Páginas

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010

Seventeen

    Cando a Claudine acabou de copular co home, o seu instinto forzouna a repeti-la eterna maldición: comelo cru. Aquel era o altísimo prezo que había pagar por se-la filla dunha barbantesa que adoraba le-lo Kafka e dun pai humano falecido e devorado.

    Cuando Claudine acabó de copular con el hombre, se vio forzada por su instinto a repetir la eterna maldición: comérselo crudo. Era el alto precio que tenía que pagar por ser hija de una madre mantis religiosa que leía con frucción libros de Kafka y un padre fallecido y devorado.

    When Claudine finished to copulate with the man, she was forced by her instinct to repeat her eternal curse: to eat him raw. That was the high price she had to pay for being the daughter of a mantis religiosa mother who loved to read Kafka and a deceased, devored father.

Sem comentários: