Páginas

sábado, 31 de julho de 2010

sixty two

    O máis grande falsificador de notas de banco da historia, coa cabeza cuberta, finalmente concedeu unha entrevista a unha estación de televisión.
    – Cal é a clave do seu éxito? –preguntoulle a reporteira.
    – Secar ben as notas de banco –sentiuse daquela unha voz de muller so a carapucha–. Hai que saber enxugar ben as notas. Outramente o proceso non serve. Nin as imprentas, nin o resto dos arteluxos serven…
    – Daquela, vostede é un pioneiro… unha pioneira?
    – Non, a pioneira foi miña mai. Foi ela a que me aprendeu a tender ben a roupa no tendedoiro…


    El más grande falsificador de billetes de banco de la historia, con la cabeza cubierta, finalmente concedió una entrevista a una cadena de televisión.
   
¿Cuál es la clave de su éxito? -le preguntó la reportera.
   
Secar bien los billetes -se oyó entonces una voz de mujer bajo la capucha-. Hay que saber secar bien los billetes. Si no, el proceso no sirve. Ni las imprentas ni el resto de los artilugios sirven...
   
Entonces, ¿usted es un pionero... una pionera?
   
No, la pionera fue mi madre. Ella fue la que me enseñó a tender bien la ropa en el tendedero.


    The greatest world's banknote forger finally gave a TV interview, but his head was hooded.
    "What's the key of your success?", asked the reporter.
    "Drying up banknotes perfectly", a woman's voice sounded under the hood. "It is necessary to dry up the notes carefully, otherwise the process won't work. Printers and any other devices would turn out useless.
    "So you are a pioneer, aren't you?"
    "No, actually the pioneer was my mum. It was her who taught me how to hang up perfectly".


sixty one

    A curuxa, á espreita desde a xota de ferro, recordaba as palabras dos devanceiros que sentira cando cativo:
    – Nós cazabamos co gallo de comer. Caiamos sobre os ratos co fin de comermos neles.
    A curuxa miraba desalentada cara a aquel corredor ás escuras, polo cal algún rato podería vir correndo en calquera momento, mentres sentía aquela cadea fría que a mantiña unida á xota, tentando entender os humanos que a obrigaban a cazar ratos –os únicos seres libres no novo mundo– que corrían ceibes polo museo das ciencias.
    A curuxa era un dos poucos seres realmente vivos alí dentro, sen disecar, sen entender que tivese que cumprir cuotas de caza, pois outramente quedaría sen comer… rato conxelado e logo desconxelado.    La lechuza, al acecho desde la rama de hierro, recordaba las palabras de sus antepasados que había sentido en su infancia:
   
Nosotros cazábamos para comer. Caíamos sobre los ratones para alimentarnos de ellos.
    La lechuza miraba descorazonada hacia aquel pasillo a oscuras, por el cual podría surgir algún ratón corriendo en cualquier momento, mientras sentía aquella cadena fría que, entonces, lo mantenía atado a la rama, intentando entender a los humanos que la obligaban a cazar ratones -los únicos seres libres en el nuevo mundo- que corrían libres por el museo de ciencias.
    La lechuza era uno de los pocos animales realmente vivos allí dentro, sin disecar, sin entender que tuviera que cumplir cuotas de caza, porque si no se quedaba sin comer... ratón congelado y luego descongelado.    The owl was watching from the iron branch; she was recalling its ancestrors' words that she used  to hear during its infancy:
    "We just hunted to feed ourselves. We would fall upon mice to eat them, that was all".
    The owl watched sadly into that dark corridor; a mouse could emerge down there at any moment. Meanwhile it felt the cold chain around its paw that held it linked to the iron branch; it tried to understand those humans that forced it to hunt mice - the only free beings in the new world - running freely through the Science Museum.
    The owl itself was one of the few living creatures inside there, i.e., not stuffed, but it didn't understand why it had to fulfill hunting quotes, because if it didn't, it would get no food... frozen mice that would be then unfrozen for lunch.

segunda-feira, 26 de julho de 2010

sixty

    "As cincuentas cidades que ha coñecer antes de morrer". O Jan sentiuse atraído por aquel libro como por un magneto. Comprouno sen hesitar e leuno no bus e no metro de camiño para a casa despois do traballo. Viaxou desde Nova Iorque até Sydney, desde Nairobi a Moscovo, desde Singapor até O Cairo. Na derradeira páxina, o autor do libro dicía: "E cando teña visitado todas estas cidades, xa poderá morrer tranquilo".
    O Jan suspirou, fechou os ollos e sorriu de pracer.
    Foi un condutor do metro quen se decatou de que o Jan levaba dúas horas morto.


