos L.F., una persona realmente preocupada por aquel aumento indiscriminado de la estupidez en la tele, escribió al Instituto Nacional de Estadística para que lo informasen de cuánto tiempo duraría aún aquella pesadilla.
    La respuesta del Instituto Nacional de Estadística era desconsoladora:
    «En función de que la poblacion del país es de 46 millones de habitantes, pero que 35,5 millones pueden ser considerados morbosos, cretinos y culipensantes, es decir, virtuales adeptos a "Gran Hermano", calculamos que la susodicha Telecinco podría continuar, en base a la presencia segura de 12 desequilibrados mentales en cada edición, otros tres siglos y medio aunque no se cambiase en absoluto la población nacional».

    Carlos L. F. recogió sus pertenencias, las metió en una mochila y quiso autoexiliarse; sin embargo, enseguida descubrió que no tenía dónde, porque a todas partes llegaba el auténtico Gran Hermano.


    The TV station Telecinco announced the 175th edition of its star show "Big Brother" for the next term.
    Carlos L. F., a citizen really concerned about that irrational growth of stupidity on TV, wrote to the Statistics National Institute in order to obtain some information on how long that nightmare would still last.
    The response of the Stastitics National Institute was disencouraging:
    «Since the population of this country sums up 46 million inhabitants, from which 35,5 million are to be considered ghoulish, cretinous and assthinking fellows, i.e., likely adepts to 'Big Brother', we work out that show could still continue for at least three more centuries, even if the population would not change at all, taking into account that only twelve insane people would take part on each single edition».
    Carlos L.F. picked up his belongings and put them into his rucksack; then he tried to go into exile. However, he soon found out he could go nowhere, since all places were within reach of the true Big Brother.