Páginas

sábado, 26 de junho de 2010

forty seven

    Durante semanas, o mulá Abdelkarím tivo que sufrir que na súa casa se desen fenómenos paranormais. Se cadra eran cousa do demo. Cada día, ao amencer, unha ou varias luces da súa casa aparecían prendidas; ás veces, era a televisión ou radio ou mesmo o computador que amañecían ligados. Por moito que ficaba pola noite a espreitar, nunca vía ninguén. A unha certa hora da madrugada, algún daqueles fenómenos tiña lugar espontaneamente na casa.
    O mulá tremía de medo, mais non ousaba dicilo aos seus fieis por temor a creren que a súa fe era débil. Até que un bo día, todo rematou. Ningunha luz, ningún aparello eléctrico volveu prenderse.
    - Fun eu quen conseguiu rematar con iso -díxolle a muller del da que lle servía o chá.
    - Tu, muller?
    - Si, eu -insistiu ela-. Por moi fantasmagóricos que sexan eses espíritos, se cortas a corrente de noite, non teñen xeito de prender nada.
    O mulá pensou que a súa muller debía estar a rir del, mais non tiña modo de comprobalo porque escondía o seu rostro baixo o burqa.    Durante semanas, el mulá Abdelkarím tuvo que sufrir que en su casa se diesen fenómenos paranormales. Tal vez eran cosa del demonio. Cada día, al amanecer, una o varias luces de la casa aparecían encendidas; a veces, era la televisión, o la radio, o el ordenador los que amanecían encendidos. Por mucho que se quedaba de noche a vigilar, nunca veía a nadie. A una cierta hora de la madrugada, alguno de aquellos fenómenos tenía lugar espontáneamente en casa.
    El mulá temblaba de miedo, pero no se atrevía a decírselo a sus fieles por temor a que creyesen que su fe era débil. Hasta que un buen día, todo acabó. Ninguna luz, ningún aparato eléctrico volvió a encenderse.
    - He sido yo quien ha conseguido acabar con eso -le dijo su mujer mientras le servía un té.
    - ¿Tú, mujer?
    - Sí, yo -insistió ella-. Por muy fantasmagóricos que sean esos espíritus, si cortas la corriente de noche, no tienen manera de encender nada.
    El mulá pensó que su mujer seguramente se estaba riendo de él, pero no tenía modo de comprobarlo porque escondía su rostro bajo el burqa.    For several weeks, Mullah Abdelkarim was witness to different paranormal phenomena occurring in his own home. It was probably something evil. Every day, at dawn, one or several lights were on; at times it was the television, the radio or a computer that were on instead. He was alert overnight, once and again, but it was useless, he never saw anybody. At a certain hour before sunrise, all of a sudden some of those phenomena used to take place.
    The mullah was really afraid, but he didn't dare to mention it because people would have serious doubts about his faith. But a certain day, everything was over. No more lights got on, no more devices turned on again.
    "It was me who is done with that nightmare", said his wife while serving him some tea.
    "You, woman?"
    "Yes, me "she insisted. "It doesn't matter how ghost-like those spirits are, but if you turn the current off, there's no way to turn anything on, you see?
    The mullah thought she was laughing at him, but he had no way to check it, since she was hiding her face under a burqa.

sexta-feira, 25 de junho de 2010

forty six

    Cando el saíu do psiquiátrico, ninguén podería imaxinar que atoparía unha parella estábel. A relación daquel paisano con aquela muller de ollar ausente funcionou perfectamente até a fin das súas vidas.
    Cabo de moitos anos preguntáronlle cal era a chave do suceso da relación. El respondeu:
    - Élles todo cuestión de estatística. Eu son esquizofrénico, teño daquela dupla personalidade. Ela disque é tan simple que non ten nin personalidade. Por tanto, estatiscamente, somos dúas persoas e dúas personalidades.


    Cuando él salió del psiquiátrico, nadie podría haber imaginado que encontraría una pareja estable. La relación de él con aquella mujer de mirada ausente funcionó perfectamente hasta el final de sus vidas.
    Al cabo de muchos años, le preguntaron cuál era la clave del éxito de su relación. Él respondió:
    - Es todo cuestión de estadística. Yo soy esquizófrenico, tengo doble personalidad. De ella dicen que es tan simple que no tiene ni personalidad. Por lo tanto, estadísticamente, somos dos personas y dos personalidades.    After he left the psychiatric hospital, no one coud bet he'd get a stable couple. The man's relationship with that absent-looking expression woman worked perfectly till the end of their lives.
    After quite a long time, he was asked about the key of the success of their relationship. He answered:
    "It's a matter of statistics, you know. I'm schizophrenic, which means I have a double personality. She is reportedly a single-minded person, they say she has no personality of her own. Therefore, statiscally we are two people with two personalities".

quinta-feira, 24 de junho de 2010

forty five

    Daquela freira sempre se tiña dito:
    - Esta paisana non a muda nin Deus.
    Con efecto, era así. Deus xa había tempo que botara a toalla.