    "Las cincuenta ciudades que tiene que conocer antes de morir". Jan se sintió atraído por aquel libro como por un imán. Lo compró sin dudarlo y se lo fue leyendo en el bus y el metro camino de casa después del trabajo. Viajó desde Nueva York hasta Sydney, desde Nairobi hasta Moscú, desde Singapur hasta el Cairo. En la última página del libro, el autor decía: "Y cuando haya visitado todas estas ciudades, ya podrá morirse tranquilo".
    Jan suspiró, cerró los ojos y sonrió de placer.
    Fue un conductor del metro quien se dio cuenta de que Jan llevaba dos horas muerto.    "The fifty towns you must know before dying". Jan felt himself attracted by that book as if it was a magnet. He bought it without hesitating and read it in his way home by bus and underground. He travelled from New York to Sydney, from Nairobi to Moscow, from Singapore to Cairo. On the last page of the book, the author had written: "After you have visited all these cities, you will be able to die satisfied".
    Jan sighed, closed his eyes and smiled of pleasure.
    It was an underground driver who realized that Jan had been dead for two hours.


quinta-feira, 22 de julho de 2010

fifty nine

    Finalmente descubrín como fan as gaivotas de Xixón para chiaren as vinte catro horas do día, sen pausa e sen tregua, cubrindo todos os recantos da cidade seguindo un plano perfectamente deseñado: traballan en quendas, tres por día, onde participan todas as gaivotas da cidade.

    Al final he descubierto cómo hacen las gaviotas de Gijón para pasarse chillando las veinticuatro horas del día, sin pausa y sin tregua, cubriendo todos las esquinas de la ciudad según un plan perfectamente diseñado: trabajan en turnos, tres al día, donde participan todas las gaviotas de la ciudad.


    I've finally found out how Gijon seagulls get to be screeching the whole day, with no pause and no truce, covering all the spaces of the town according to a carefully designed plan: they work in shifts, three shifts every day, where absolutely all the town seagulls take part.

quarta-feira, 21 de julho de 2010

fifty eight

    - Ten coidado coa tapa do váter. Péchaa, que escapa o qi (/tši/).
    O Qi. Prestáballe ouvir a súa ex muller falar daquela idea tan de seu da enerxía, do qi, que tanto guiaba a súa vida. Por iso, non lle fixo moito caso. Deixou a tapa do váter alzada.
    Foi o seu maior error. Cando xa se viraba para saír do baño, unha especie de remuíño invisíbel o rodeou e o levou consigo pola taza do váter.
    Fora, aínda que el non o acreditase, cousa do qi.

    - Ten cuidado con la tapa del váter. ciérrala, que se escapa el qi.
    El qi. Le encantaba oír a su ex mujer hablar de aquella idea tan suya de la energía, el qi, que tanto guiaba su vida. Por eso, no le hizo mucho caso. Dejó la tapa del váter levantada.
    Aquel fue su mayor error. Cuando ya se daba la vuelta para salir del baño, una especie de remolino invisible lo rodeó y se llevó consigo por la taza del váter.
    Había sido, aunque el no lo creyese, cosa del qi.


    "Watch out, don't leave the toilet top open, the qi might escape".
    The qi. He liked hearing his former wife speak about that peculiar idea of energy, the qi, which actually led her life. That is why he didn't pay her much attention. He left the toilet top up.
    But that was her greatest mistake. While he was turning around to leave the bathroom, a kind of insvisible whirlpool surrounded him and take him away through the lavatory.

