Páginas

quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

Ten

    O primeiro que fixen ao volver á casa, por volta das once da noite, foi contarlle á miña dona o magnífico discurso que o director, frei Neri, nos dera acerca da familia.
    - Eu xa sabía que a familia era todo na vida -dixen-, por iso paso todo o meu tempo a traballar naquela escola bendita de Deus".
    De repente, unha rapariga entrou na cociña por un copo de leite.
    - Quen é esa? -pregunteille á miña dona susurrando.
    - É a túa filla maior -dixo ela-, parece que non paras moito por aquí ultimamente...


    Lo primero que hice al volver a casa, alrededor de las once de la noche, fue contarle a mi mujer el magnífico discurso que el director, fray Neri, nos había dado acerca de la familia.
    - Yo ya sabía que la familia es todo en la vida -dije-, por eso me paso todo el tiempo trabajando en aquella escuela bendecida por Dios".
    De repente entró una muchacha en la cocina a buscar un vaso de leche.
    -¿Quién es esa?-le pregunté a mi mujer susurrando.
    -Es tu hija mayor -respondió ella-. Se ve que paras poco por aquí últimamente....


    The first thing I did as soon as I came back home, at around 11 p.m. was tell my wife about the splendid speech our headmaster, Brother Neri, had given us about family.
    "I already knew family was everything in life", I said. "That's why I spend all my time working at that school blessed by God".
    Suddenly a girl came into the kitchen to fetch a glass of milk.
    "Who's that?" I asked my wife whispering.
    "It's your eldest daughter", she said. "It seems you haven't been around here lately...". 


Nine

    De repente apareceu unha mensaxe na pantalla do meu computador.
    "O seu micrófono está mudo, fale".
    Non podía crelo, aquel maldito programa de teléfono por IP estaba a me ordenar que falase. Pensei:
    "Que che dean polo cu".
    Axiña apareceu outra mensaxe que dicía:
    "Aceptar. Vostede está morta".
    Uns segundos despois, ouvín o meu home que chamaba os servizos funerarios.

    De repente apareció un mensaje en la pantalla de mi ordenador. 
    "Su micrófono está mudo. Hable". 
    No podía dar crédito, aquel maldito programa de teléfono por IP me estaba mandando que hablase. Pensé: 
    "Que te den". 
    Entonces apareció otro mensaje que decía: 
    "Aceptar. Usted está muerta". 
    Unos segundos después oí a mi marido llamar a los servicios funerarios.


    Suddenly a message came up on my computer screen: 
    "Your microphone is too silent, speak". 
    I couldn't believe it, that damned IP phone programme was forcing me to speak. I thought: "
    Fuck off". 
    Suddenly another message came up: 
    "OK, you are dead". 
    A seconds later, I heard my husband calling up the funerary services. 

Eight

    O home recibira un emilio que facía parte dunha cadea inacabábel procedente da Rusia. A mensaxe dicía:
    "Se non reencamiñas este emilio a cinco amigos, hache estoupar o cerebro".
    O home estalou en gargalladas, riu como nunca na súa vida por ler algo tan ridículo. Riu até ficar sen folgo. De repente... blof! os seus collóns estouparon...

    El hombre recibió un emilio que formaba parte de una cadena inacabable procedente de Rusia. El mensaje decía: 
    "Si no reenvías este emilio a cinco amigos, te explotará el cerebro". 
    El hombre comenzó a reír a carcajadas, se rió como nunca en su vida por aquello tan ridículo. Se rió hasta quedarse sin aliento. De repente... ¡bluf! sus cojones explotaron...

    The man got an e-mail making up an endless chain coming from Russia. The message said: 
    'If you don't forward this e-mail to five friends, your brain will explode'. 
    The man burst to laugh, he had never read anything so ridiculous. He laughed until his breath collapsed. Suddenly... Bloff! His bollocks exploded...

Seven

Biel decatouse moi cedo de que era autosuficente para satisfacer as súas necesidades sexuais. Calquera espello da longura du corpo abondáballe para desencadear lendas de paixón. Mais a paixón tornouse frenesí cando descubriu que podía montar tríos ardentes simplemente combinando dous espellos.

Biel descubrió muy pronto que era autosuficiente para satisfacer sus necesidades sexuales. Cualquier espejo de cuerpo entero le bastaba para desencadenar leyendas de pasión. Pero su pasión se volvió frenesí cuando descubrió que podía montar tríos ardientes simplemente combinando dos espejos.

Biël realised very soon he was self-sufficient to satisfy his sexual needs. Any body-length mirror might suddenly triggered legends of passion. But passion became frenzy when he discovered he could make up ardent trios by combining two mirrors.

Six

Estou orgulloso de min por dous motivos: o primeiro, porque fun quen de me facer invitar a unha cea co ministro sen ter mérito ningún para iso; o segundo, porque ninguén alí se decatou de que levaba dúas semanas a usar o mesmo par de peúgo.

Estoy orgulloso de mí por dos motivos: el primero, porque conseguí que me invitasen a una cena con el ministro sin tener méritos para ello; el segundo, porque nadie allí se dio cuenta de que llevaba dos semanas usando el mismo par de calcetines.

I'm proud of myself for two reasons: first, because I got to be invited to the dinner with the minister without deserving it; second, because nobody there realised that I had been using the same pair of sockets for two weeks.

quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Five

Antes de eu abandonar o avión, unha asistente de voo sorridente da liña de baixo custo en que voara deume un anaco de papel. Había pagar unha multa de 12 euros por ter ultrapasado a miña cuota de oxíxeno a bordo.

Antes de que abandonase el avión, una azafata sorriente de la línea de bajo coste con que acababa de volar me entregó un trozo de papel. Era una multa de 12 euros por haber sobrepasado mi cuota de oxígeno a bordo.

Before leaving the plane, a smiling hostess of the low-cost airline with which I had just travelled gave me a piece of paper. I was required to pay a 12 EUR fine for having exceeded my breathing quota.

Four

    - Son un nómada -dixo acerca de si mesmo tentando resultar interesante.
    Mais os únicos nómadas eran as súas crenzas, que nunca paraban no mesmo lugar moito tempo.

    - Soy un nómada  - dijo acerca de sí mismo intentando resultar interesante. 
     Pero los únicos nómadas eran sus creencias, que nunca estaban mucho tiempo en el mismo sitio.

    "I'm a nomad", he would say about himself trying to turn out interesting. 
    But the only nomads were his beliefs. They never remained in the same place for too long.

Three

A primeira vez que a vi, ela non era máis ca unha foto. A última vez, porén, ela perdera unha dimensión.

La primera vez que la vi, ella no era más que una foto. La última vez, en cambio, había perdido una dimensión.

When I first met her, she was a photo. Last time I saw her she had even lost one dimension.

Two

-Como foi a túa viaxe para o sul?
- Viaxar para abaixo sempre cansa. Se isto continúa igual, vou ter que deixar de cortar as unllas dos pés outra vez.

-¿Cómo fue tu viaje al sur?
- Viajar para abajo siempre casa. Si esto sigue igual, voy a tener que volver a dejar de cortarme las uñas de los pies".

"How was your trip to the south?"
"Moving downwards is always tiresome. If it keeps being the same, I'll never cut my toenails again".

One


CUOTA EXCEDIDA

 EXCEEDED QUOTA
________________________


Hai rumores que din que mañá remata o mundo... Eu, por se acaso, xa procurei un asento en primeira fila.

Corren rumores de que mañana se acaba el mundo... Yo, por si acaso, me he buscado un asiento en primera fila.

There are rumours saying that tomorrow there will come the end of the world... Just in case, I have got a seat in the front row.