    De aquella monja siempre habían dicho:
    - A esta mujer no la cambia ni Dios.
    Efectivamente, era así. Dios ya hacía tiempo que había tirado la toalla.


    It had always been said about that nun:
    "God himself can't change this woman".
    It was true, indeed. God himself had thrown the towel long ago.

segunda-feira, 7 de junho de 2010

forty four

    A nova psiquiatra interesouse por aquela paciente máis que polo resto dos doentes do hospital psiquiátrico. Era un caso único. Tratábase dunha anciá que pasaba o día a falar coas moscas, a lles dar ordes, aínda que non lles falaba exactamente, mais gruñía para elas. E como as moscas non a obedecían, ela cubría o rostro coas mans e finxía que choraba e murmuraba algo tamén inintelixíbel, notábase que era unha chantaxe sentimental cara ás moscas.
    Até daquela ningún especialista soubera explicar aquel estraño comportamento. Nunca até que ela, a nova psiquiatra, recoñeceu aquela anciá de ollar aluado. Fora a súa mestra.
    A psiquiatra botou todas as moscas fóra do cuarto e despois achegouse á muller.
    - Sor Josephine -díxolle a psiquiatra póndolle a man no ombreiro-. Xa fecharon a escola. Os nenos ruíns voaron para o inferno.
    De repente, nos ollos da anciá dibuxouse unha expresión de ledicia. Desde aquel día, dedicouse a lles aprender as táboas de multiplicar ás novas moscas que acudían onda ela.    La nuevo psiquiatra se interesó por aquella paciente más que por el resto de enfermos del hospital psiquiátrico. Era un caso único. Se trataba de una anciana que se pasaba el día hablando con las moscas, dándoles órdenes, aunque no les hablaba, más bien les gruñía. Y como las moscas no la obedecían, ella se cubría el rostro con las manos y fingía que lloraba, al tiempo que murmuraba algo también ininteligible, se notaba que era un chantaje sentimental hacia las moscas.
    Hasta entonces ningún especialista había sabido explicar aquel extraño comportamiento. Nunca hasta que ella, la nuevo psiquiatra, reconoció a aquella anciana de mirar alunado. Había sido su maestra.
    La psiquiatra expulsó a todas las moscas fuera de la habitación y luego se acercó a la mujer.
    - Sor Josephine -le dijo la psiquiatra poniéndole la mano en el hombro-. Ya han cerrado la escuela. Los niños malos han volado al infierno.
    De repente, en los ojos de la anciana se dibujó una expresión de felicidad. Desde aquel día, se dedicó a enseñarles las tablas de multiplicar a las nuevas moscas que acudían donde ella.
    The new psychiatrist was interested in that patient rather than in the rest of the patients of the psychiatric hospital. It was a unique case. It was an old woman who spent most of the day talking to flies, giving them orders, but not exactly speaking, but growling to them. But since flies did not obey her, she covered her face with her hands and pretended to cry, while she muttered something unintelligible, so that one could say it was a kind of emotional blackmail to the flies.
    Until then no specialists were able to explain that strange behaviour. Not until the new psychiatrist recognized that lunatic-looking old woman. She had been his teacher.
     The psychiatrist expelled all the flies out of the room and then approached the woman.
    "Sister Josephine", said the psychiatrist putting his hand on the woman's shoulder. "The school's closed. Naughty kids have all flown to hell".
    Suddenly, the eyes of the old woman showed a living expression of happiness. Since that day, she was devoted to teach multiplication tables to the new flies coming to her.


forty three

    - Eu vivo grazas aos ingleses
    - Dá aulas de inglés?
    - Non, eu como ingleses; é que lle son un canibal moi selectivo.

    - Yo vivo gracias a los ingleses
    - ¿Da clases de inglés?
    - No, yo como ingleses; es que soy un caníbal muy selectivo.


    - I can live thanks to English
    - Do you teach English?
    - No, actually I eat English... people. I'm quite a selective cannibal

forty two

    A vella viúva aventou un beixo ao ar. O beixo atravesou a atmosfera, por riba de mares e montañas, alcanzando outro continente.
    O beixo acabou pousando na fazula dun ditador que durmía. O ditador tivo daquela un pesadelo. Soñou que xacando fora persoa.


    La vieja viuda lanzó un beso al aire. El beso atravesó la atmosfera, por encima de mares y montañas, alcanzando otro continente. El beso acabó posándose en la mejilla de un dictador que dormía. El dictador tuvo entonces una pesadilla. Soñó que otrora había sido persona.


    The old widow threw a kiss into the air. The kiss went through the atmosphere, over seas and mountains, till it reached another continent.
    The kiss landed on a sleeping dictator's cheek. The dictator had then a nightmare. He dreamed that long ago he had been a person.