    Despite the man's lack of faith, he had been abducted by the qi.

fifty seven

    O aprendiz de fascista viu aquel nome escrito en basco na caixa do correo dunha vivenda no seu propio predio. Sen hesitar, colleu o seu marcador, emborronou o nome orixinal e reescribiu o nome Itsaso como Isabel, porque a el lle pareceu que esa era a equivalencia en castelao.
    Toda a escena fora presenciada por un xigantón de dous metros dez cuxa expresión denotaba algún tipo de retraso mental lixeiro. O aprendiz de fascista quedou a ollar para el. Non se atrevía a atacalo porque embora tivese pouca intelixencia, con certeza tiña moito músculo. Por iso explicoulle:
    - Estamos en España, daquela os nomes han ir en español. E ademais éche así porque me sae dos collóns, viches?
    O xigantón apenas asentiu coa cabeza.
    Un ano máis tarde, o aprendiz de fascista espreitaba pola periferia a localización de favelas de emigrantes a quen bater. De repente, sentiu que o collían da camisa até ficar alzado un metro por riba do chan. Antes de el poder reaxir, aterrou entre un grupiño de simpáticos cochos choídos nun antigo alxibe, os cales interromperon apenas durante uns segundos a súa tarefa alimentar para despois continuar co seu, sen lle dar máis importancia á presenza daquel estraño que acababa de se unir a eles.
    O aprendiz de fascista ergueu a cabeza e viu no alto do alxibe o xigantón, que lle sorría. Con expresión infantil, antes de o aprendiz de fascista lle poder largar calquera queixa, o xigantón díxolle:
    - Cheiras a cocho, por tanto has vivir entre os cochos. E ademais, éche así porque me sae dos collóns, viches?    El aprendiz de fascista vio aquel nombre escrito en vasco en buzón de correo de una vivienda de su propio edificio. Sin dudarlo, cogió el rotulador, emborronó el nombre original y reescribió el nombre Itsaso como Isabel, porque a él le pareció que esa debía ser la equivalencia en castellano.
    Toda la escena fue presenciada por un gigantón de dos metros diez cuya expresión denotaba algún tipo de retraso mental ligero. El aprendiz de fascista se lo quedó mirando. No se atrevía a atacarlo porque aunque tuviera poca inteligencia, sin duda estaba bien dotado de músculos. Por eso le explicó:
    - Estamos en España, así que los nombres tienen que ir en español. Y además, es así porque a mí me sale de los cojones, ¿has entendido?
    El gigantón se limitó a asentir con la cabeza.
    Un año más tarde, el aprendiz de fascista acechaba por la periferia la localización de chabolas de emigrantes a los que atacar. De repente notó que lo cogían de la camisa hasta quedarse en volandas a un metro por encima del suelo. Antes de que se diese cuenta, aterrizó entre una piara de simpáticos cerdos encerrados en un antiguo algibe, los cuales no interrumpieron más que unos segundos sus tareas alimentarias para enseguida seguir a lo suyo sin darle mayor importancia a la presencia de aquel extraño que acababa de unirse a ellos.
    El aprendiz de fascista levantó la cabeza y vio en lo alto del algibe al gigantón que le sonreía. Con expresión infantil, antes de que el aprendiz de fascista le pudiese lanzar cualquier queja, el gigantón le dijo:
    - Hueles a cerdo, así que tienes que vivir entre cerdos. Y además, es así porque me sale de los cojones, ¿has entendido?
    The apprentice fascist saw that name written in Basque on a mailbox of his own building. He didn't hesitate: he produced a marker, wrote the original name off and rewrote it as Isabel instead of Itsaso; he fancied that was the equivalence in Spanish.
    The whole scene had been watched by a giant being 2.10 metres high whose expression showed some kind of slight mental delay. The fascist apprentice glanced at him. He didn't dare to attack him, the giant was a mountain of muscles. Therefore he explained:
    "We are in Spain, so names are to be in Spanish. And besides, it's like that because I can't be arsed, you got it?"
    The giant just nodded.
    One year later, the apprentice fascist was lying in wait of immigrants in the shanty town who could become eventual targets of attacks. Suddenly he noticed he was raised in the air seized by his shirt until he remained floating one metre high. Before he could react, he was thrown to an old reservoir and landed on the floor. He met there a herd of nice pigs that were kept there. The animals broke their activity off for a while, but then they went on eating, ignoring that stranger who had joined them.
    The apprentice fascist raised his eyes and saw the giant on top of the reservoir, who was smiling at him. Before the apprentice fascist could complain about his situation, the giant said:
    "You stink like a pig, so you have to live among pigs. And besides, it's like that because I can't be arsed, you got it?"

terça-feira, 13 de julho de 2010

fifty six

    Un día os cidadáns decidiron usar as bandeiras como pareos, entón o goberno decidiu usar roupa íntima como bandeiras


    Un día los ciudadanos decidieron usar las banderas como pareos, entonces el gobierno decidió usar ropa íntima como banderas.


    One day the citizens decided to use flags as beach wraps, then the government decided to use underwear as flags.sábado, 10 de julho de 2010

fifty five

    - Mamá, o avó non se move. Xa non funciona. O que fago?
    - Fillo, o que se fai con todo o que deixa de funcionar. Múdalle as pillas.
    - E onde están?
    - Aí, na primeira gabeta.
    - Ah, si, xa as vexo... Oi, xa funciona outra vez! Olá, avó!    - Mamá, el abuelo ya no se mueve. No funciona. ¿Qué hago?
    - Hijo, ¿qué se hace con lo que deja de funcionar? Se le cambian las pilas.
    - ¿Y dónde están?
    - Ahí, en el primer cajón.
    - Ah, sí, ya las veo... Hey, ya funciona otra vez. ¡Hola, abuelo!    "Mum, Grandpa doesn't move. He doesn't work. What shall I do?"
    "Oh, son, what can you do when something stops working? Change him the batteries".
    "Where are they?"
    "In the first drawer".
    "Oh, yeah, here they are... Great, he's working again. Hi, Grandpa?
"

fifty four

    - Confía nas estrelas. Fica a ollar para elas até que che falen. Elas hante guiar.
    - Xa, mais o problema é que en Madrid nunca se ven as estrelas. Éche cousa da polución, non sabes?


    - Confía en las estrellas. Quédate mirándolas hasta que te hablen. Ellas te guiarán.
    - Ya, pero el problema es que en Madrid nunca se ven las estrellas. Es cosa de la polución, ¿sabes?


    "Trust the stars. Stare at them until they speak to you. They will guide you".
    "Sure, but the problem is that stars are never seen in Madrid. It's a matter of polution, you know.


terça-feira, 6 de julho de 2010

fifty three

    CLAUDE: Que fillo tan curriño tes, Jacques.
    JACQUES: Obrigado. Éche ben despavilado.
    CLAUDE: Cantos anos tes xa, meu?
    NENO: Nove.
    CLAUDE: E xa sabes o que queres ser cando maior?
    NENO: Si, banqueiro corrupto como o meu papá.
    CLAUDE: Que riquiño!    CLAUDE: ¡Qué hijo tan majo tienes, Jacques.
    JACQUES: Gracias. La verdad es que es muy listo.
    CLAUDE: ¿Cuántos años tienes ya?
    NIÑO: Nueve.
    CLAUDE: ¿Y ya sabes lo que quieres ser de mayor?
    NIÑO: Sí, banquero corrupto como mi papá.
    CLAUDE: ¡Qué encanto!    CLAUDE: Your son's really nice, Jacques.
    JACQUES: Thanks. He's rather smart.
    CLAUDE: How old are you?
    CHILD: Nine.
    CLAUDE: And do you know what you'll become when you grow up?
    CHILD: Sure, a corrupt banker like Daddy.
    CLAUDE: How cute!


