Páginas

domingo, 4 de julho de 2010

fifty one

    A irmá superiora retirouse ao seu cuarto como todas as noites, despois dunha longa xornada dedicada ao ensino, sempre coa mesma intensidade dos últimos trinta e tres anos, sempre desde aquel mesmo cuarto con vistas á antiga fábrica de plásticos.
    Concentrouse no lapis e a folla de papel á espera de que a virxe lle inspirase aquelas palabras que todas as noites ela puña no papel. A propia virxe lle ditaba os seus escritos que ela despois, chea de fe, enviaba aos profesores do centro. Ela era unha mera transmisora, a virxe mesma redixía textos a través dela. No inicio, todo ía escrito á máquina e fotocopiado, despois xa o enviaba por correo electrónico aos profesores da casa, seguindo o ditame dos tempos.
    Mais aquela noite, pola primeira vez, a virxe non se manifestaba. A irmá superiora pensou que, se callar, ela mesma non estaba en boa disposición. Ergueuse do escritorio e foi dar un paseo polos xardíns. Mal dera catro pasos cando unha das irmás se lle achegou e lle dixo:
    - Mai superiora, boas noticias: acaban de fechar a fábrica de plásticos do lado do noso colexio. Xa non botarán máis gases halucinóxenos...
    Mais a irmá superiora non lle prestou atención e seguiu adiante co xesto serio. Tanto lle tiña que a fábrica tivese estado trinta e tres anos a botar gases halucinóxenos á atmosfera. O que a ela realmente lle preocupaba é que a virxe calase de repente...


    La Hermana Superiora se retiró a su habitación como todas las noches, después de un largo día dedicado a la enseñanza, siempre con la misma intensidad durante los últimos treinta y tres años, siempre en la misma habitación con vistas a la antigua fábrica de plásticos.
    Se concentró en el lápiz y el papel esperando que la Virgen le inspirase las palabras que cada noche trasladaba al papel. La propia virgen le dictaba los textos que luego ella, llena de fe, enviaba a los profesores del centro. Ella era una mera transmisora, la propia virgen se servía de su sierva para transmitir su mensaje. Al principio, todo estaba escrito a máquina y fotocopiado, después ya empezó a enviarlos por correo electrónico a los profesores de la casa, adaptándose al correr de los tiempos.
    Pero esa noche la Virgen, por primera vez, la virgen no se maniefestó. La hermana superiora pensó que, quizás ella misma, no estaba en buena disposición. Se levantó de su escritorio y se fue a dar un paseo por los jardines. Apenas había dado cuatro pasos cuando una de las hermanas se le acercó y le dijo:
    - Hermana superiora, una buena noticia: acaban de cerrar la fábrica de plásticos de al lado de nuestro colegio. Ya no emitirá más gases alucinógenos...
    Pero la hermana superiora no le hizo caso y siguió adelante con gesto serio. Le daba igual que la fábrica se hubiera tirado treinta y tres años lanzando gases halucinógenos a la atmósfera. Lo que a ella realmente le preocupaba es que la Virgen se hubiera callado de repente...


    As every night, Mother Superior went to her room after having spent a long day devoted to teaching, always with the same intensity during the last thirty-three years, always to the same room overloking the plastics factory.
    Mother Superior concentrated herself on the pencil and the paper waiting for the Virgin to inspire her the words she got from the virgin every night in order to reflect them on the paper. The virgin herself dictated the texts that she herself, full of faith, used to transmit to the teachers of the school. She wasn't but a transmitter, since the virgin used her to expand her message. At the beginning, the texts were typed and photocopied, but then Mother Superior began to use e-mail to send the messages to the teachers, adapting herself to the new times.
    But for the first time, that night the virgin didn't manifest herself. Mother Superior thought she wasn't prone to being contacted any longer, so she decided to have a walk along the garden. She had hardly given a few steps when she came across one of the sisters, who told her:
    "Mother, good news: they've closed down the plastics factory by our school. They won't send out more hallucinogenous gases.
    But Mother Superior didn't pay much attention to her and keep on walking. She didn't care about the emissions from the factory, instead she was really concerned about the possibility that the Virgin had stopped transmitting her message...

Sem comentários: