Páginas

sábado, 18 de dezembro de 2010

seventy

    O rexedor da vila, todo solemne, deu o premio ao gañador do concurso de poesía. Era un diploma mercado nun bazar chinés onde puña o seu nome e un prato de porcelana co escudo da vila.
    – Pode pór orgullosamente o prato na parede da súa casa –díxolle o alcalde ao agasallado poeta.
    O poeta contemplou abraiado a miseria daquel premio. O prato, ideal para cascalo na cabeza ao rexedor.
    – Olla que premios me deron –anunciou o poeta á muller cando volveu á casa.
    Ela, sen dicer palabra, levou o prato co escudo á cociña e comezou a preparar a cea.
    Cabo de tres meses, o poeta, inspirado, díxolle á muller:
    – Oi, é a miña impresión ou cada vez che saen mellor os espaguetes á carbonara?
    – Tes razón –explicou ela con ares de experta–, ese prato co escudo da vila que che agasallaron hai tempo dálle un sabor especial ao mollo carbonara. Probabelmente por mor das tintas.
    El alcalde del pueblo, todo solemne, concedió el premio al ganador del concurso de poesía. Era un diploma comprado en un bazar chino donde ponía su nombre y un plato de porcelana con el escudo del pueblo.
    – Puede poner este plato lleno de orgullo en la pared de su casa –le dijo el alcalde al poeta.
    El poeta contempló lleno de sopresa lo miserable de aquel premio. El plato era ideal para cascárselo al alcalde en la cabeza.
    – Mira qué premio me han dado –anunció el poeta a su mujer de vuelta a casa.
    Ella, sin decir palabra, se llevó el plato con el escudo a la cocina y empezó a preparar la cena.
    Al cabo de tres meses, el poeta, inspirado, le dijo a su mujer:
    – Oye, ¿es mi impresión o cada vez te salen mejor los espaguetis a la carbonara?
    – Tienes razón –explicó ella con aires de experta–, ese plato con el escudo del pueblo que te regalaron lo que le da un sabor especial a la salsa carbonara. Probabelmente a causa de las tintas.


    The mayor solemnly bestowed the prize to the winner of the poetry competition. It was a diploma that had been previously bought at a Chinese bazaar where the name of the winner had been written down together with a china plate containing the village shield.
    "You can place it proudly on your house wall", said the mayor to the awarded poet.
    The poet was completely amazed because of the meanness of that prize. He thought about crashing the plate on the mayor's head.
    "Look at the prize I've just been given", he announced to his wife once he was back.   
    She didn't say a word. She just picked it up and went to the kitchen to make dinner.
    After three months, the poet, fully inspired, said to his wife:
    "You know, I've got the impression you make spaghetti alla carbonara better and better".
    "You're right", she explained. "It's because of that plate having the village shield they gave you; it actually gives carbonara sauce a very special taste. Probably because of the ink".

sixty nine

    A Elsa achegouse ao ouvido da Sara. A Sara pensou que ía susurrarlle algo, mais non, a Elsa comezou a xogar coa súa lingua no ouvido da Sara, rodeándolle todo o pavillón auditivo e tentando alcanzar o seu tímpano.
    Sara pensou que se lle estaba a insinuar.
    – O que pretendes? –preguntou a Sara sen esperar aquela reacción da súa amiga.
    – Non che gusta? –preguntou a Elsa pola súa vez–. Está ben, se prefires usar bastonciños de algodón para quitar a cera das orellas, éche cousa túa...    Elsa se acercó al oído de Sara. Sara pensó que iba a susurrarle algo. Pero no, Elsa comenzó a jugar con su lengua en el oído de Sara, rodeando todo el pabellón auditivo e intentando alcanzar el tímpano.    
    Sara pensó que se le estaba insinuando...
    – ¿Qué pretendes?– preguntó Sara sin esperarse aquella reacción de su amiga.
    – ¿No te gusta? – preguntó a su vez Elsa–. Está bien, si prefieres usar bastoncitos para quitarte la cera, allá tú...

    Elsa came close to Sarah's ear. Sarah thought her friend was to whisper her anyting, but she didn't, instead Elsa began to play with her tongue within Sarah's ear, surrounding it completely and trying also to reach her eardrum.
    Sarah finally believed her friend was insinuating herself.
    "What do you want", asked Sarah unexpectedly.
    "Don't you like it?", asked her friends as a reply. "If you prefer to use cotton sticks to clean your ears, it's up to you..."

sixty eight

    - Entón, sabe vostede ben alemán? Teña presente que se trata dunha tradución moi importante. Por esa razón está moi ben paga.
    - Claro que sei ben alemán -dixen eu-. Aquí na casa o alemán é unha das linguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Fálaballe á miña Heidi, desculpe. Envíeme a tradución por emilio.
    Cinco minutos despois eu xa abría un documento que, se tivese estado en xaponés no canto de en alemán, eu teríao entendido igual.
    Daquela ollei para a miña Heidi e díxenlle:
    - Miña rula, seica debería terlle dito ao cliente que embora sexas alemá, non deixas de ser unha boneca inflábel.


    - Bueno, ¿entonces usted sabe bien alemán? Tenga en cuenta que se trata de una traducción muy importante. Y por eso está muy bien pagada.
    - Claro que sé muy bien alemán -dije yo-. Aquí en casa el alemán es una de esas lenguas que usamos habitualmente, nicht wahr, mein Mäuschen?... Perdone, hablaba con mi Heidi. Mándeme la traducción por emilio.
    Cinco minutos después abría un documento que, si hubiese estado en japonés en vez de en alemán, habría entendido igual.
    Entonces miré a Heidi y le dije:
    - Querida, lo mismo debería haberle dicho al cliente que, aunque tú seas alemana, no dejas de ser una muñeca hinchable.    "Well, so you speak German perfectly? Keep in mind this is a very important translation, that's why it's so well paid".
    "Sure, I do speak German quite well, sir", I replied. "German is one of the languages we usually speak at home, nicht wahr, mein Mäuschen? Excuse me, I was talking to my Heidi. Send me the translation by email".
    Five minutes later I was opening an extremely difficult document. If it had been in Japanese instead of in German, I'd have understood more or less the same. Then I glanced at Heidi and told her:
    "Dear, maybe I should have said to the customer that, despite you're German, you are an inflatable doll.

sixty seven

    Todo comezou cun tipo calquera a danzar lentamente no medio da rúa ás sete da madrugada dun sábado.
    Aos poucos fóiselle unindo xente. A danza era ben simple, con pasos á esquerda e á dereita alzando o pé, ritmicamente; até un neno podería facelo.
    Unha hora despois, mil seiscentos cidadaos uníranse á danza.
    Cara ao mediodía, xa eran oito mil novecentos.
    E no serao, absolutamente toda a cidade, por volta dun millón de habitantes, uníranse á danza daquel tipo anónimo que a iniciara de madrugada.
    Vinte e catro horas despois, caía o goberno.
    Unha xornalista conseguiu localizar o iniciador daquela danza de protesto. O tipo quixo fuxir dela para non lle dicer nada acerca dos motivos por que iniciara aquel movemento rítmico de protesto que dera mudado un goberno e causara a ledicia de todo un país.
    Era normal que o tipo non quixese falar. Tería sentido unha vergoña inconfesábel admitindo que comezara a danza porque, estando totalmente bébedo, empezou a sentir unha música dentro da súa cabeza que o convidaba a danzar.    Todo empezó con un tipo cualquiera bailando lentamente en medio de la calle a las siete de la madrugada de un sábado.
    Al poco se le fue uniendo gente. El baile era sencillísimo, con pasos a la izquierda y a la derecha levantando el pie rítmicamente. Hasta un niño podría hacerlo.
    Una hora después, mil seiscientos ciudadanos se habían ya unido al baile.
    Hacia el mediodía, ya eran ocho mil novecientos.
    Y al atardecer, absolutamente toda la ciudad, cerca de un millón de habitantes, se habían unido a aquel baile del tipo anónimo que lo había iniciado de madrugada.
    Veinticuatro horas después, caía el gobierno.
    Una periodista consiguió localizar al iniciador de aquel baile de protesta. El tipo quiso huir de ella para no contarle nada acerca de los motivos por los que había iniciado aquel baile rítmico de protesta que había conseguido cambiar un gobierno y traído alegría a todo un país.
    Era normal que el tipo no quisiera hablar. Le habría resultado una vergüenza inconfensable admitir que había empezado el baile porque, como estaba totalmente borracho, comenzó a sentir una música de su cabeza que lo convidaba a bailar.    Everything began with an anonymous fellow who set to dance slowly in the middle of the street at seven a.m. on Saturday.
    Little by little more people joined him. The dance was quite simple, steps into the left and into the right raising the foot rythmically. Even a child could cope with it.
    An hour later, thousand six hundred had joined the dance.
    At noon there were already some eight thousand people dancing.
    In the evening, the whole city, around one million inhabitants, had joined the dance together with that anonymous bloke that had commenced it early in the morning.
    Twenty four hours later, the Government fell down.
    A journalist achieved to find the person who had initiated the protest dance. The guy wanted to flee her in order to avoid giving explanations why he had started that rythmical protest dance that had get rid of a government and caused joy to people.
    It was normal the man refused to talk. He would have felt totally ashamed to recognise that he had set the dance because, being completely drunk, he had began to hear a music within his head inviting him to dance.

sixty six

    A grande poetisa, o ego máis lírico do panorama nacional, recebeu a visita dun ser fantasmagórico sob a aparencia do espírito dalgún poeta atormentado do Romantismo. Eran as catro da madrugada, nun cuarto calquera dun luxoso hotel, na véspera de recoller outro premio literario.
    O espírito díxolle á insigne poetisa:
    - O teu espírito é todo talento. Xa alcanzaches a inmortalidade. Queres que che faga unha estatua?
    O ego da poetisa medrou aínda máis. Ela ergueuse, foi á mesa e escrebeu un breve poema. Despois díxolle ao fantasma:
    - Quero.
    O fantasma abriu os brazos e recitou algo incomprensíbel mentres a muller se deixaba caer na cama co ego a lle estoupar por cada poro da pel.
    Ás oito e media da mañá, a muller da limpeza entrou no cuarto e atopou unha estatua de marfín de tamaño natural na cama, co rostro da poetisa e mesmo co seu camisión, mais da poetisa non había rastro, embora aínda aboiase un certo cheiro a perfume caro no ar da alcoba.