segunda-feira, 5 de julho de 2010

fifty two

    A miña avoa, muller analfabeta, non tiña na casa máis libros que os que decoraban o salón, iso é, algúns volumes de enciclopedia con máis de corenta anos que nunca foron abertos. Ademais diso, tiña un pequeno libro con cubertas de plástico escrito en carácteres coreanos que sempre atrouxo a miña atención. Aquel pequeno libro coreano era inseparábel da avoa durante as noites, o cal, durante toda a miña infancia e adolescencia, mantivo aceso o misterio, por que a avoa se choía no cuarto con el sen eu dar entendido como podía ler nel sendo analfabeta e mesmo estando nunha lingua tan estraña. Pensaba eu daquela que a vella tiña se cadra algún poder máxico.
    O misteriou ficou desvelado cando, estando ela doente durante un mes de xullo na aldea, pediume que lle trouxese o seu libro de capas de plástico á súa beira. Cando o tivo consigo, acoploulle moi xeitosamente un mango de vasoiro grazas a un enxeñoso sistema ideado por ela. O libriño ficaba unido ao mango por medio duns cordeis e unha estrutura de plástico que a propia avoa fabricara ela soa había xa moitos anos.
    Despois díxome:
    - Ves aquel mosquito de alí enriba no canto? Con este sistema de meu, podes esmagalo perfectamente co libro. Anda, vai e mátao.


    Mi abuela, mujer analfabeta, no tenía en casa más libros que los que decoraban el salón, es decir, algunos volúmenes de enciclopedia con más de cuarenta años que nunca nadie había abierto. Además, tenía un pequeño libro con tapas de plástico escrito en caracteres coreanos que sempre me llamó la atención. Aquel librito coreano era inseparable de la abuela durante las noches, lo cual, durante toda mi infancia y adolescencia, mantuvo encendido el misterio, porque la abuela se encerraba de noche en su alcoba sin que yo entendiese cómo podía leer siendo ella analfabeta y, más aún, estando el libro escrito en una lengua tan extraña. Me imaginaba entonces que la vieja tendría algún tipo de poder mágico.
    El misterio se develó una vez que, estando ella enferma allá en la aldea durante el mes de julio, me pidió que le trajese su librito con portada de plástico. Cuando lo tuvo consigo, le acopló le acopló un mango de escoba gracias a un ingenioso sistema ideado por ella. El librito quedaba unido al mango por medio de unos cordeles y una estructura de plástico que la propia abuela se había inventando hacía muchos años.
    Después me dijo:
    - ¿Ves aquel mosquito de allí arriba en la esquina? Con este sistema mío, lo puedes aplastar sin problemas con el libro. Anda, ve y mátalo.
    My grandmother, an illiterate woman, did not have more books at home than a few volumes of an encyclopedia to decorate the dining-room, which in fact had never been open during the last forty years. Besides she had a little book whose covers were plastic-made, written in Korean characters, which always attracted my attention. That little book and my grandma were inseparable during all summer nights. That situation turned out an endless mystery for me during my childhood and my adolescence; actually I couldn't understand why she would shut herself in her room with such a weird book since she was illiterate, and even more written in such a strange language. I thought that the old lady had some kind of magic power.
    But the mystery was finally solved one day when she fell ill. It was a July evening at Grandma's village. She asked me to bring her the Korean book. When she got it, she made up a kind of device by fitting a broom handle to the book perfectly held by means of a set of strings and a plastic structure.  It was a system she had invented herself quite a long time ago.
    Then she said to me:
    "Can you see that mosquito up there, on the corner? Thanks to this system of mine you can squash it easily. Go and kill it.
"

