Páginas

terça-feira, 22 de dezembro de 2009

cento dezasete

  O John M., un caloteiro retirado que mal gañara tres mil dólares en toda a súa carreira, enviou un romance coas súas memorias ao editor Peter L. para llo publicar xunto cun sobre onde ían mil dólares.
  O Peter L. non soubo o que facer cun libro que non trataba nin de sexo nin de política e envioullo ao crítico R. Mendelson.
  O R. Mendelson non tiña vagar para ler o romance, conque o enviou á Maggie S.
  A Maggie S., redactora dunha prestixiosa revista literaria, creu que se trataba dun relatorio do FBI e enviou aquel romance á xornalista Petra W.
  A Petra W. estaba daquela deprimida polo seu divorcio e non quixo ler nada sobre calotes, conque botou ao manuscrito ao lixo.
  No contentor do lixo, o manuscrito foi recollido por un sen-teito que sempre procuraba lectura para ir ao baño, aínda que fose embaixo dunha ponte. O sen-teito gustou daquela lectura tan frutífera e quixo pór en práctica os consellos do libro. Cabo dun ano, o sen-teito tornábase asesor financeiro do Bank of Manhattan, mais nunca quixo revelar de onde quitaba tantas ideas.

  John M., un estafador retirado que apenas había ganado tres mil dólares en toda su carrera, mandó una novela con sus memorias al editor Peter L. para que se la publicase junto con un sobre donde iban mil dólares. 
  Peter L. no supo qué hacer con un libro que no trataba ni de sexo ni de política y se lo mandó al crítico R. Mendelson. 
  R. Mendelson no tenía tiempo para leer la novela, así que se la envió a Maggie S. 
  Maggie S., redactora de una prestigiosa revista literaria, creyó que se trataba de un informe del FBI y mandó aquella novela a la periodista Petra W.
  Petra W. estaba por entonces deprimida por su divorcio y no quiso saber nada sobre estafas, con que tiró el manuscrito a la basura.
  En el contenedor de basuras, el manuscrito fue recogido por un sintecho que siempre buscaba lectura antes de ir al baño, aunque fuera debajo de un puente. Al sintecho le gustó aquella lectura tan fructífera y quiso poner en práctica los consejos del libro. Al cabo de un año, el sintecho se convirtió en asesor financiero del Bank of Manhattan, pero nunca quiso decir de dónde sacaba la inspiración.

cento dezaseis

A meniña fitou para o meniño sentado na rúa todo suxo e a tremer de frío naquel vinte e catro de decembro. A meniña lembrou a publicidade da cocacola que aseguraba levar a felicidade a todos os recantos do mundo e representar o espírito do Nadal. Foi mercar unha lata de cocacola e tróuxolla ao neno. O cativo abriuna, bebeu un grolo, comezou a tusir e arreo vomitou. A meniña pensou daquela que aquel neno nunca entendería o espírito do Nadal.

La niña se quedó mirando al niño sentado en la calle, todo sucio y temblando de frío aquel veinticuatro de diciembre. La niña recordó la publicidad de la cocacola que aseguraba llevar la felicidad a todos los rincones del planeta y representar el espíritu de la Navidad. Fue a comprar una lata de cocacola y se la trajo al niño. Él la abrió, bebió un trago, empezó a toser y a continuación vomitó. La niña pensó entonces que aquel niño no entendería nunca el espíritu de la Navidad.

domingo, 20 de dezembro de 2009

cento quince

Santa Claus esforzábase como nunca para convencer os inspectores do Ministerio de Traballo de que aqueles seres pequeniños que traballaban na súa fábrica do Polo Norte sen seguridade social non eran nenos, senón gnomos, elfos e outras creaturas ananas e que, por tanto, non o podían acusar de explotación infantil.

Santa Claus se esforzaba como nunca en convencer a los inspectores del Ministerio de Trabajo de que aquellos seres pequeñitos que trabajaban en su fábrica de juguetes del Polo Norte  sin seguridad social no eran niños, sino gnomos, elfos y otras criaturas enanas y que, por lo tanto, no lo podían acusar de explotación infantil.

cento catorce

P. García descubriu que os pobos latinos do sur da Europa tiñan un xen que lles impedía aprender linguas estranxeiras. A descuberta era todo un achado... Mais entón lembrou como a súa ex muller -aquela besta rabiosa- desesperaba dando aulas de inglés a adolescentes, o sufrimento que aquilo lle causaba. P. García decidiu daquela que mantería a súa descuberta en segredo polo menos até que ela, a súa ex muller, se xubilase.

P. García descubrió que los pueblos latinos del sur de Europa tenían un gen que les impedía aprender lenguas extranjeras. El descubrimiento era todo un hallazgo... Pero entonces recordó cómo su ex mujer -aquella bestia rabiosa- se desesperaba dando clases de inglés a adolescentes, el sufrimiento que aquello le causaba. P. García decidió que mantendría su descubrimiento en secreto al menos hasta que ella, su ex mujer, se jubilase.

cento trece

Por razóns que a ciencia se negou a explicar, xurdira toda unha xeración de cascudas intelixentes, cascudas racionais mais vindicativas, que querían ocupar os mesmos espazos ca os humanos. Sabían fuxir de insecticidas e pesticidas. Todo era inútil para as combater. Até que aquel humilde propietario dun bar  de miseria descubriu o modo de as afastar das zonas habitadas: abondaba colocar nos baños un pequeno altar cunha foto do Franz Kafka rodeado de candeas e mais un exemplar d'A Metamorfose aberto sobre a derradeira páxina.