    La gran poetisa, el ego más lírico del panorama nacional, recibió la visita de un ser fantasmagórico bajo la apariencia del espíritu de algún poeta atormentado del Romanticismo. Eran las cuatro de la madrugada,en una habitación cualquiera de un lujoso hotel, la víspera de recoger otro premio literario.
    El espíritu le dijo a la insigne poetisa:
    - Tu espíritu ya es todo talento. Ya has alcanzado la inmortalidad. ¿Quieres que te haga una estatua?
    El ego de la poetisa se creció aún más. Ella se levantó, fue a la mesa y escribió un breve poema. Después dijo al fantasma:
    - Claro que quiero.
    El fantasma abrió los brazos y recitó algo incomprensible mientras la mujer se dejaba caer en la cama con el ego estallándole en cada poro de la piel.
    A las ocho y media de la mañana, la señora de la limpieza entró en la habitación y se encontró una estatua de marfil en la cama, con el rostro de la poetisa e incluso su camisón, pero de la poetisa ni rastro, aunque todavía flotaba un cierto olor a perfume del caro en el aire de la habitación.


    The great poetess, the most lyrical ego of the national literary panorama, got the visit of a ghost-like being under the aspect of some tortured romantic poet. It was four o'clock a.m., in the room of a luxury hotel, the day before getting another literary prize.
    The spirit said to the poetess:
    "Thy spirit is now pure talent. Thou hast reached immortality. Shall I make thee a statue?".
    The poetess' ego blew up even more. She stood up, went into the writing table and composed a short poem. Then she said to the phantom:
    "Yes, thou shallt".
    The phantom opened his arm and said some ununderstable words, while the woman let herself fall on the bed, her ego bursting through each pore of her skin.
    At eight o'clock a.m. the cleaning lady came into the room; there she found a full-size ivory statue lying on the bed. It had the poetess' face and even her same sleeping-shirt, but the poetess was out of sight. Yet there was still some scent of expensive perfume floating in the room.

sixty five

    - A ver, fáleme en español, non me faga como eses separatistas de merda, quer? Eses cabróns queren que se fale catalán, galego ou basco... Para que? É que non entenden que o español é a segunda lingua mundial? -comentou o indignado cidadao mentres a cinza do cigarro lle caía na camisa-. Sonlle xente da caverna, entende?
    A empregada de facturación do aeroporto de Praga ollaba para el sen entender unha palabra do que lle dicía, ela só quería que lle mostrase o seu pasaporte. Mais o tipo seguiu co seu discurso:
    - Seica non entenden que non hai cousa máis importante que a lingua d'O Quixote?
    Daquela a señora que estaba tras del na fila, unha turista catalá, comentoulle:
    - Entón, vostede leu o Quixote?
    O tipo virouse para ela con expresión de rabia e díxolle:
    - Señora, o que pensa vostede? Claro que lin esa obra fantástica obra de Camilo José Cela...


    - A ver, me hable en español, no me haga como esos separatistas de mierda, ¿quiere? Esos cabrones que quieren que se hable catalán, gallego o vasco... ¿Para qué? ¿Es que no entienden que el español es la segunda lengua mundial? -comentó indignado el ciudadano mientras la ceniza del cigarro se le caía por la camisa-. Esa sí que es gente de la caverna, ¿entiende?
    La empleada de facturación del aeropuerto de Praga lo miraba sin entender una palabra de lo que le decía. Ella solo le había pedido que le enseñase su pasaporte, pero el tipo seguía con su discurso:
    - A lo mejor no entienden que no hay cosa más importante que la lengua del Quijote.
    Entonces la señora que estaba detrás de él en la cola, una turista catalana, le comentó:
    - Entonces usted se habrá leído el Quijote.
    Él se giró con expresión de rabia y le dijo:
    - Señora, ¿por quién me toma? Claro que he leído esa obra fantástica de Camilo José Cela...


    "Come on, talk to me in Spanish, don't act as those fucking separatists, will you? Those jerks who want Catalan, Galician and Basque to be spoken... What for? Don't they realize Spanish is the second world language?", commented an upset citizen while the cigarrette ashes were falling on is shirt. "Those people still live in caves, you know". However, the man continued his speech:
    The check-in employee of Prague airport didn't understand a word of that speech. She had just asked him to show her his passport.
    "Don't they understand there's nothing more important than the Quixote's language?
    Then the lady who was behind him at the queue, a Catalan tourist,said:
    "That means you have read the Quixote yourself, haven't you, sir?"
    The man turned round quickly. He hold an expression of rage and said:
    "Mind you, ma'am, I've certainly read that splendid book by Camilo José Cela"*

_________________________________
* Camilo José Cela is one of the few Spanish writers who was awarded with the Nobel Prize in the 20th century. He was Galician-born but wrote his whole work in Spanish.

domingo, 8 de agosto de 2010

sixty four

A/ to Cristina Río López


    A rapariga estacionou a bicicleta embaixo do farol da rúa. Púxolle a cadeíña, colleu a pasta das notas das aulas e encamiñouse cara á biblioteca.
    Mal dera catro pasos, cando un axente a detivo:
    - Non pode estacionar aí a bici -díxolle cun cigarro entre os beizos.
    - E logo -retrucou ela-, hai algún cartaz que o prohiba?
    O axente notou que a cinza lle caía na camisa. A rapariga tiña razón.
    Daquela pousou a man na porra e dixo:
    - É por prevención, para a bicicleta non luxar o farol, entendes meniña?
    - Entendo -respondeu ela-. É posíbel que a bicicleta mexe no farol, coma un can, señor axente...


    La chica aparcó la bicicleta debajo de la farola. Le puso la cadena, recogió la carpeta de apuntes y se dirigió a la biblioteca.
    Apenas había dado cuatro pasos cuando un agente la detuvo:
    - No se puede aparcar ahí la bici -le dijo con un cigarro entre los labios.
    - ¿Y eso? -respondió ella-. ¿Hay algún cartel que lo prohiba?
    El agente notó que la ceniza se le caía en la camisa. La chica tenía razón.
    Entonces llevó la mano a la porra y dijo:
    - Es por precaución, para que la bicicleta no manche la farola, ¿me entiendes, guapa?
    - Claro -respondió ella-. No vaya a ser que la bicicleta se mee en la farola, como un perro, señor agente...    The girl left her bike under the streetlamp. She put the chain around it to keep it safe, took her class notes and began to walk into the library.
    She had hardly made four steps when an officer stopped her:
    "You cannot park your bike here", he said holding a cigarrette between his lips.
    "How come?", she asked. "Is there any sign around here banning it?"
    The officer noticed the cigarrette ash had just fallen on his shirt. The girl was right.
    He put his hand on the truncheon and then he said:
    "It is a matter of precaution, you know, for the bike not to mark the streetlamp, you understand, darling?".
    "Sure", she replied. "There's a serious risk the bike has a pee on the streetlamp, as if it was a dog, Mr. Officer..."


sixty three

    A estación de TV TeleCinco anunciou a 175 edición do seu programa estrela 'Grande Irmao' para o próximo cuadrimestre.
    Carlos L.F., unha persoa verdadeiramente preocupada por aquel incremento indiscriminado da estupidez na tevé, escrebeu ao Instituto Nacional de Estatística para o informaren de canto tempo ía durar aínda aquel pesadelo.
    A resposta do Instituto Nacional de Estatística foille un golpe brutal:
    «Á vista de que a poboación do país é de 46 millóns de habitantes, onde 35,5 millóns deles poden ser clasificados como morbosos, cretinos e culipensantes, é dicer, virtuais adeptos a 'Grande Irmao', calculamos que a avandita TeleCinco podería continuar, tendo sempre seguros 12 desequilibrados mentais en cada edición, outros tres séculos e medio embora non mudase a poboación nacional en absoluto».
    Carlos L.F. colleu os seus trebellos, meteunos nunha mochila e quixo autoexiliarse; porén, axiña descubriu que non tiña onde, porque a toda parte chegaba o auténtico Grande Irmao.    La cadena de TV Telecinco anunció la 175 edición de su programa estrella "Gran Hermano" para el próximo cuatrimestre.
    Carlos L.F., una persona realmente preocupada por aquel aumento indiscriminado de la estupidez en la tele, escribió al Instituto Nacional de Estadística para que lo informasen de cuánto tiempo duraría aún aquella pesadilla.
    La respuesta del Instituto Nacional de Estadística era desconsoladora:
    «En función de que la poblacion del país es de 46 millones de habitantes, pero que 35,5 millones pueden ser considerados morbosos, cretinos y culipensantes, es decir, virtuales adeptos a "Gran Hermano", calculamos que la susodicha Telecinco podría continuar, en base a la presencia segura de 12 desequilibrados mentales en cada edición, otros tres siglos y medio aunque no se cambiase en absoluto la población nacional».

    Carlos L. F. recogió sus pertenencias, las metió en una mochila y quiso autoexiliarse; sin embargo, enseguida descubrió que no tenía dónde, porque a todas partes llegaba el auténtico Gran Hermano.


    The TV station Telecinco announced the 175th edition of its star show "Big Brother" for the next term.
    Carlos L. F., a citizen really concerned about that irrational growth of stupidity on TV, wrote to the Statistics National Institute in order to obtain some information on how long that nightmare would still last.
    The response of the Stastitics National Institute was disencouraging:
    «Since the population of this country sums up 46 million inhabitants, from which 35,5 million are to be considered ghoulish, cretinous and assthinking fellows, i.e., likely adepts to 'Big Brother', we work out that show could still continue for at least three more centuries, even if the population would not change at all, taking into account that only twelve insane people would take part on each single edition».
    Carlos L.F. picked up his belongings and put them into his rucksack; then he tried to go into exile. However, he soon found out he could go nowhere, since all places were within reach of the true Big Brother.


sábado, 31 de julho de 2010

sixty two

    O máis grande falsificador de notas de banco da historia, coa cabeza cuberta, finalmente concedeu unha entrevista a unha estación de televisión.
    – Cal é a clave do seu éxito? –preguntoulle a reporteira.
    – Secar ben as notas de banco –sentiuse daquela unha voz de muller so a carapucha–. Hai que saber enxugar ben as notas. Outramente o proceso non serve. Nin as imprentas, nin o resto dos arteluxos serven…
    – Daquela, vostede é un pioneiro… unha pioneira?
    – Non, a pioneira foi miña mai. Foi ela a que me aprendeu a tender ben a roupa no tendedoiro…


    El más grande falsificador de billetes de banco de la historia, con la cabeza cubierta, finalmente concedió una entrevista a una cadena de televisión.
   
¿Cuál es la clave de su éxito? -le preguntó la reportera.
   
Secar bien los billetes -se oyó entonces una voz de mujer bajo la capucha-. Hay que saber secar bien los billetes. Si no, el proceso no sirve. Ni las imprentas ni el resto de los artilugios sirven...
   
Entonces, ¿usted es un pionero... una pionera?
   
No, la pionera fue mi madre. Ella fue la que me enseñó a tender bien la ropa en el tendedero.


    The greatest world's banknote forger finally gave a TV interview, but his head was hooded.
    "What's the key of your success?", asked the reporter.
    "Drying up banknotes perfectly", a woman's voice sounded under the hood. "It is necessary to dry up the notes carefully, otherwise the process won't work. Printers and any other devices would turn out useless.
    "So you are a pioneer, aren't you?"
    "No, actually the pioneer was my mum. It was her who taught me how to hang up perfectly".


sixty one

    A curuxa, á espreita desde a xota de ferro, recordaba as palabras dos devanceiros que sentira cando cativo:
    – Nós cazabamos co gallo de comer. Caiamos sobre os ratos co fin de comermos neles.
    A curuxa miraba desalentada cara a aquel corredor ás escuras, polo cal algún rato podería vir correndo en calquera momento, mentres sentía aquela cadea fría que a mantiña unida á xota, tentando entender os humanos que a obrigaban a cazar ratos –os únicos seres libres no novo mundo– que corrían ceibes polo museo das ciencias.
    A curuxa era un dos poucos seres realmente vivos alí dentro, sen disecar, sen entender que tivese que cumprir cuotas de caza, pois outramente quedaría sen comer… rato conxelado e logo desconxelado.    La lechuza, al acecho desde la rama de hierro, recordaba las palabras de sus antepasados que había sentido en su infancia:
   
Nosotros cazábamos para comer. Caíamos sobre los ratones para alimentarnos de ellos.
    La lechuza miraba descorazonada hacia aquel pasillo a oscuras, por el cual podría surgir algún ratón corriendo en cualquier momento, mientras sentía aquella cadena fría que, entonces, lo mantenía atado a la rama, intentando entender a los humanos que la obligaban a cazar ratones -los únicos seres libres en el nuevo mundo- que corrían libres por el museo de ciencias.
    La lechuza era uno de los pocos animales realmente vivos allí dentro, sin disecar, sin entender que tuviera que cumplir cuotas de caza, porque si no se quedaba sin comer... ratón congelado y luego descongelado.    The owl was watching from the iron branch; she was recalling its ancestrors' words that she used  to hear during its infancy:
    "We just hunted to feed ourselves. We would fall upon mice to eat them, that was all".
    The owl watched sadly into that dark corridor; a mouse could emerge down there at any moment. Meanwhile it felt the cold chain around its paw that held it linked to the iron branch; it tried to understand those humans that forced it to hunt mice - the only free beings in the new world - running freely through the Science Museum.
    The owl itself was one of the few living creatures inside there, i.e., not stuffed, but it didn't understand why it had to fulfill hunting quotes, because if it didn't, it would get no food... frozen mice that would be then unfrozen for lunch.

segunda-feira, 26 de julho de 2010

sixty

    "As cincuentas cidades que ha coñecer antes de morrer". O Jan sentiuse atraído por aquel libro como por un magneto. Comprouno sen hesitar e leuno no bus e no metro de camiño para a casa despois do traballo. Viaxou desde Nova Iorque até Sydney, desde Nairobi a Moscovo, desde Singapor até O Cairo. Na derradeira páxina, o autor do libro dicía: "E cando teña visitado todas estas cidades, xa poderá morrer tranquilo".
    O Jan suspirou, fechou os ollos e sorriu de pracer.
    Foi un condutor do metro quen se decatou de que o Jan levaba dúas horas morto.


    "Las cincuenta ciudades que tiene que conocer antes de morir". Jan se sintió atraído por aquel libro como por un imán. Lo compró sin dudarlo y se lo fue leyendo en el bus y el metro camino de casa después del trabajo. Viajó desde Nueva York hasta Sydney, desde Nairobi hasta Moscú, desde Singapur hasta el Cairo. En la última página del libro, el autor decía: "Y cuando haya visitado todas estas ciudades, ya podrá morirse tranquilo".
    Jan suspiró, cerró los ojos y sonrió de placer.
    Fue un conductor del metro quien se dio cuenta de que Jan llevaba dos horas muerto.    "The fifty towns you must know before dying". Jan felt himself attracted by that book as if it was a magnet. He bought it without hesitating and read it in his way home by bus and underground. He travelled from New York to Sydney, from Nairobi to Moscow, from Singapore to Cairo. On the last page of the book, the author had written: "After you have visited all these cities, you will be able to die satisfied".
    Jan sighed, closed his eyes and smiled of pleasure.
    It was an underground driver who realized that Jan had been dead for two hours.


quinta-feira, 22 de julho de 2010

fifty nine

    Finalmente descubrín como fan as gaivotas de Xixón para chiaren as vinte catro horas do día, sen pausa e sen tregua, cubrindo todos os recantos da cidade seguindo un plano perfectamente deseñado: traballan en quendas, tres por día, onde participan todas as gaivotas da cidade.

    Al final he descubierto cómo hacen las gaviotas de Gijón para pasarse chillando las veinticuatro horas del día, sin pausa y sin tregua, cubriendo todos las esquinas de la ciudad según un plan perfectamente diseñado: trabajan en turnos, tres al día, donde participan todas las gaviotas de la ciudad.


    I've finally found out how Gijon seagulls get to be screeching the whole day, with no pause and no truce, covering all the spaces of the town according to a carefully designed plan: they work in shifts, three shifts every day, where absolutely all the town seagulls take part.

quarta-feira, 21 de julho de 2010

fifty eight

    - Ten coidado coa tapa do váter. Péchaa, que escapa o qi (/tši/).
    O Qi. Prestáballe ouvir a súa ex muller falar daquela idea tan de seu da enerxía, do qi, que tanto guiaba a súa vida. Por iso, non lle fixo moito caso. Deixou a tapa do váter alzada.
    Foi o seu maior error. Cando xa se viraba para saír do baño, unha especie de remuíño invisíbel o rodeou e o levou consigo pola taza do váter.
    Fora, aínda que el non o acreditase, cousa do qi.

    - Ten cuidado con la tapa del váter. ciérrala, que se escapa el qi.
    El qi. Le encantaba oír a su ex mujer hablar de aquella idea tan suya de la energía, el qi, que tanto guiaba su vida. Por eso, no le hizo mucho caso. Dejó la tapa del váter levantada.
    Aquel fue su mayor error. Cuando ya se daba la vuelta para salir del baño, una especie de remolino invisible lo rodeó y se llevó consigo por la taza del váter.
    Había sido, aunque el no lo creyese, cosa del qi.


    "Watch out, don't leave the toilet top open, the qi might escape".
    The qi. He liked hearing his former wife speak about that peculiar idea of energy, the qi, which actually led her life. That is why he didn't pay her much attention. He left the toilet top up.
    But that was her greatest mistake. While he was turning around to leave the bathroom, a kind of insvisible whirlpool surrounded him and take him away through the lavatory.

    Despite the man's lack of faith, he had been abducted by the qi.

fifty seven

    O aprendiz de fascista viu aquel nome escrito en basco na caixa do correo dunha vivenda no seu propio predio. Sen hesitar, colleu o seu marcador, emborronou o nome orixinal e reescribiu o nome Itsaso como Isabel, porque a el lle pareceu que esa era a equivalencia en castelao.
    Toda a escena fora presenciada por un xigantón de dous metros dez cuxa expresión denotaba algún tipo de retraso mental lixeiro. O aprendiz de fascista quedou a ollar para el. Non se atrevía a atacalo porque embora tivese pouca intelixencia, con certeza tiña moito músculo. Por iso explicoulle:
    - Estamos en España, daquela os nomes han ir en español. E ademais éche así porque me sae dos collóns, viches?
    O xigantón apenas asentiu coa cabeza.
    Un ano máis tarde, o aprendiz de fascista espreitaba pola periferia a localización de favelas de emigrantes a quen bater. De repente, sentiu que o collían da camisa até ficar alzado un metro por riba do chan. Antes de el poder reaxir, aterrou entre un grupiño de simpáticos cochos choídos nun antigo alxibe, os cales interromperon apenas durante uns segundos a súa tarefa alimentar para despois continuar co seu, sen lle dar máis importancia á presenza daquel estraño que acababa de se unir a eles.
    O aprendiz de fascista ergueu a cabeza e viu no alto do alxibe o xigantón, que lle sorría. Con expresión infantil, antes de o aprendiz de fascista lle poder largar calquera queixa, o xigantón díxolle:
    - Cheiras a cocho, por tanto has vivir entre os cochos. E ademais, éche así porque me sae dos collóns, viches?    El aprendiz de fascista vio aquel nombre escrito en vasco en buzón de correo de una vivienda de su propio edificio. Sin dudarlo, cogió el rotulador, emborronó el nombre original y reescribió el nombre Itsaso como Isabel, porque a él le pareció que esa debía ser la equivalencia en castellano.
    Toda la escena fue presenciada por un gigantón de dos metros diez cuya expresión denotaba algún tipo de retraso mental ligero. El aprendiz de fascista se lo quedó mirando. No se atrevía a atacarlo porque aunque tuviera poca inteligencia, sin duda estaba bien dotado de músculos. Por eso le explicó:
    - Estamos en España, así que los nombres tienen que ir en español. Y además, es así porque a mí me sale de los cojones, ¿has entendido?
    El gigantón se limitó a asentir con la cabeza.
    Un año más tarde, el aprendiz de fascista acechaba por la periferia la localización de chabolas de emigrantes a los que atacar. De repente notó que lo cogían de la camisa hasta quedarse en volandas a un metro por encima del suelo. Antes de que se diese cuenta, aterrizó entre una piara de simpáticos cerdos encerrados en un antiguo algibe, los cuales no interrumpieron más que unos segundos sus tareas alimentarias para enseguida seguir a lo suyo sin darle mayor importancia a la presencia de aquel extraño que acababa de unirse a ellos.
    El aprendiz de fascista levantó la cabeza y vio en lo alto del algibe al gigantón que le sonreía. Con expresión infantil, antes de que el aprendiz de fascista le pudiese lanzar cualquier queja, el gigantón le dijo:
    - Hueles a cerdo, así que tienes que vivir entre cerdos. Y además, es así porque me sale de los cojones, ¿has entendido?
    The apprentice fascist saw that name written in Basque on a mailbox of his own building. He didn't hesitate: he produced a marker, wrote the original name off and rewrote it as Isabel instead of Itsaso; he fancied that was the equivalence in Spanish.
    The whole scene had been watched by a giant being 2.10 metres high whose expression showed some kind of slight mental delay. The fascist apprentice glanced at him. He didn't dare to attack him, the giant was a mountain of muscles. Therefore he explained:
    "We are in Spain, so names are to be in Spanish. And besides, it's like that because I can't be arsed, you got it?"
    The giant just nodded.
    One year later, the apprentice fascist was lying in wait of immigrants in the shanty town who could become eventual targets of attacks. Suddenly he noticed he was raised in the air seized by his shirt until he remained floating one metre high. Before he could react, he was thrown to an old reservoir and landed on the floor. He met there a herd of nice pigs that were kept there. The animals broke their activity off for a while, but then they went on eating, ignoring that stranger who had joined them.
    The apprentice fascist raised his eyes and saw the giant on top of the reservoir, who was smiling at him. Before the apprentice fascist could complain about his situation, the giant said:
    "You stink like a pig, so you have to live among pigs. And besides, it's like that because I can't be arsed, you got it?"

terça-feira, 13 de julho de 2010

fifty six

    Un día os cidadáns decidiron usar as bandeiras como pareos, entón o goberno decidiu usar roupa íntima como bandeiras


    Un día los ciudadanos decidieron usar las banderas como pareos, entonces el gobierno decidió usar ropa íntima como banderas.


    One day the citizens decided to use flags as beach wraps, then the government decided to use underwear as flags.sábado, 10 de julho de 2010

fifty five

    - Mamá, o avó non se move. Xa non funciona. O que fago?
    - Fillo, o que se fai con todo o que deixa de funcionar. Múdalle as pillas.
    - E onde están?
    - Aí, na primeira gabeta.
    - Ah, si, xa as vexo... Oi, xa funciona outra vez! Olá, avó!    - Mamá, el abuelo ya no se mueve. No funciona. ¿Qué hago?
    - Hijo, ¿qué se hace con lo que deja de funcionar? Se le cambian las pilas.
    - ¿Y dónde están?
    - Ahí, en el primer cajón.
    - Ah, sí, ya las veo... Hey, ya funciona otra vez. ¡Hola, abuelo!    "Mum, Grandpa doesn't move. He doesn't work. What shall I do?"
    "Oh, son, what can you do when something stops working? Change him the batteries".
    "Where are they?"
    "In the first drawer".
    "Oh, yeah, here they are... Great, he's working again. Hi, Grandpa?
"

fifty four

    - Confía nas estrelas. Fica a ollar para elas até que che falen. Elas hante guiar.
    - Xa, mais o problema é que en Madrid nunca se ven as estrelas. Éche cousa da polución, non sabes?


    - Confía en las estrellas. Quédate mirándolas hasta que te hablen. Ellas te guiarán.
    - Ya, pero el problema es que en Madrid nunca se ven las estrellas. Es cosa de la polución, ¿sabes?


    "Trust the stars. Stare at them until they speak to you. They will guide you".
    "Sure, but the problem is that stars are never seen in Madrid. It's a matter of polution, you know.


terça-feira, 6 de julho de 2010

fifty three

    CLAUDE: Que fillo tan curriño tes, Jacques.
    JACQUES: Obrigado. Éche ben despavilado.
    CLAUDE: Cantos anos tes xa, meu?
    NENO: Nove.
    CLAUDE: E xa sabes o que queres ser cando maior?
    NENO: Si, banqueiro corrupto como o meu papá.
    CLAUDE: Que riquiño!    CLAUDE: ¡Qué hijo tan majo tienes, Jacques.
    JACQUES: Gracias. La verdad es que es muy listo.
    CLAUDE: ¿Cuántos años tienes ya?
    NIÑO: Nueve.
    CLAUDE: ¿Y ya sabes lo que quieres ser de mayor?
    NIÑO: Sí, banquero corrupto como mi papá.
    CLAUDE: ¡Qué encanto!    CLAUDE: Your son's really nice, Jacques.
    JACQUES: Thanks. He's rather smart.
    CLAUDE: How old are you?
    CHILD: Nine.
    CLAUDE: And do you know what you'll become when you grow up?
    CHILD: Sure, a corrupt banker like Daddy.
    CLAUDE: How cute!


segunda-feira, 5 de julho de 2010

fifty two

    A miña avoa, muller analfabeta, non tiña na casa máis libros que os que decoraban o salón, iso é, algúns volumes de enciclopedia con máis de corenta anos que nunca foron abertos. Ademais diso, tiña un pequeno libro con cubertas de plástico escrito en carácteres coreanos que sempre atrouxo a miña atención. Aquel pequeno libro coreano era inseparábel da avoa durante as noites, o cal, durante toda a miña infancia e adolescencia, mantivo aceso o misterio, por que a avoa se choía no cuarto con el sen eu dar entendido como podía ler nel sendo analfabeta e mesmo estando nunha lingua tan estraña. Pensaba eu daquela que a vella tiña se cadra algún poder máxico.
    O misteriou ficou desvelado cando, estando ela doente durante un mes de xullo na aldea, pediume que lle trouxese o seu libro de capas de plástico á súa beira. Cando o tivo consigo, acoploulle moi xeitosamente un mango de vasoiro grazas a un enxeñoso sistema ideado por ela. O libriño ficaba unido ao mango por medio duns cordeis e unha estrutura de plástico que a propia avoa fabricara ela soa había xa moitos anos.
    Despois díxome:
    - Ves aquel mosquito de alí enriba no canto? Con este sistema de meu, podes esmagalo perfectamente co libro. Anda, vai e mátao.


    Mi abuela, mujer analfabeta, no tenía en casa más libros que los que decoraban el salón, es decir, algunos volúmenes de enciclopedia con más de cuarenta años que nunca nadie había abierto. Además, tenía un pequeño libro con tapas de plástico escrito en caracteres coreanos que sempre me llamó la atención. Aquel librito coreano era inseparable de la abuela durante las noches, lo cual, durante toda mi infancia y adolescencia, mantuvo encendido el misterio, porque la abuela se encerraba de noche en su alcoba sin que yo entendiese cómo podía leer siendo ella analfabeta y, más aún, estando el libro escrito en una lengua tan extraña. Me imaginaba entonces que la vieja tendría algún tipo de poder mágico.
    El misterio se develó una vez que, estando ella enferma allá en la aldea durante el mes de julio, me pidió que le trajese su librito con portada de plástico. Cuando lo tuvo consigo, le acopló le acopló un mango de escoba gracias a un ingenioso sistema ideado por ella. El librito quedaba unido al mango por medio de unos cordeles y una estructura de plástico que la propia abuela se había inventando hacía muchos años.
    Después me dijo:
    - ¿Ves aquel mosquito de allí arriba en la esquina? Con este sistema mío, lo puedes aplastar sin problemas con el libro. Anda, ve y mátalo.
    My grandmother, an illiterate woman, did not have more books at home than a few volumes of an encyclopedia to decorate the dining-room, which in fact had never been open during the last forty years. Besides she had a little book whose covers were plastic-made, written in Korean characters, which always attracted my attention. That little book and my grandma were inseparable during all summer nights. That situation turned out an endless mystery for me during my childhood and my adolescence; actually I couldn't understand why she would shut herself in her room with such a weird book since she was illiterate, and even more written in such a strange language. I thought that the old lady had some kind of magic power.
    But the mystery was finally solved one day when she fell ill. It was a July evening at Grandma's village. She asked me to bring her the Korean book. When she got it, she made up a kind of device by fitting a broom handle to the book perfectly held by means of a set of strings and a plastic structure.  It was a system she had invented herself quite a long time ago.
    Then she said to me:
    "Can you see that mosquito up there, on the corner? Thanks to this system of mine you can squash it easily. Go and kill it.
"

