Páginas

domingo, 28 de fevereiro de 2010

Twenty four

    O paisano escribiu no seu blogue que ao cabo tomara a decisión de se suicidar. Era o tipo máis insatisfeito do mundo, el era só frustracións. Decidiu compor unha comprida despedida, moi sensíbel, chea de sentimentos, conmovedora, mais asemade lírica. Esperaba, porén, que alguén reaxise facéndolle algún comentario do tipo "non o fagas", "pénsao aínda", ou "a vida paga a pena vivila".
    O paisano agardou ainda tres horas sen resultados. Cinco horas despois, unha serie de comentarios comezaron a xurdir no seu blogue. O primeiro dicía: "Gustei do poema. Pódense atopar máis poemas teus na rede?". O resto dos comentarios, até doce, eran semellantes.
    O tipo estaba anoxado. Mais de súpeto chegoulle unha nova postaxe. Aquela non mencionaba nada acerca dos desexos de se matar, senón que dicía: "Insatisfeito e fustrado? Acougue, nós témoslle a solución. A nosa viagra fará que ela lle berre de pracer..."


    El tipo escribió en su blog que al final había decidido suicidarse. Era el hombre más insatisfecho del mundo, lleno de frustraciones. Decidió por tanto componer un posteo con una despedida muy larga, muy sensible, llena de sentimientos, conmovedora, pero al mismo tiempo lirica. Esperaba, no obstante, que alguien reaccionase haciéndole algún comentario del tipo "no lo hagas", piénsatelo" o "vale la pena vivir la vida".
    El hombre esperó aún tres horas sin resultados. Cinco horas después, una serie de comentarios empezaron a aparecer en su blog. El primero decía: "Me gustó el poema. ¿Se pueden encontrar otros poemas suyos en la red?" El resto de los comentarios, hasta doce, eran por el estilo.
    El tipo estaba disgustado. Pero de repente le llegó un nuevo posteo. Aquel no mencionaba nada acerca de sus deseos de matarse, sino que empezaba diciendo: "¿Insatisfecho y frustrado? No se preocupe, nosotros tenemos la solución. Nuestra viagra hará que ella grite de placer..."


    The man wrote on his blog he had finally made the decision to commit suicide. He was the most unsatisfied fellow in the world, plenty of frustration. He decided to compose a long farewell post, rather sensitive, full of feelings, heartbreaking but also lyrical. He still expected someone to respond him with a comment saying "don't do it", or "think about it" or even "it's worth living life".
    The man waited for three hours with no result. Five hours later, a series of comments came up on his blog. The first one said: "I liked your poem. Is it possible to find more poems of you anywhere on the net?". The rest of the comments, up to twelve, said more or less the same thing.
    The man was upset. But suddenly a new post appeared. This one didn't mention anything about his wishes to kill himself. Instead it said: "Unsatisfied and frustrated? Calm down, we get the solution. Our Viagra will make her cry of pleasure..."

sábado, 27 de fevereiro de 2010

Twenty three.- Homage to Kafka (2)

Eran as tres da madrugada. A neve cubría toda a cidade. Só os dementes se aventurarían a saír con 25º graos baixo cero.
   A estatua de Franz Kafka aproveitou a calma para baixar do pedestal, achegarse a unha fogueira prendida por uns sen-teitos á beira do río e compartir con eles uns grolos de vodka barata.
   Aos vagabundos prestáballes a compañía da estatua porque, por algunha estraña razón, era quen de lles contar historias reais basadas nas súas vidas etílicas mentres os convidaba a comer ás de insecto crocantes que quitaba do seu peito de bronce.

   Eran las tres de la madrugada. La nieve cubría toda la ciudad. Tan solo los dementes se aventurarían a salir con 25º bajo cero.
   La estatua de Franz Kafka aprovechó la calma para bajarse del pedestal, acercarse a una hoguera prendida por unos sin-techos a la orilla del río y compartir con ellos unos tragos de vodka barato. 
   A los vagabundos les gustaba la compañía de la estatua porque, por alguna extraña razón, sabía contarles historias reales basadas en sus vidas etílicas y los invitaba a masticar alas crujientes de insectos que se sacaba de su pecho de bronce.

   It was around 3 am. The snow covered the whole city. Only insanes would venture to go out being minus 25ºC.
   Franz Kafka's statue profitted the calm to get off his pedestal, come near a bonfire lit by some homeless people by the river bank and share a few gulps of cheap vodka with them. 
   The beggars liked the statue's company, because for any strange reason, he was able to tell them real stories based on their own ethyl lives, while he invited them to taste crunchy insect wings that he produced from his bronze breast.

Twenty two.- Homage to Kafka (1)

   De súpeto, deixei a cerveza na mesa, erguinme, pousei unhas coroas checas e botei a camiñar por Celetná, logo a Praza Venceslao, até que cheguei á Praza de Jan Palah, despois de pasar por Kaprova. Mais non rematou aí a cousa, tirei para a Ponte de Carlos até que cheguei a Malá Strana. Un guicho vestido de mariñeiro quixo venderme un billete para un cruceiro polo Moldava, mais eu rexeitei amabelmente o convite nun checo perfecto. Non puiden evitar subir ao Castelo e á Sé para despois baixar de novo e ir para as sinagogas, xa do outro lado do río.
   Tiña que acabar con aquilo, xa era cuestión de vida ou morte. O único modo de neutralizar un produto típico checo era cun produto típico non checo. Houben agarrame con forza a un farol e pedir unha cocacola, alí por Mustek, nun deses postos de comida rápida abertos 24 horas. Engulín a cocacola dun grolo sen alentar. Os efectos foron inmediatos. Ao cabo puiden relaxar un bocadiño despois de ter seguido o periplo de Kafka durante dúas horas a toda a velocidade. Mais unha vez, os meus amigos xogáranma. Pedíranme outra cervexa checa especial para turistas, cuxos efectos son letais: quen bebe nela compórtase coma un turista enxebre e é quen de falar checo polo menos seis horas.
   Nunca, nunca máis.

   De repente dejé la cerveza en la mesa, me levanté, dejé unas coronas checas y eché a andar por Celetná, luego la Plaza de Venceslao, hasta que llegué a la Plaza de Jan Palah, después de pasar por Kaprova. Pero no acabó ahí la cosa, luego tiré hacia el puente de Carlos hasta llegar a Malá Strana. Un tío vestido de marinero me quiso vender uno de esos cruceros por el Moldava, pero yo lo rechacé amablemente en un checo perfecto. No pude evitar subir al Castillo y a la Catedral, para después volver a bajar e ir hacia las sinagogas ya al otro lado de río.
   Tenía que acabar con aquello, era cuestión de vida o muerte. La única manera de neutralizar un producto típico checo era con un producto típico no checo. Me tuve que agarrar con todas mis fuerzas a una farola y pedir una cocacola, allí por la zona de Mustek, en uno de esos puestos de comida rápida abiertos 24 horas. Me tomé la cocacola de un trago sin respirar. Los efectos fueron inmediatos. Finalmente pude relajarme después de haber seguido el periplo de Kafka durante dos horas a toda velocidad. Otra vez más, mis amigos me la habían jugado. Me habían pedido otra cerveza checa especial para turistas cuyos efectos son letales: quien se la bebe se comporta como un turista  genuino y puede hablar checo durante al menos seis horas.
   Nunca, nunca más.   All of a sudden I left my beer on the table, stood up, left a few Czech crowns and began walking along Celetná, then Wenceslaw Square, till I reached Jan Palah's Square, after having gone through Kaprova. But I didn't finish there, I also went across Charles Bridge till I arrived at Malá Strana. A bloke dressed up as a saylor tried to sell me a ticket for one of those cruises along the Moldava, but I kindly refused his invitation in a perfect Czech. I couldn't avoid climbing to the Castle and the Cathedral, then come down and walk around the synagogues on the other side of the river.
   I had to stop it. It was an emergency. The only possibility to neutralise a typical Czech product was with a typical non-Czech product. I had to hold myself strongly to a street lamp and order a coke, in Mustek, at one of those fast food places open 24 hours a day. I swallowed the coke at once. Just in one gulp. The effect was immediate. I could finally relax after having followed Kafka's trip for a couple of hours at all speed. Once again, my friends had made fun of me; they had ordered another tourist-friendly Czech beer for me, whose effects are lethal: whoever drinks it, behaves like a genuine tourist and speaks Czech for at least six hours.
   Never, never again.