domingo, 4 de julho de 2010

fifty one

    A irmá superiora retirouse ao seu cuarto como todas as noites, despois dunha longa xornada dedicada ao ensino, sempre coa mesma intensidade dos últimos trinta e tres anos, sempre desde aquel mesmo cuarto con vistas á antiga fábrica de plásticos.
    Concentrouse no lapis e a folla de papel á espera de que a virxe lle inspirase aquelas palabras que todas as noites ela puña no papel. A propia virxe lle ditaba os seus escritos que ela despois, chea de fe, enviaba aos profesores do centro. Ela era unha mera transmisora, a virxe mesma redixía textos a través dela. No inicio, todo ía escrito á máquina e fotocopiado, despois xa o enviaba por correo electrónico aos profesores da casa, seguindo o ditame dos tempos.
    Mais aquela noite, pola primeira vez, a virxe non se manifestaba. A irmá superiora pensou que, se callar, ela mesma non estaba en boa disposición. Ergueuse do escritorio e foi dar un paseo polos xardíns. Mal dera catro pasos cando unha das irmás se lle achegou e lle dixo:
    - Mai superiora, boas noticias: acaban de fechar a fábrica de plásticos do lado do noso colexio. Xa non botarán máis gases halucinóxenos...
    Mais a irmá superiora non lle prestou atención e seguiu adiante co xesto serio. Tanto lle tiña que a fábrica tivese estado trinta e tres anos a botar gases halucinóxenos á atmosfera. O que a ela realmente lle preocupaba é que a virxe calase de repente...


    La Hermana Superiora se retiró a su habitación como todas las noches, después de un largo día dedicado a la enseñanza, siempre con la misma intensidad durante los últimos treinta y tres años, siempre en la misma habitación con vistas a la antigua fábrica de plásticos.
    Se concentró en el lápiz y el papel esperando que la Virgen le inspirase las palabras que cada noche trasladaba al papel. La propia virgen le dictaba los textos que luego ella, llena de fe, enviaba a los profesores del centro. Ella era una mera transmisora, la propia virgen se servía de su sierva para transmitir su mensaje. Al principio, todo estaba escrito a máquina y fotocopiado, después ya empezó a enviarlos por correo electrónico a los profesores de la casa, adaptándose al correr de los tiempos.
    Pero esa noche la Virgen, por primera vez, la virgen no se maniefestó. La hermana superiora pensó que, quizás ella misma, no estaba en buena disposición. Se levantó de su escritorio y se fue a dar un paseo por los jardines. Apenas había dado cuatro pasos cuando una de las hermanas se le acercó y le dijo:
    - Hermana superiora, una buena noticia: acaban de cerrar la fábrica de plásticos de al lado de nuestro colegio. Ya no emitirá más gases alucinógenos...
    Pero la hermana superiora no le hizo caso y siguió adelante con gesto serio. Le daba igual que la fábrica se hubiera tirado treinta y tres años lanzando gases halucinógenos a la atmósfera. Lo que a ella realmente le preocupaba es que la Virgen se hubiera callado de repente...


    As every night, Mother Superior went to her room after having spent a long day devoted to teaching, always with the same intensity during the last thirty-three years, always to the same room overloking the plastics factory.
    Mother Superior concentrated herself on the pencil and the paper waiting for the Virgin to inspire her the words she got from the virgin every night in order to reflect them on the paper. The virgin herself dictated the texts that she herself, full of faith, used to transmit to the teachers of the school. She wasn't but a transmitter, since the virgin used her to expand her message. At the beginning, the texts were typed and photocopied, but then Mother Superior began to use e-mail to send the messages to the teachers, adapting herself to the new times.
    But for the first time, that night the virgin didn't manifest herself. Mother Superior thought she wasn't prone to being contacted any longer, so she decided to have a walk along the garden. She had hardly given a few steps when she came across one of the sisters, who told her:
    "Mother, good news: they've closed down the plastics factory by our school. They won't send out more hallucinogenous gases.
    But Mother Superior didn't pay much attention to her and keep on walking. She didn't care about the emissions from the factory, instead she was really concerned about the possibility that the Virgin had stopped transmitting her message...

fifty

    Ás seis da madrugada, a superiora acordou de repente. Xacía núa na súa propia cama. O seu corazón batíalle descontrolado e brutal. Decatouse de que tiña a vaxina enchoupada de todo. As súas sospeitas confirmáronse: había un vulto baixo as sabas da súa propia cama. A superiora puxo os lentes e prendeu a luz. Comprendeu daquela que rompera o voto de castidade. Lentamente, remexeu as sabas para ver con quen fora unha pecadora. Así que viu o corpo gordecho e peludo do cardeal, acougou: aquel era un home santo. E como era aínda cedo, volveu cubrirse coas sabas para seguir a durmir.