domingo, 4 de julho de 2010

fifty one

    A irmá superiora retirouse ao seu cuarto como todas as noites, despois dunha longa xornada dedicada ao ensino, sempre coa mesma intensidade dos últimos trinta e tres anos, sempre desde aquel mesmo cuarto con vistas á antiga fábrica de plásticos.
    Concentrouse no lapis e a folla de papel á espera de que a virxe lle inspirase aquelas palabras que todas as noites ela puña no papel. A propia virxe lle ditaba os seus escritos que ela despois, chea de fe, enviaba aos profesores do centro. Ela era unha mera transmisora, a virxe mesma redixía textos a través dela. No inicio, todo ía escrito á máquina e fotocopiado, despois xa o enviaba por correo electrónico aos profesores da casa, seguindo o ditame dos tempos.
    Mais aquela noite, pola primeira vez, a virxe non se manifestaba. A irmá superiora pensou que, se callar, ela mesma non estaba en boa disposición. Ergueuse do escritorio e foi dar un paseo polos xardíns. Mal dera catro pasos cando unha das irmás se lle achegou e lle dixo:
    - Mai superiora, boas noticias: acaban de fechar a fábrica de plásticos do lado do noso colexio. Xa non botarán máis gases halucinóxenos...
    Mais a irmá superiora non lle prestou atención e seguiu adiante co xesto serio. Tanto lle tiña que a fábrica tivese estado trinta e tres anos a botar gases halucinóxenos á atmosfera. O que a ela realmente lle preocupaba é que a virxe calase de repente...


    La Hermana Superiora se retiró a su habitación como todas las noches, después de un largo día dedicado a la enseñanza, siempre con la misma intensidad durante los últimos treinta y tres años, siempre en la misma habitación con vistas a la antigua fábrica de plásticos.
    Se concentró en el lápiz y el papel esperando que la Virgen le inspirase las palabras que cada noche trasladaba al papel. La propia virgen le dictaba los textos que luego ella, llena de fe, enviaba a los profesores del centro. Ella era una mera transmisora, la propia virgen se servía de su sierva para transmitir su mensaje. Al principio, todo estaba escrito a máquina y fotocopiado, después ya empezó a enviarlos por correo electrónico a los profesores de la casa, adaptándose al correr de los tiempos.
    Pero esa noche la Virgen, por primera vez, la virgen no se maniefestó. La hermana superiora pensó que, quizás ella misma, no estaba en buena disposición. Se levantó de su escritorio y se fue a dar un paseo por los jardines. Apenas había dado cuatro pasos cuando una de las hermanas se le acercó y le dijo:
    - Hermana superiora, una buena noticia: acaban de cerrar la fábrica de plásticos de al lado de nuestro colegio. Ya no emitirá más gases alucinógenos...
    Pero la hermana superiora no le hizo caso y siguió adelante con gesto serio. Le daba igual que la fábrica se hubiera tirado treinta y tres años lanzando gases halucinógenos a la atmósfera. Lo que a ella realmente le preocupaba es que la Virgen se hubiera callado de repente...


    As every night, Mother Superior went to her room after having spent a long day devoted to teaching, always with the same intensity during the last thirty-three years, always to the same room overloking the plastics factory.
    Mother Superior concentrated herself on the pencil and the paper waiting for the Virgin to inspire her the words she got from the virgin every night in order to reflect them on the paper. The virgin herself dictated the texts that she herself, full of faith, used to transmit to the teachers of the school. She wasn't but a transmitter, since the virgin used her to expand her message. At the beginning, the texts were typed and photocopied, but then Mother Superior began to use e-mail to send the messages to the teachers, adapting herself to the new times.
    But for the first time, that night the virgin didn't manifest herself. Mother Superior thought she wasn't prone to being contacted any longer, so she decided to have a walk along the garden. She had hardly given a few steps when she came across one of the sisters, who told her:
    "Mother, good news: they've closed down the plastics factory by our school. They won't send out more hallucinogenous gases.
    But Mother Superior didn't pay much attention to her and keep on walking. She didn't care about the emissions from the factory, instead she was really concerned about the possibility that the Virgin had stopped transmitting her message...

fifty

    Ás seis da madrugada, a superiora acordou de repente. Xacía núa na súa propia cama. O seu corazón batíalle descontrolado e brutal. Decatouse de que tiña a vaxina enchoupada de todo. As súas sospeitas confirmáronse: había un vulto baixo as sabas da súa propia cama. A superiora puxo os lentes e prendeu a luz. Comprendeu daquela que rompera o voto de castidade. Lentamente, remexeu as sabas para ver con quen fora unha pecadora. Así que viu o corpo gordecho e peludo do cardeal, acougou: aquel era un home santo. E como era aínda cedo, volveu cubrirse coas sabas para seguir a durmir.


    A las seis de la madrugada, la superiora se despertó de repente. Yacía desnuda en su propia cama. El corazón le batía salvaje y descontrolado. Se percató de que tenía la vagina totalmente empapada. Sus sospechas se confirmaron: había un bulto bajo las sábanas de su propia cama. La superiora se puso las gafas y encendió la luz. Comprendió que  había roto su voto de castidad. Lentamente, apartó las sábanas para ver con quién había sido una pecadora. En cuanto reconoció el cuerpo redondo y peludo del cardenal, se calmó: aquel era un hombre santo. Y como todavía era temprano, volvió a cubrirse con las sábanas para seguir durmiendo.


    At six a.m., Mother Superior woke up suddenly. She was lying naked on her own bed. Her heart was throbbing wildly, out of control. She noticed her vagina was absolutely wet. Her suspictions came true: There was a shape lying under the blankets of her own bed. Mother Superior put her glasses on and turned the light on. She realized she had broken her chastity vote. Slowly, she drew the blankets to find out with whom she had been a sinner. As soon as she saw the round, hairy body of the cardinal, she realised that everything was ok: he was a saint man. As it was still early, she covered herself with the blankets to keep on sleeping.

forty nine

    O señor Rodríguez, editor gordo e calvo, moi perto xa dos cincuenta, quixo darlle unha oportunidade a aquela nova poeta. Tiña talento, con efecto, mais aínda había demostrar até onde estaba disposta a chegar. Por iso, el baixou a braguilla das calzas e mostrou á rapaza o seu membro en perfecta erección. Da que o sostiña coa man dereita, díxolle a ela:
    - Vexamos que obra de arte es capaz de facer con isto.
    Ela, sen hesitar, apañou un aparello do bolso e comezou a lle tatuar no pene en erección unha frase: "Son un gordecho fillo de puta".    El señor Rodríguez, editor gordo y calvo, ya muy cerca de los cincuenta, quiso darle una oportunidad a aquella joven poeta. Tenía talento, sí, pero aún tenía que demostrar hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Por eso, se bajó la bragueta y le mostró a la joven su miembro en perfecta erección. Mientras lo sostenía con la mano derecha, él le dijo:
    - Veamos qué obra de arte eres capaz de hacer con esto.
    Ella, sin dudarlo, cogió una herramienta de su bolso y empezó a tatuarle en el pene en erección una frase: "Soy un gordo hijo puta".    Mr Rodríguez, a fat and bald publisher near his fifties, wanted to give that young poet woman a chance. She was talented indeed, but she ought to show him what she was ready to offer him. That is why he unzipped his trousers and showed her his fully erected penis he was holding with his right hand; then he said to her:
    "Show me what a piece of art you are capable to do with this".
    She didn't hesitate. She produced a device from her handbag and began to tattoo a sentence on his cock: "I'm a fat motherfucker".

forty eight

    Naquel momento, ela chegou ao orgasmo e largou un berro de pracer.
    Tamén naquel momento, ela viña de lle rebentar un gran enorme nas costas. Fora capaz de facer o amor e de rebentar aquel inmenso gran asemade.
    Por iso, el ficou todo o tempo coa sospeita de que talvez ela alcanzaba os orgasmos grazas aos seus grans, xa que, cando el non os tiña, ela sempre finxía enxaqueca.


    Justo en ese momento, ella alcanzó el orgasmo y soltó un grito de placer.
    Tamién en aquel preciso momento, ella le había reventado un grano enorme en la espalda. Había sido capaz de hacer el amor y reventarle aquel grano inmenso al mismo tiempo.
    Por eso, a él le quedó todo el tiempo la sospecha de que, tal vez, ella alcanzaba los orgasmos gracias a sus granos, ya que, cuando él no los tenía, ella siempre fingía tener jaqueca.

   

    In that moment, she got an orgasm and shouted of pleasure.
    Just in that very same moment, she burst him a huge pimple he had on his back. Actually she had been able to make love and burst that enormous pimple at the same time.
    That is why he was wary she might just reach orgasms thanks to his pimples, since when he had none, she always pretended to have a headache.

sábado, 26 de junho de 2010

forty seven

    Durante semanas, o mulá Abdelkarím tivo que sufrir que na súa casa se desen fenómenos paranormais. Se cadra eran cousa do demo. Cada día, ao amencer, unha ou varias luces da súa casa aparecían prendidas; ás veces, era a televisión ou radio ou mesmo o computador que amañecían ligados. Por moito que ficaba pola noite a espreitar, nunca vía ninguén. A unha certa hora da madrugada, algún daqueles fenómenos tiña lugar espontaneamente na casa.
    O mulá tremía de medo, mais non ousaba dicilo aos seus fieis por temor a creren que a súa fe era débil. Até que un bo día, todo rematou. Ningunha luz, ningún aparello eléctrico volveu prenderse.
    - Fun eu quen conseguiu rematar con iso -díxolle a muller del da que lle servía o chá.
    - Tu, muller?
    - Si, eu -insistiu ela-. Por moi fantasmagóricos que sexan eses espíritos, se cortas a corrente de noite, non teñen xeito de prender nada.
    O mulá pensou que a súa muller debía estar a rir del, mais non tiña modo de comprobalo porque escondía o seu rostro baixo o burqa.    Durante semanas, el mulá Abdelkarím tuvo que sufrir que en su casa se diesen fenómenos paranormales. Tal vez eran cosa del demonio. Cada día, al amanecer, una o varias luces de la casa aparecían encendidas; a veces, era la televisión, o la radio, o el ordenador los que amanecían encendidos. Por mucho que se quedaba de noche a vigilar, nunca veía a nadie. A una cierta hora de la madrugada, alguno de aquellos fenómenos tenía lugar espontáneamente en casa.
    El mulá temblaba de miedo, pero no se atrevía a decírselo a sus fieles por temor a que creyesen que su fe era débil. Hasta que un buen día, todo acabó. Ninguna luz, ningún aparato eléctrico volvió a encenderse.
    - He sido yo quien ha conseguido acabar con eso -le dijo su mujer mientras le servía un té.
    - ¿Tú, mujer?
    - Sí, yo -insistió ella-. Por muy fantasmagóricos que sean esos espíritus, si cortas la corriente de noche, no tienen manera de encender nada.
    El mulá pensó que su mujer seguramente se estaba riendo de él, pero no tenía modo de comprobarlo porque escondía su rostro bajo el burqa.    For several weeks, Mullah Abdelkarim was witness to different paranormal phenomena occurring in his own home. It was probably something evil. Every day, at dawn, one or several lights were on; at times it was the television, the radio or a computer that were on instead. He was alert overnight, once and again, but it was useless, he never saw anybody. At a certain hour before sunrise, all of a sudden some of those phenomena used to take place.
    The mullah was really afraid, but he didn't dare to mention it because people would have serious doubts about his faith. But a certain day, everything was over. No more lights got on, no more devices turned on again.
    "It was me who is done with that nightmare", said his wife while serving him some tea.
    "You, woman?"
    "Yes, me "she insisted. "It doesn't matter how ghost-like those spirits are, but if you turn the current off, there's no way to turn anything on, you see?
    The mullah thought she was laughing at him, but he had no way to check it, since she was hiding her face under a burqa.

sexta-feira, 25 de junho de 2010

forty six

    Cando el saíu do psiquiátrico, ninguén podería imaxinar que atoparía unha parella estábel. A relación daquel paisano con aquela muller de ollar ausente funcionou perfectamente até a fin das súas vidas.
    Cabo de moitos anos preguntáronlle cal era a chave do suceso da relación. El respondeu:
    - Élles todo cuestión de estatística. Eu son esquizofrénico, teño daquela dupla personalidade. Ela disque é tan simple que non ten nin personalidade. Por tanto, estatiscamente, somos dúas persoas e dúas personalidades.


    Cuando él salió del psiquiátrico, nadie podría haber imaginado que encontraría una pareja estable. La relación de él con aquella mujer de mirada ausente funcionó perfectamente hasta el final de sus vidas.
    Al cabo de muchos años, le preguntaron cuál era la clave del éxito de su relación. Él respondió:
    - Es todo cuestión de estadística. Yo soy esquizófrenico, tengo doble personalidad. De ella dicen que es tan simple que no tiene ni personalidad. Por lo tanto, estadísticamente, somos dos personas y dos personalidades.    After he left the psychiatric hospital, no one coud bet he'd get a stable couple. The man's relationship with that absent-looking expression woman worked perfectly till the end of their lives.
    After quite a long time, he was asked about the key of the success of their relationship. He answered:
    "It's a matter of statistics, you know. I'm schizophrenic, which means I have a double personality. She is reportedly a single-minded person, they say she has no personality of her own. Therefore, statiscally we are two people with two personalities".

quinta-feira, 24 de junho de 2010

forty five

    Daquela freira sempre se tiña dito:
    - Esta paisana non a muda nin Deus.
    Con efecto, era así. Deus xa había tempo que botara a toalla.

    De aquella monja siempre habían dicho:
    - A esta mujer no la cambia ni Dios.
    Efectivamente, era así. Dios ya hacía tiempo que había tirado la toalla.


    It had always been said about that nun:
    "God himself can't change this woman".
    It was true, indeed. God himself had thrown the towel long ago.

segunda-feira, 7 de junho de 2010

forty four

    A nova psiquiatra interesouse por aquela paciente máis que polo resto dos doentes do hospital psiquiátrico. Era un caso único. Tratábase dunha anciá que pasaba o día a falar coas moscas, a lles dar ordes, aínda que non lles falaba exactamente, mais gruñía para elas. E como as moscas non a obedecían, ela cubría o rostro coas mans e finxía que choraba e murmuraba algo tamén inintelixíbel, notábase que era unha chantaxe sentimental cara ás moscas.
    Até daquela ningún especialista soubera explicar aquel estraño comportamento. Nunca até que ela, a nova psiquiatra, recoñeceu aquela anciá de ollar aluado. Fora a súa mestra.
    A psiquiatra botou todas as moscas fóra do cuarto e despois achegouse á muller.
    - Sor Josephine -díxolle a psiquiatra póndolle a man no ombreiro-. Xa fecharon a escola. Os nenos ruíns voaron para o inferno.
    De repente, nos ollos da anciá dibuxouse unha expresión de ledicia. Desde aquel día, dedicouse a lles aprender as táboas de multiplicar ás novas moscas que acudían onda ela.    La nuevo psiquiatra se interesó por aquella paciente más que por el resto de enfermos del hospital psiquiátrico. Era un caso único. Se trataba de una anciana que se pasaba el día hablando con las moscas, dándoles órdenes, aunque no les hablaba, más bien les gruñía. Y como las moscas no la obedecían, ella se cubría el rostro con las manos y fingía que lloraba, al tiempo que murmuraba algo también ininteligible, se notaba que era un chantaje sentimental hacia las moscas.
    Hasta entonces ningún especialista había sabido explicar aquel extraño comportamiento. Nunca hasta que ella, la nuevo psiquiatra, reconoció a aquella anciana de mirar alunado. Había sido su maestra.
    La psiquiatra expulsó a todas las moscas fuera de la habitación y luego se acercó a la mujer.
    - Sor Josephine -le dijo la psiquiatra poniéndole la mano en el hombro-. Ya han cerrado la escuela. Los niños malos han volado al infierno.
    De repente, en los ojos de la anciana se dibujó una expresión de felicidad. Desde aquel día, se dedicó a enseñarles las tablas de multiplicar a las nuevas moscas que acudían donde ella.
    The new psychiatrist was interested in that patient rather than in the rest of the patients of the psychiatric hospital. It was a unique case. It was an old woman who spent most of the day talking to flies, giving them orders, but not exactly speaking, but growling to them. But since flies did not obey her, she covered her face with her hands and pretended to cry, while she muttered something unintelligible, so that one could say it was a kind of emotional blackmail to the flies.
    Until then no specialists were able to explain that strange behaviour. Not until the new psychiatrist recognized that lunatic-looking old woman. She had been his teacher.
     The psychiatrist expelled all the flies out of the room and then approached the woman.
    "Sister Josephine", said the psychiatrist putting his hand on the woman's shoulder. "The school's closed. Naughty kids have all flown to hell".
    Suddenly, the eyes of the old woman showed a living expression of happiness. Since that day, she was devoted to teach multiplication tables to the new flies coming to her.


forty three

    - Eu vivo grazas aos ingleses
    - Dá aulas de inglés?
    - Non, eu como ingleses; é que lle son un canibal moi selectivo.

    - Yo vivo gracias a los ingleses
    - ¿Da clases de inglés?
    - No, yo como ingleses; es que soy un caníbal muy selectivo.


    - I can live thanks to English
    - Do you teach English?
    - No, actually I eat English... people. I'm quite a selective cannibal

forty two

    A vella viúva aventou un beixo ao ar. O beixo atravesou a atmosfera, por riba de mares e montañas, alcanzando outro continente.
    O beixo acabou pousando na fazula dun ditador que durmía. O ditador tivo daquela un pesadelo. Soñou que xacando fora persoa.


    La vieja viuda lanzó un beso al aire. El beso atravesó la atmosfera, por encima de mares y montañas, alcanzando otro continente. El beso acabó posándose en la mejilla de un dictador que dormía. El dictador tuvo entonces una pesadilla. Soñó que otrora había sido persona.


    The old widow threw a kiss into the air. The kiss went through the atmosphere, over seas and mountains, till it reached another continent.
    The kiss landed on a sleeping dictator's cheek. The dictator had then a nightmare. He dreamed that long ago he had been a person.


sábado, 29 de maio de 2010

forty one

    Tu, descoñecido, has saber que despois de ter coleccionado nódoas do café en camisas de seda, parafusos de avión quitados durante o voo, ou mutacións de mosca, alguén decidiu dedicarse a coleccionar algo máis interesante, algo que torne a vida máis excitante. Por tanto, agora dedícase a coleccionar almas.
    É por iso que agora, tu, descoñecido do FaceBook, recibes esta invitación, embora non me coñezas...


    Tú, desconocido, has de saber que, después de haber coleccionado manchas de café en camisas de seda, tornillos de avión retirados durante el vuelo o mutaciones de mosca, alguien ha decidido dedicarse a coleccionar cosas más interesante, cosas que vuelvan la vida más excitante. Por tanto, ahora se dedica a coleccionar almas.
    Por eso me dirijo a ti, desconocido del FaceBook, que recibes esta invitación, aunque tú no me conozcas...    Dear stranger, you are to know that after having collected coffee stains on silk shirts, plane screws retired while flying or mutated flies, somebody has decided to collect something more interesting, something that may make life more stimulating. For that reason, somebody has decided to collect souls.
    That is why you get this FaceBook invitation from me, stranger, despite we are unacquainted with each other.

forty

    Tiven a sensación de que podería toca-las estrelas coa punta dos dedos. Por iso, estriquei a man e... si, toqueinas! Tiñan tacto de chocolate, por iso non puiden evitar a tentación de catalas. Comecei a comelas unha a unha. Con efecto, tiñan sabor a chocolate.
    Nunca podería ter imaxinado que podería ser tan lambón como para dar almacenado todo o universo no meu estómago.


    Tuve la impresión de que podría tocar las estrellas con la punta de los dedos. Por eso, estiré la mano y... sí, las toqué. Tenían tacto de chocolate, por eso no pude evitar la tentación de probarlas. Empecé a comerlas una a una. Efectivamente, tenían sabor a chocolate.
    Nunca me habría imaginado que por ser tan goloso podría acabar almacenando todo el universo en mi estómago.


    I had the sensation I could touch the stars with my fingers. So I just stretched my hand out and... yes, I could actually touch them! They were like chocolate, so I couldn't avoid tasting them, so I began to eat them one by one: yes, they tasted like chocolate...
    I could have never fancied that my greediness could make me store the whole universe in my stomach.

terça-feira, 11 de maio de 2010

Thirty nine

    Decidín parar de me torturar. Ter dupla personalidade non é unha maldición, senón unha benzón. Por exemplo, agora estou a navegar pola rede mentres a miña outra personalidade está a dar aulas de matemáticas.

    He decidido dejar de torturarme. Tener doble personalidad no es una maldición, sino una bendición. Por ejemplo, ahora estoy navegando por internet mientras que mi otra personalidad está dando clase de matemáticas.


    I've decided to stop torturing myself. Having double personality is not a curse, but a blessing. For example, now I'm surfing on the net while my other personality is giving maths lessons.   

Thirty eight

    Aquela noite, ela tiña unha vontade inmensa de chorar amargamente.
    Entrou no parque. Non tiña quen a consolar, non tiña uns brazos que a abrazaren, só había unha estatua cuberta de carriza. Por algunha estraña razón, sentiuse atraída pola estatua. Ela estendeu os brazos e deixou que a fazula tocase aquela pedra estrañamente tépeda. Axiña sentiuse mellor despois de ter abrazado a estatua e terlle contado todas as súas miserias.
    Tras unha hora comprida de confesións, a muller acabou enxugando as bágoas e volveu para a casa, perdéndose no medio da noite.
    A estatua sentiu que unha pinga de chuvia lle caía na fazula, como se for unha bágoa. Calquera espectador anónimo non podería ter distinguido se aquilo significaba acougo ou milagre.


    Aquella noche, ella sintió unas enormes ganas de llorar amargamente.
    Penetró en el parque. No tenía quien la consolase, no tenía unos brazos que la abrazasen, solo había una estatua cubierta de musgo. Por alguna extraña razón, se sintió atraída por la estatua. Ella extendió los brazos y dejó que su mejilla tocase aquella piedra extrañamente cálida. Enseguida se sintió mejor después de haber abrazado la estatua y haberle contado todas sus miserias.
    Después de una hora de confesiones, la mujer se enjugó las lágrimas y volvió a casa, perdiéndose en medio de la noche.
    La estatua sintió que una gota de lluvia le resbalaba por la mejilla, como si fuese una lágrima. Cualquier espectador anónimo no hubiera podido decir si se trataba de un alivio o de un milagro.    That night she felt like crying bitterly.
    She just walked into the park. No comfort around, no warm arms to hug her, only a statue covered with moss. For any strange reason, she felt attracted into the statue. She extended her arms and let her face touch the oddly warm stone. Soon she felt better hugging the statue and telling it all her misfortunes.
    After a long hour of confessions, she dried up her tears and went back home, getting lost in the middle of the night.
    The statue felt a rain drop fall off its cheek, as if it were a tear. Any anonymous spectator of the scene would have not been able to say whether that meant relief or miracle.

segunda-feira, 10 de maio de 2010

Thirty seven

A Alfonso L.

    P. Retter conseguiu escapar das tropas norteamericanas disfrazado de freira cando aquelas estaban a piques de tomar Berlín. O seu pasado coma un dos principais oficiais das SS ficaba así oculto.
    Durante corenta anos, P. Retter mantivo a súa identidade oculta baixo os hábitos, facéndose chamar Sor Catarina. Na súa orde ningunha irmá foi quen de sospeitar que aquela monxa de camiñares marciais, capacidade de agresión psicolóxica ilimitada e voz rouca fora un dos máis sanginarios asasinos das SS.
    O día da súa morte, as irmás descubriron que Sor Catarina non fora quen dixera ser. Non importaba, deixara tras de si toda unha escola de terror que permitiría á orde manter a disciplina nas aulas durante décadas.

    P. Retter consiguió escapar de las tropas norteamericanas disfrazado de monja cuando aquellas estaban a punto de tomar Berlín. Su pasado como uno de los principales oficiales de las SS quedaba así escondido.
    Durante cuarenta años, P. Retter mantuvo su identidad oculta bajo los hábitos, haciéndose llamar Sor Catarina. En su orden ninguna hermana llegó a sospechar que aquella monja de andares marciales, capacidad de agresión psicológica ilimitada y voz ronca había sido uno de los asesinos más sanguinarios de las SS.
    El día de su muerte, las hermanas descubrieron que Sor Catarina no había sido quien decía ser. No importaba, dejaba tras de sí toda una escuela de terror que permitiría a la orden mantener la disciplina en las aulas durante décadas.

    P. Retter got to flee from the American troops dressed up as a nun when these were about to fall on Berlin. His past life as one of the main officers of the SS remained hidden.
    For forty years, P. Retter kept his identity concealed under nun's habits; from then on he was known as Sister Catarina. In her Order no sister could ever suspect that that nun who walked like a soldier, had an inborn capability to torture psychologically and spoke with a husky voice had been one of the most bloody assassins of the SS.
    The day when he died the sisters found out that Sister Catarina was not who seemed to be. It did not matter, she had left a whole school of terror that allowed the Order to maintain discipline in the classrooms for decades.

sábado, 8 de maio de 2010

Thirty six

    A primeira noite que puideron estar xuntos foron a un hotel. Inmediatamente puxéronse a face-lo amor. El berraba coma un poseso durante o acto, mais a sesión durou pouco, ela case que non o notara.
    Despois da cópula, ela foi tomar unha ducha. Mentres a auga tépeda lle caía polo corpo, ela volveu sentir os berros orgásmicos del, mais daquela duraban máis, máis, máis.
    Saíu da ducha na punta das dedas e espreitou desde a porta. El, cunha erección considerábel, ollaba a televisión deitado na cama. De repente, no punto álxido, chegoulle o orgasmo mentres berraba:
    - Goooool!


    La primera noche en que pudieron estar juntos se fueron a un hotel. Enseguida se pusieron a hacer el amor. Él gritaba como un poseso durante el acto, pero la sesión fue bastante breve, ella casi ni lo había notado.
    Después de copular, ella se fue a duchar. Mientras el agua templada le caía por el cuerpo, ella volvió a oír los gritos orgásmicos de él, que en aquel momento duraban más, más, más. 
   Salió de la ducha de puntillas y se quedó espiando desde la puerta. Él, con una erección considerable, miraba la televisión tumbado en la cama. De repente, en el punto álgido, le llegó el orgasmo mientras gritaba:
    - ¡Gooooooooool!    The very first night they could finally be together, they went to a hotel. They immediately set to make love. He shouted as if he were possessed during the act, but it didn't last too long, she had hardly noticed it.
    After having sex, she went to have a shower. While the warm waters fell off along her body, she heard the man's orgasmic screams again, but then they were longer, longer, longer. 

    She went out of the shower and approached the door on tiptoe. The man was lying on the bed and had an amazing erection, while he was watching TV. Suddenly, he reached his climax and shouted because his team had just scored a goal:
    "Yeeeeessssss!"sexta-feira, 7 de maio de 2010

Thirty five

     - Haf, haf.
     - Ah, can, a min non me fales así, eh? Que levas unha losqueada que soa até en Istambul.
     - Haf, haf. 
     - Ves? Así moito mellor.

     - Haf, haf.
     - ¡Eh, perro, a mí no me hables así! Que te llevas una bofetada que resuena hasta en Estambul.
     - Haf, haf.
     - ¿Ves? Así mucho mejor.

    - Haff, haff.
    - Hey you dog. Don't talk to me like that, see? I'm gonna slap you so strong that they'll hear it from Istambul.
    - Haff, haff.
    - Much better now, you see?

quinta-feira, 6 de maio de 2010

Thirty four

    O alcalde chamounos non só heroes, mais tamén educadores. Si, a súa tarefa era educar os cidadáns. Por iso, o alcalde estaba tan orgulloso daqueles tres homes que dedicaban toda a súa vida a servir ao Concello sen que unha soa protesta xurdise nunca dos seus beizos.
    Despois dun acto tan emotivo, os tres heroicos educadores, daquela perfectamente camuflados, volveron ao seu posto favorito entre as bouzas á beira do parque na Avenida de Valladolid para seguir quitando aquela fotos de radar magníficas dos autos que ían a máis de 50 km/h.

    El alcalde los llamó no solo héroes, sino también educadores. Sí, su labor era la de educar a los ciudadanos. Por eso, el alcalde estaba tan orgulloso de aquellos tres hombres que dedicaban toda su vida a servir al Ayuntamiento sin que una sola queja surgiera de sus labios.
    Después de aquel acto tan emotivo, aquellos tres heroicos educadores volvieron, ya perfectamente camuflados, a su puesto favorito entre los arbustos a la vera del parque en la Avenida de Valladolid, en donde solían sacar unas fotos de radar espléndidas de los vehículos que por allí pasaban a más de 50 km/h.

    The lord mayor called them not only heroes, but also educators. Yes, their task was to educate citizens. That is why the lord mayor was so proud of those three men who devoted their whole life to serve the Town-Hall without any protests emerging from their lips.
    So after such an emotional event, those three heroic educators, perfectly camouflaged, went back to their favourite place among the park bushes in the Avenida de Valladolid where they used to take so splendid  radar photos of cars running over 50 km/h.
  

Thirty three

    - Hasme recoñecer axiña -dixérame ela xusto antes da nosa cita.
     Eu non a coñecía persoalmente. Todo o noso contacto fora por medio da rede social en que nos comezaramos a nos comunicar meses atrás. Ao cabo eu tivera a coraxe de lle pedir unha cita e ela aceptou. Eu nin sequera sabía como era ela, porque na súa imaxe de perfil tiña posto unha banana.
    Morto dos nervios, entrei no restaurante onde ela me citara. Entrei a tremer. Mais recoñecina axiña. Si, ela era a única banana sentada nunha mesa que estaba a tomar unha bebida.

    - Me reconocerás enseguida -me dijo ella justo antes de nuestra cita.
    Yo no la conocía personalmente. Todo nuestro contacto había sido a través de la red social en que nos habíamos empezado a comunicarnos meses atrás. Al final me había atrevido a pedirle una cita y ella aceptó. Yo ni siquiera conocía su aspecto, porque en su imagen de perfil había puesto un plátano.
    Atacado de los nervios entré en el restaurante donde me había citado. Entré temblando. Pero enseguida la reconocí. Sí, ella era el único plátano sentado a una mesa que se estaba tomando una bebida.

    "You will recognise me at once", she had told me just before our date.
    I didn't know her personally. All our contact had been through the social network where we both had began to commnicate some months ago. I had finally had the courage to ask her for a meeting and she had accepted. I didn't even know what she was like, because her profile picture was a banana.
    Completely excited I went into the restaurant where she had told me she would be waiting for me. I went in trembling. And I recognised her at once. Yes, she was the only banana sitting at a table having a drink.

domingo, 4 de abril de 2010

Thirty two

     A rúa comezou a tremer.
     Espertáronme uns pasos horríbeis que corrían por baixo da miña xanela.
     Aquilo realmente parecía un terremoto.
     De repente, toda a causa esboroou.
     Salváronme os bombeiros de milagre das escombreiras nun terríbel estado de shock.
     Despois informáronme de que as causas do tremor eran descoñecidas.
     Daquela lembrei as palabras daquela muller do tamaño dunha balea, unha colega que non paraba de ir tras de min, cando lle dixen ao teléfono que parase de chamarme:
     - O meu nome significa ira -díxome ela-... Son pura metáfora...
     Tratábase xusto daquilo. Nunca coñecera unha metáfora que pesase máis de 180 quilos.


     La calle empezó a temblar.
     Me despertaron unos pasos aterradores que corrían por debajo de mi ventana.
     La verdad es que parecía un terremoto.
     De repente, la casa se desmoronó.
     Me salvaron los bomberos de puro milagro de entre los escombros en un lamentable estado de
shock.
     Después me informaron de que las causas del temblor eran un misterio.
     Entonces recordé las palabras de aquella mujer del tamaño de una ballena, una colega que no dejaba de perseguirme, después de decirle yo al teléfono que se olvidara de mí:
     - Mi nombre significa ira -me dijo-... Soy pura metáfora...
     Se trataba precisamente de eso. Nunca en mi vida había conocido una metáfora que pesase más de 180 kilos.     The street began to tremble.
     I was waken up by some horrible steps running under my window.
     It actually looked like an earthquake. Suddenly the whole house collapsed.
     I was miraculously rescued from the rubble by the firemen in a terrible state of shock.
     I was later informed that the causes of the trembling were unknown.
     Then I remembered the words of that whale-like woman the previous night, a colleague who had been trying to pick me up unsuccessfully, when I asked her not to keep on ringing me up:
     "My name means wrath... I'm a pure metaphore...".
     That was the point. I had never met a metaphore weighing more than 180 kilos.

quarta-feira, 31 de março de 2010

Thirty one

    Todos os días, no medio da noite, a consciencia do Lois acostumaba saírlle por unha orella, estender unhas finas asas como de fada e comezar a zoar como un mosquito arredor da súa cabeza para telo esperto toda a noite. Adoraba ve-lo home tentar atrapar un mosquito invisíbel por todo o cuarto até caer exhausto na alcatifa, incapaz de durmir. A consciencia do Lois odiaba que a ignorasen máis que nada no mundo... bo, iso é que o Lois fose o director do departamento de asuntos éticos e lle fose infiel saltando as normas.

    Todos los días, en medio de la noche, la conciencia de Luis solía salirle por una oreja, extender unas finas alas de hada y empezar a zumbar como un mosquito alrededor de su cabeza para mantenerlo despierto toda la noche. Le encantaba ver cómo el hombre intentaba atrapar un mosquito invisible por toda la alcoba hasta caer exhausto en la alfombra, incapaz de dormirse. La conciencia de Luis odiaba que la ignorasen más que nada en el mundo... bueno, eso y también que Luis fuese el director del departamento de asuntos éticos y le fuese infiel saltándose las normas.

    Every day in the middle of the night, Lewis' conscience would get out of his head through an ear, spread a couple of thin fee-like wings and begin buzzing like a mosquito around his head to keep him awoken all night. It loved seeing the man trying to catch an invisible mosquito all over the room, and fall finally breathless on the carpet, unable to sleep. Lewis' conscience hated being ignored more than anything else... well, but also the fact of Lewis being the manager of the ethic department and being unfaithful to his conscience by skipping the rules.


Thirty

    Cando comecei a miña relación con Rilinda, miña mai aconselloume:
    - Non gusto de como ela cheira. Éche ben estraña.
    Tanto me tiña. Eu simplemente namorara dela coma un adolescente. Abandonei todo por ela, mais a relación non daba funcionado. Na fin do Antroido, xusto unha semana despois de termos comezado a nosa relación, ela rompeu comigo sen me dar explicación ningunha. Marchou do cuarto onde fixeramos o amor pola derradeira vez, mais eu seguina. O que descubrín xeoume o sangue: non moraba nun apartamento, mais nun invernadoiro na periferia. Unha vez dentro, ela quitou o disfrace de muller e tirouno: de facto, ela era un repolo que pasara o Antroido disfrazado de muller. Entón comprendín que, de todos os xeitos, a relación non podería ter funcionado, porque eu odio a verdura.    Cuando empecé mi relación con Rilinda, mi madre me aconsejó:
     - No me gusta cómo huele. Es bastante rara.
     Me daba igual. Yo simplemente me había enamorado de ella como un adolescente. Lo había abandonado todo por ella, pero la relación no cuajaba. Al final del Carnaval, justo una semana después de haber empezado la relación, ella rompió conmigo sin darme explicación alguna. Abandonó el cuarto donde habíamos hecho el amor la última vez, pero yo la seguí. Lo que entonces descubrí me dejó de piedra: no vivía en un piso, sino en un invernadero en las afueras. Una vez dentro, ella se quitó el disfraz de mujer y lo tiró por ahí. De hecho, ella era un repollo que se había tirado todo el Carnaval disfrazado de mujer. Sin embargo, entonces comprendí que la relación no podía haber funcionado en ningún caso: yo odio la verdura.
     When I began my relationship with Rilinda, my mother advised me:
     "I don't like how she smells. She's odd".
     I didn't care. I simply fell in love with her like a teenager. I left everything for her, but the relationship didn't work. At the end of Carnival, just a week later we had begun our dates, she broke down with me giving me no explanation. She left the room where we had made love for the last time, but I followed her. What I found up froze my blood: she didn't live in a flat, but in a greenhouse in the outskirts. Once inside, she threw her disguise away and then I saw her real nature: she was actually a cabbage who had spent Carnival time dressed up as a woman. Anyway I then understood that the relationship could have never worked: I hate vegetables.


Twenty nine

    Durante máis de vinte anos, dona Violeta, viúva de dom Joaquim, estivera convidando María a tomar unha cunca de café quente e biscoitos de manteiga caseiros feitas cada mañá. Dona Violeta gozaba de contar á María as súas miserias, goces e sospeitas acerca das súas veciñas, mentres a outra muller se limitaba a tomar tranquilamente os biscoitos co café.
    Dona Violeta nunca deu adiviñado que a Maria era unha sen-lar xorda que vivía da súa fame e do seu enorme sorriso.    Durante más de veinte años, dona Violeta, viuda de dom Joaquim, había estado invitando a María a tomar una taza de café caliente y galletas de mantequilla caseras hechas cada mañana. Dona Violeta disfrutaba contando a María sus miserias, gozos y sospechas acerca de sus vecinos, mientras la otra mujer se limitaba a tomarse tranquilamente las galletas con el café.
    Dona Violeta nunca llegó a adivinar que Maria era una sin-techo sorda que vivía de su hambre y su enorme sonrisa.    For more than twenty years, Dona Violeta, dom Joaquim's widow, had been inviting Maria to have a hot cup of coffee and homemade butter biscuits every evening. Dona Violeta enjoyed telling Maria her miseries, joys and suspictions about her neighbours, while the other woman ate slowly the biscuits together with the coffee.
     Dona Violeta never guessed that Maria was a homeless deaf woman who only had her hunger and her clean grin to make do.