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Twenty one

    Unha folla dun vello xornal atravesou o océano empurrada polo vento durante máis de trescentos oitenta quilómetros.
    Ao cabo caeu na cabeza dun home que moraba nunha pequena illa deserta.
    A folla do xornal traía unha noticia que dicía: "Diminúen aínda máis as taxas de natalidade".
    O home ollou ao seu redor, contemplou a súa soidade infinita e pensou:
    "Non precisaba un anaco de papel para saber iso..."
    Despois deulle un uso hixiénico á folla de papel, o cal, polo menos, lle causou un gran pracer despois de tanto tempo.

    Una hoja de periódico atravesó el océano empujada por el viento durante más de trescientos ochenta kilómetros.
     Al final cayó en la cabeza de un hombre que vivía en una pequeña isla desierta.
     La hoja de periódico traía una noticia que decía: "Desciende la tasa de natalidad aún más".
     El hombre miró a su alrededor, contempló su soledad infinita y pensó:
     "Para saber eso, no necestio este papel..."
     Después, le dio un uso higiénico a la hoja de papel, lo cual, al menos, le causó un gran placer después de tanto tiempo.    A sheet of an old newspaper was pushed by the wind all over the ocean for more than three hundred and eighty kilometres.
     It finally fell on the head of the only man living in a certain small desert island.
     The sheet of the newspaper brought a news saying: "Natality rates are diminishing even more".
     The man looked around, watched his endless loneliness and thought:
     "I didn't need a piece of newspaper to know that..."
     Then he used the sheet for hygienic purposes, which at least caused him a great pleasure after so long.


Twenty

    Tan pronto como a Sra Cohen, a médium, atravesou a liña divisoria entre a vida e a morte, os seus temores tornáronse reais. Así que pasou, atopouse cun grupo de espíritos airados que a acusaban de mentireira, enganadora e caloteira...

    Tan pronto como la Sra Cohen, la médium, atravesó la línea divisoria entre la vida y la muerte, sus temores se hicieron realidad. En cuanto pasó, se topó con un grupo de espíritus airados que la acusaban de mentirosa, embaucadora y estafadora

    As soon as Mrs Cohen, the medium, crossed the borderline between life and death, her frights came truth. She came across a group of angry spirits who were anxious to blame her of being a liar, a deceiver and a swindler....

Nineteen

    Despois de ter traballado tanto tempo para a Orde, aquel coitado perdera a súa personalidade. 
    Tivo que pór un anuncio nos xornais onde pedía que, se alguén a atopaba por casualidade, que o chamase.

    Después de haber trabajado tanto tiempo para la Orden, aquel desgraciado perdió su personalidad. 
    Tuvo que poner un anuncio en los periódicos donde pedía que, si alguien se la encontraba por casualidad, que lo llamase.

    After having worked for the Order for so long, the miserable man lost his personality. 
    He published an ad on the newspapers where he asked people to call him in the event they found it by chance.

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2010

Eighteen

    Nunca ela acreditara naquela estraña lenda que afirmaba que os nosos nomes marcaban o noso destino. Por iso ela non entendía por que gustaba tanto de comer carna crúa. Ignoraba totalmente que o seu apelido Cherf significaba "comedor de cadáveres" nunha lingua da Europa Oriental.

    Ella nunca se había creído aquella extraña leyenda que afirma que nuestros nombres nos marcan el destino. Por eso no llegaba a entender su gusto por comer carne cruda. Ignoraba completamente que su apellido Cherf significaba "comedor de cadáveres" en una lengua de Europa Oriental.

    She had never believed that queer legend stating that our names write our destiny. That is why she didn't understand why she liked eating rotten meat so much. She completely ignored that her surname Cherf meant "corpse-eater" in an eastern European language.

Seventeen

    Cando a Claudine acabou de copular co home, o seu instinto forzouna a repeti-la eterna maldición: comelo cru. Aquel era o altísimo prezo que había pagar por se-la filla dunha barbantesa que adoraba le-lo Kafka e dun pai humano falecido e devorado.

    Cuando Claudine acabó de copular con el hombre, se vio forzada por su instinto a repetir la eterna maldición: comérselo crudo. Era el alto precio que tenía que pagar por ser hija de una madre mantis religiosa que leía con frucción libros de Kafka y un padre fallecido y devorado.

    When Claudine finished to copulate with the man, she was forced by her instinct to repeat her eternal curse: to eat him raw. That was the high price she had to pay for being the daughter of a mantis religiosa mother who loved to read Kafka and a deceased, devored father.

Sixteen

    A lectora das cartas leulle as cartas á condesa:
    - O seu amante está a lle ser infiel...
    A condesa decatouse axiña do que acontecía: a súa criada estivera a usa-lo seu vibrador durante os últimos meses.

    La echadora de cartas leyó las cartas a la condesa:
     - Su amante le está siendo infiel...
     La condesa enseguida comprendió lo que sucedía: su criada había estado usando su vibrador durante los últimos meses.


    The fortune-teller read the cards to the countess:
     "Your lover is not being faithful to you..."
     The countess understood that at once: her maid had being using her vibrator for the last months.

Fifteen

    -Vou tomar dúas decisións para o ano novo -dixo o tipo tentando soar interesante-. Unha será doada e a outra será complicada: pararei de raña-los collóns en público e aprenderei xaponés en seis meses...
    Apenas levou a cabo a decisión máis doada: aprender xaponés en seis meses.


    - Voy a tomar dos decisiones para el año nuevo -dijo el hombre intentando sonar interesante-. Una será fácil y la otra complicada: dejaré de rascarme los cojones en público y aprenderé japonés en seis meses...
     Tan solo llevó a cabo la decisión fácil: aprender japonés a seis meses.    "I will make two New Year's resolutions", said the man trying to sound interesting. "One will be difficult and the other will be easy to fulfill: I will stop scratching my testicles publicly and I will spend learn Japanses in six months...".
     He just performed the easy one: to learn Japanese in six months.

domingo, 7 de fevereiro de 2010

Fourteen

    Na fin da homenaxe ao gaiteiro máis ancián, ao homenaxado bisbáronlle algo na orella. 
    - E logo, como que hei pagar dereitos por soa-la miña propia composición coa gaita? -preguntou anoxado o gaiteiro ao funcionario da Sociedade de Creadores, o home de preto que bisbara ao gaiteiro na orella. 
    O home de preto xa estaba afeito a loitar nas circunstancias máis violentas, mais o home que estaba diante del tiña 101 anos, así que se limitou a finxir unha especie de sorriso mentres dicía: 
    - Acouge, señor. Agora vostede páganos 300€ por toca-la gaita e nós despois devolvémoslle 120€ que lle corresponden como dereitos...


    Al final del homenaje al gaitero más anciano, al homenajeado le susurraron algo en la oreja. 
    - A ver, ¿cómo que tengo que pagar derechos de autor por tocar mi propia composición con la gaita? -preguntó enfadado el gaitero al funcionario de la Sociedad de Creadores, el hombre de negro que le había susurrado en la oreja. 
    El hombre de negro ya que quien estaba ante él era un hombre de 101 años, así que se limitó a fingir una sonrisa: 
    - No se preocupe, señor, usted ahora nos paga 300€ por tocar la gaita y nosotros después le devolvemos 120€ que le corresponden como derechos...