    A las seis de la madrugada, la superiora se despertó de repente. Yacía desnuda en su propia cama. El corazón le batía salvaje y descontrolado. Se percató de que tenía la vagina totalmente empapada. Sus sospechas se confirmaron: había un bulto bajo las sábanas de su propia cama. La superiora se puso las gafas y encendió la luz. Comprendió que  había roto su voto de castidad. Lentamente, apartó las sábanas para ver con quién había sido una pecadora. En cuanto reconoció el cuerpo redondo y peludo del cardenal, se calmó: aquel era un hombre santo. Y como todavía era temprano, volvió a cubrirse con las sábanas para seguir durmiendo.


    At six a.m., Mother Superior woke up suddenly. She was lying naked on her own bed. Her heart was throbbing wildly, out of control. She noticed her vagina was absolutely wet. Her suspictions came true: There was a shape lying under the blankets of her own bed. Mother Superior put her glasses on and turned the light on. She realized she had broken her chastity vote. Slowly, she drew the blankets to find out with whom she had been a sinner. As soon as she saw the round, hairy body of the cardinal, she realised that everything was ok: he was a saint man. As it was still early, she covered herself with the blankets to keep on sleeping.

forty nine

    O señor Rodríguez, editor gordo e calvo, moi perto xa dos cincuenta, quixo darlle unha oportunidade a aquela nova poeta. Tiña talento, con efecto, mais aínda había demostrar até onde estaba disposta a chegar. Por iso, el baixou a braguilla das calzas e mostrou á rapaza o seu membro en perfecta erección. Da que o sostiña coa man dereita, díxolle a ela:
    - Vexamos que obra de arte es capaz de facer con isto.
    Ela, sen hesitar, apañou un aparello do bolso e comezou a lle tatuar no pene en erección unha frase: "Son un gordecho fillo de puta".    El señor Rodríguez, editor gordo y calvo, ya muy cerca de los cincuenta, quiso darle una oportunidad a aquella joven poeta. Tenía talento, sí, pero aún tenía que demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Por eso, se bajó la bragueta y le mostró a la joven su miembro en perfecta erección. Mientras lo sostenía con la mano derecha, él le dijo:
    - Veamos qué obra de arte eres capaz de hacer con esto.
    Ella, sin dudarlo, cogió una herramienta de su bolso y empezó a tatuarle en el pene en erección una frase: "Soy un gordo hijo puta".    Mr Rodríguez, a fat and bald publisher near his fifties, wanted to give that young poet woman a chance. She was talented indeed, but she ought to show him what she was ready to offer him. That is why he unzipped his trousers and showed her his fully erected penis he was holding with his right hand; then he said to her:
    "Show me what a piece of art you are capable to do with this".
    She didn't hesitate. She produced a device from her handbag and began to tattoo a sentence on his cock: "I'm a fat motherfucker".

forty eight

    Naquel momento, ela chegou ao orgasmo e largou un berro de pracer.
    Tamén naquel momento, ela viña de lle rebentar un gran enorme nas costas. Fora capaz de facer o amor e de rebentar aquel inmenso gran asemade.
    Por iso, el ficou todo o tempo coa sospeita de que talvez ela alcanzaba os orgasmos grazas aos seus grans, xa que, cando el non os tiña, ela sempre finxía enxaqueca.


    Justo en ese momento, ella alcanzó el orgasmo y soltó un grito de placer.
    Tamién en aquel preciso momento, ella le había reventado un grano enorme en la espalda. Había sido capaz de hacer el amor y reventarle aquel grano inmenso al mismo tiempo.
    Por eso, a él le quedó todo el tiempo la sospecha de que, tal vez, ella alcanzaba los orgasmos gracias a sus granos, ya que, cuando él no los tenía, ella siempre fingía tener jaqueca.

   

    In that moment, she got an orgasm and shouted of pleasure.
    Just in that very same moment, she burst him a huge pimple he had on his back. Actually she had been able to make love and burst that enormous pimple at the same time.
    That is why he was wary she might just reach orgasms thanks to his pimples, since when he had none, she always pretended to have a headache.