Páginas

sábado, 29 de maio de 2010

forty one

    Tu, descoñecido, has saber que despois de ter coleccionado nódoas do café en camisas de seda, parafusos de avión quitados durante o voo, ou mutacións de mosca, alguén decidiu dedicarse a coleccionar algo máis interesante, algo que torne a vida máis excitante. Por tanto, agora dedícase a coleccionar almas.
    É por iso que agora, tu, descoñecido do FaceBook, recibes esta invitación, embora non me coñezas...


    Tú, desconocido, has de saber que, después de haber coleccionado manchas de café en camisas de seda, tornillos de avión retirados durante el vuelo o mutaciones de mosca, alguien ha decidido dedicarse a coleccionar cosas más interesante, cosas que vuelvan la vida más excitante. Por tanto, ahora se dedica a coleccionar almas.
    Por eso me dirijo a ti, desconocido del FaceBook, que recibes esta invitación, aunque tú no me conozcas...    Dear stranger, you are to know that after having collected coffee stains on silk shirts, plane screws retired while flying or mutated flies, somebody has decided to collect something more interesting, something that may make life more stimulating. For that reason, somebody has decided to collect souls.
    That is why you get this FaceBook invitation from me, stranger, despite we are unacquainted with each other.

forty

    Tiven a sensación de que podería toca-las estrelas coa punta dos dedos. Por iso, estriquei a man e... si, toqueinas! Tiñan tacto de chocolate, por iso non puiden evitar a tentación de catalas. Comecei a comelas unha a unha. Con efecto, tiñan sabor a chocolate.
    Nunca podería ter imaxinado que podería ser tan lambón como para dar almacenado todo o universo no meu estómago.


    Tuve la impresión de que podría tocar las estrellas con la punta de los dedos. Por eso, estiré la mano y... sí, las toqué. Tenían tacto de chocolate, por eso no pude evitar la tentación de probarlas. Empecé a comerlas una a una. Efectivamente, tenían sabor a chocolate.
    Nunca me habría imaginado que por ser tan goloso podría acabar almacenando todo el universo en mi estómago.


    I had the sensation I could touch the stars with my fingers. So I just stretched my hand out and... yes, I could actually touch them! They were like chocolate, so I couldn't avoid tasting them, so I began to eat them one by one: yes, they tasted like chocolate...
    I could have never fancied that my greediness could make me store the whole universe in my stomach.

terça-feira, 11 de maio de 2010

Thirty nine

    Decidín parar de me torturar. Ter dupla personalidade non é unha maldición, senón unha benzón. Por exemplo, agora estou a navegar pola rede mentres a miña outra personalidade está a dar aulas de matemáticas.

    He decidido dejar de torturarme. Tener doble personalidad no es una maldición, sino una bendición. Por ejemplo, ahora estoy navegando por internet mientras que mi otra personalidad está dando clase de matemáticas.


    I've decided to stop torturing myself. Having double personality is not a curse, but a blessing. For example, now I'm surfing on the net while my other personality is giving maths lessons.   

Thirty eight

    Aquela noite, ela tiña unha vontade inmensa de chorar amargamente.
    Entrou no parque. Non tiña quen a consolar, non tiña uns brazos que a abrazaren, só había unha estatua cuberta de carriza. Por algunha estraña razón, sentiuse atraída pola estatua. Ela estendeu os brazos e deixou que a fazula tocase aquela pedra estrañamente tépeda. Axiña sentiuse mellor despois de ter abrazado a estatua e terlle contado todas as súas miserias.
    Tras unha hora comprida de confesións, a muller acabou enxugando as bágoas e volveu para a casa, perdéndose no medio da noite.
    A estatua sentiu que unha pinga de chuvia lle caía na fazula, como se for unha bágoa. Calquera espectador anónimo non podería ter distinguido se aquilo significaba acougo ou milagre.


    Aquella noche, ella sintió unas enormes ganas de llorar amargamente.
    Penetró en el parque. No tenía quien la consolase, no tenía unos brazos que la abrazasen, solo había una estatua cubierta de musgo. Por alguna extraña razón, se sintió atraída por la estatua. Ella extendió los brazos y dejó que su mejilla tocase aquella piedra extrañamente cálida. Enseguida se sintió mejor después de haber abrazado la estatua y haberle contado todas sus miserias.
    Después de una hora de confesiones, la mujer se enjugó las lágrimas y volvió a casa, perdiéndose en medio de la noche.
    La estatua sintió que una gota de lluvia le resbalaba por la mejilla, como si fuese una lágrima. Cualquier espectador anónimo no hubiera podido decir si se trataba de un alivio o de un milagro.    That night she felt like crying bitterly.
    She just walked into the park. No comfort around, no warm arms to hug her, only a statue covered with moss. For any strange reason, she felt attracted into the statue. She extended her arms and let her face touch the oddly warm stone. Soon she felt better hugging the statue and telling it all her misfortunes.
    After a long hour of confessions, she dried up her tears and went back home, getting lost in the middle of the night.
    The statue felt a rain drop fall off its cheek, as if it were a tear. Any anonymous spectator of the scene would have not been able to say whether that meant relief or miracle.

segunda-feira, 10 de maio de 2010

Thirty seven

A Alfonso L.

    P. Retter conseguiu escapar das tropas norteamericanas disfrazado de freira cando aquelas estaban a piques de tomar Berlín. O seu pasado coma un dos principais oficiais das SS ficaba así oculto.
    Durante corenta anos, P. Retter mantivo a súa identidade oculta baixo os hábitos, facéndose chamar Sor Catarina. Na súa orde ningunha irmá foi quen de sospeitar que aquela monxa de camiñares marciais, capacidade de agresión psicolóxica ilimitada e voz rouca fora un dos máis sanginarios asasinos das SS.
    O día da súa morte, as irmás descubriron que Sor Catarina non fora quen dixera ser. Non importaba, deixara tras de si toda unha escola de terror que permitiría á orde manter a disciplina nas aulas durante décadas.

    P. Retter consiguió escapar de las tropas norteamericanas disfrazado de monja cuando aquellas estaban a punto de tomar Berlín. Su pasado como uno de los principales oficiales de las SS quedaba así escondido.
    Durante cuarenta años, P. Retter mantuvo su identidad oculta bajo los hábitos, haciéndose llamar Sor Catarina. En su orden ninguna hermana llegó a sospechar que aquella monja de andares marciales, capacidad de agresión psicológica ilimitada y voz ronca había sido uno de los asesinos más sanguinarios de las SS.
    El día de su muerte, las hermanas descubrieron que Sor Catarina no había sido quien decía ser. No importaba, dejaba tras de sí toda una escuela de terror que permitiría a la orden mantener la disciplina en las aulas durante décadas.

    P. Retter got to flee from the American troops dressed up as a nun when these were about to fall on Berlin. His past life as one of the main officers of the SS remained hidden.
    For forty years, P. Retter kept his identity concealed under nun's habits; from then on he was known as Sister Catarina. In her Order no sister could ever suspect that that nun who walked like a soldier, had an inborn capability to torture psychologically and spoke with a husky voice had been one of the most bloody assassins of the SS.
    The day when he died the sisters found out that Sister Catarina was not who seemed to be. It did not matter, she had left a whole school of terror that allowed the Order to maintain discipline in the classrooms for decades.

sábado, 8 de maio de 2010

Thirty six

    A primeira noite que puideron estar xuntos foron a un hotel. Inmediatamente puxéronse a face-lo amor. El berraba coma un poseso durante o acto, mais a sesión durou pouco, ela case que non o notara.
    Despois da cópula, ela foi tomar unha ducha. Mentres a auga tépeda lle caía polo corpo, ela volveu sentir os berros orgásmicos del, mais daquela duraban máis, máis, máis.
    Saíu da ducha na punta das dedas e espreitou desde a porta. El, cunha erección considerábel, ollaba a televisión deitado na cama. De repente, no punto álxido, chegoulle o orgasmo mentres berraba:
    - Goooool!


    La primera noche en que pudieron estar juntos se fueron a un hotel. Enseguida se pusieron a hacer el amor. Él gritaba como un poseso durante el acto, pero la sesión fue bastante breve, ella casi ni lo había notado.
    Después de copular, ella se fue a duchar. Mientras el agua templada le caía por el cuerpo, ella volvió a oír los gritos orgásmicos de él, que en aquel momento duraban más, más, más. 
   Salió de la ducha de puntillas y se quedó espiando desde la puerta. Él, con una erección considerable, miraba la televisión tumbado en la cama. De repente, en el punto álgido, le llegó el orgasmo mientras gritaba:
    - ¡Gooooooooool!    The very first night they could finally be together, they went to a hotel. They immediately set to make love. He shouted as if he were possessed during the act, but it didn't last too long, she had hardly noticed it.
    After having sex, she went to have a shower. While the warm waters fell off along her body, she heard the man's orgasmic screams again, but then they were longer, longer, longer. 

    She went out of the shower and approached the door on tiptoe. The man was lying on the bed and had an amazing erection, while he was watching TV. Suddenly, he reached his climax and shouted because his team had just scored a goal:
    "Yeeeeessssss!"sexta-feira, 7 de maio de 2010

Thirty five

     - Haf, haf.
     - Ah, can, a min non me fales así, eh? Que levas unha losqueada que soa até en Istambul.
     - Haf, haf. 
     - Ves? Así moito mellor.

     - Haf, haf.
     - ¡Eh, perro, a mí no me hables así! Que te llevas una bofetada que resuena hasta en Estambul.
     - Haf, haf.
     - ¿Ves? Así mucho mejor.

    - Haff, haff.
    - Hey you dog. Don't talk to me like that, see? I'm gonna slap you so strong that they'll hear it from Istambul.
    - Haff, haff.
    - Much better now, you see?

quinta-feira, 6 de maio de 2010

Thirty four

    O alcalde chamounos non só heroes, mais tamén educadores. Si, a súa tarefa era educar os cidadáns. Por iso, o alcalde estaba tan orgulloso daqueles tres homes que dedicaban toda a súa vida a servir ao Concello sen que unha soa protesta xurdise nunca dos seus beizos.
    Despois dun acto tan emotivo, os tres heroicos educadores, daquela perfectamente camuflados, volveron ao seu posto favorito entre as bouzas á beira do parque na Avenida de Valladolid para seguir quitando aquela fotos de radar magníficas dos autos que ían a máis de 50 km/h.

    El alcalde los llamó no solo héroes, sino también educadores. Sí, su labor era la de educar a los ciudadanos. Por eso, el alcalde estaba tan orgulloso de aquellos tres hombres que dedicaban toda su vida a servir al Ayuntamiento sin que una sola queja surgiera de sus labios.
    Después de aquel acto tan emotivo, aquellos tres heroicos educadores volvieron, ya perfectamente camuflados, a su puesto favorito entre los arbustos a la vera del parque en la Avenida de Valladolid, en donde solían sacar unas fotos de radar espléndidas de los vehículos que por allí pasaban a más de 50 km/h.

    The lord mayor called them not only heroes, but also educators. Yes, their task was to educate citizens. That is why the lord mayor was so proud of those three men who devoted their whole life to serve the Town-Hall without any protests emerging from their lips.
    So after such an emotional event, those three heroic educators, perfectly camouflaged, went back to their favourite place among the park bushes in the Avenida de Valladolid where they used to take so splendid  radar photos of cars running over 50 km/h.
  

Thirty three

    - Hasme recoñecer axiña -dixérame ela xusto antes da nosa cita.
     Eu non a coñecía persoalmente. Todo o noso contacto fora por medio da rede social en que nos comezaramos a nos comunicar meses atrás. Ao cabo eu tivera a coraxe de lle pedir unha cita e ela aceptou. Eu nin sequera sabía como era ela, porque na súa imaxe de perfil tiña posto unha banana.
    Morto dos nervios, entrei no restaurante onde ela me citara. Entrei a tremer. Mais recoñecina axiña. Si, ela era a única banana sentada nunha mesa que estaba a tomar unha bebida.

    - Me reconocerás enseguida -me dijo ella justo antes de nuestra cita.
    Yo no la conocía personalmente. Todo nuestro contacto había sido a través de la red social en que nos habíamos empezado a comunicarnos meses atrás. Al final me había atrevido a pedirle una cita y ella aceptó. Yo ni siquiera conocía su aspecto, porque en su imagen de perfil había puesto un plátano.
    Atacado de los nervios entré en el restaurante donde me había citado. Entré temblando. Pero enseguida la reconocí. Sí, ella era el único plátano sentado a una mesa que se estaba tomando una bebida.

    "You will recognise me at once", she had told me just before our date.
    I didn't know her personally. All our contact had been through the social network where we both had began to commnicate some months ago. I had finally had the courage to ask her for a meeting and she had accepted. I didn't even know what she was like, because her profile picture was a banana.
    Completely excited I went into the restaurant where she had told me she would be waiting for me. I went in trembling. And I recognised her at once. Yes, she was the only banana sitting at a table having a drink.