    At the end of the homage to the oldest piper, the homaged man was whispered something in his ear. 
    "How come shall I have to pay rights to play my own composition with the pipe?", asked the piper absolutely upset with the officer of the Creators' Society, the man in black that had whispered in the piper's ear. 
    The man in black was used to fighting against the most violent situations, but the man in front of him was 101 years old, so he just answered trying to produce a kind of a smile: 
    "Don't worry, sir. Now you pay 300€ for playing the pipe, but then we will pay you back 120€ that correspond to you as royalties...

Thirteen

    - Eu non lle provoquei o accidente, sarxento. O auto que ía por diante de min levaba un autocolante que dicía: "Béixame o cu", o cal é de moi mal gusto, axente. Mais foi o meu auto o que seguiu as instrucións do autocolante, señor, acredíteme. O meu auto tentou beixar o traseiro do outro auto, por iso empurrou... Mais, honestamente, o outro condutor ben o merecía, axente, porque o meu auto, coitado, non lle ten beizos para  beixar....


   - Yo no provoqué el accidente, sargento. El coche que iba por delante de mí llevaba una pegatina que decía: "Bésame el culo", lo cual, ya ve usted, es de muy mal gusto. Pero fue mi coche el que siguió las instrucciones de la pegatina, agente. Mi coche intentó besar el trasero del otro coche, por eso empujó... Pero, honestamente, el otro conductor se lo merecía, agente, porque mi coche, el pobre, no tiene labios para besar...


    It wasn't me who provoked the crash, sergeant. On the car in front of me there was a sticker saying: "Kiss my arse", which I consider it's absolutely disgusting, sir. But it was my car itself that followed the instructions of the sticker, sir, believe me. My car tried to kiss the other car's behinds, so it pushed... Honestly, the other driver deserved it, you know, sir, because my car -poor little thing- has no lips to kiss with...

sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010

Twelve

    De súpeto, Nelly sentiu un "crac" a despois un "agh!". Non precisaba comprobar de que se trataba. Xa sabía que a mini-trapa para osos que preparara para o seu home non se pasa-lo día enteiro coa man nos collóns funcionara perfectamente.

    De repente, Nelly oyó un "crac" y luego un "¡ay!". No tuvo que comprobar nada. Sabía que la mini-trampa para osos que había preparado para que su marido no se pasase el día con la mano en los cojones había funcionado perfectamente.

    Nelly suddenly heard a "crack" and then a "ough!". She didn't need to check it. She knew the reduced bear trap she had prepared for his husband not to spend the whole day scratching his bollocks had worked perfectly.

Eleven

    Non son a mesma persoa despois da miña bolsa Erasmus. Gústame tirarme na neve, só quero falar en sueco todo o día e o meu nome é Astrid. Mais o peor de todo é que antes de marchar a Suecia, gustábame deitarme na praia cunha boa cervexa fresca ao lado, mal sabía tres ou catro palabras en inglés e chamábame Miguel Ángel.

    No soy la misma persona después de mi beca Erasmus. Me gusta tirarme en la nieve, solo quiero hablar en sueco todo el día y me llamo Astrid. Pero lo peor de todo es que antes de irme a Suecia, me gustaba tumbarme en la playa con una cervecita fresca, apenas sabía tres o cuatro palabras de inglés y me llamaba Miguel Ángel.

    I'm not the same after my Erasmus scholarship. I like throwing myself on the snow, I just want to speak Swedish the whole day and my name is now Astrid. But worst of all is that before going to Sweden, I liked lying on the beach together with a good fresh beer, I could hardly say three or four words in English and my name was Miguel Ángel.