Por razones que la ciencia se negó a explicar, había surgido toda una generación de cucarachas inteligentes, cucarachas racionales pero vengativas, que querían ocupar los mismos espacios que los seres humanos. Sabían escabullirse de insecticidas y pesticidas. Todo resultaba inútil para combatirlas. Hasta que aquel humilde propietario de un bar de mala muerte descubrió la manera de alejarlas de las zonas habitadas: bastaba colocar en el baño un pequeño altar con una foto de Franz Kafka rodeado de velitas y un ejemplar de La Metamorfosis abierto sobre la última página.

sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

cento doce

O programa de telerrealidade, onde dez desequilibrados mentais cohabitaban durante varios meses nunha serie de contedores habilitados coma mansión, estaba a piques de rematar a súa décima edición. O nível de audiencia era o máis alto da historia da emisora VisiónCinco. Aquel día ía por fin descubrirse o maior misterio de toda a tempada, seguida naquel momento por quince millóns de espectadores, un terzo da poboación do país: quen era o tipo que sempre mexaba por fóra enchoupando o chan...

El programa de telerrealidad, donde diez desequilibrados mentales convivían durante varios meses en una serie de contenedores habilitados a modo de mansión, estaba a punto de concluir su décima edición. El nivel de audiencia era el mayor de la historia de la cadena VisiónCinco. Aquel día se descubriría por fin el mayor misterio de toda la temporada, seguida en aquel momento por quince millones de espectadores, un tercio de la población del país: quién era el tipo que siempre meaba por fuera encharcando el suelo...

quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

cento once

Desde os cinco anos estivera ligada á internet. Mercaba, comunicaba, traballaba, estudaba pola internet. O portátil era unha prolongación de si mesma, acompañábaa nas comidas, ía con ela ao baño, mais cando saía, a internet seguíaa no seu telemóbil. Por iso, cando morreu, aínda nova, deixara no testamento que quería ficar para sempre na rede. O problema foi que non había ningunha entrada do cabo teléfono axeitada por onde botar as súas cinzas.

Desde los cinco años había estado conectada a internet. Compraba, se comunicaba, trabajaba, estudiaba por internet. El portátil era una prolongación de ella misma, la acompañaba en las comidas, iba con ella al baño, pero cuando salía, internet la seguía en su móvil. Por eso cuando murió, aún joven, había dejado en el testamento que quería quedarse para siempre en la red. El problema fue que no había ninguna clavija del teléfono por donde echar sus cenizas.

terça-feira, 15 de dezembro de 2009

cento dez

A paisana recibiu aquela mensaxe electrónica que pedía ser reencamiñada a vinte persoas máis, sob pena de sufrir castigos terríbeis e desgrazas brutais na vida. Axiña dispúxose a obedecer cegamente aquela orde e enviou a vinte contactos aquela mensaxe. Cabo de tres días, ardéralle o apartamento, rompera  o pescozo, roubáranlle o cartón de crédito e aínda a abandonara o seu home, mais ela ficou tranquila, porque sabía que, se non tivese envidado a mensaxe, tería sufrido desgrazas aínda peores.

La mujer recibió aquel emilio que pedía ser reenviado a veinte personas más, so pena de sufrir castigos terribles y desgracias brutales en la vida. Inmediatamente se dispuso a obedecer ciegamente aquella orden y reenvió a veinte contactos aquel mensaje. Al cabo de tres días, se le había quemado el apartamento, se había roto el cuello, le habían robado la tarjeta de crédito y hasta la había abandonado su marido, pero ella estaba tranquila, porque sabía que, si no hubiera enviado aquel mensaje, habría sufrido desgracias aún peores.

cento nove

O pai amoroso quixo facer un agasallo á súa filla de seis anos, toda cuberta co burca até os pés e aínda máis aló. Era unha boneca barbie, mais vestida tamén con burca. A nena acolleu o brinquedo con curiosidade e aínda preguntou ao pai se a boneca falaba, facía pipí ou ao menos podía articular as extremidades. "Mellor ca iso -explicou o pai todo sorridente-. Se lle premes o bandullo, estoupa coma unha mártir..."

El padre amoroso quiso hacer un regalo a su hija de seis años, toda cubierta con un burca hasta los pies y aún más allá. Era una muñeca barbie, pero verstida también con burca. La niña recibió el juguete con curiosidad y le preguntó al padre si la muñeca hablaba, hacía pipí o por lo menos podía articular las extremidades. "Mejor que eso -le explicó el padre todo sonriente-. Si le aprietas la barriga, explota como una mártir..."

segunda-feira, 14 de dezembro de 2009

cento oito

A muller comezou a cubrir follas e follas de versos. Cando rematou, entregou o manuscrito grampado  a unha editora. A editora leu as cinco primeiras liñas e caeu fulminada. "Miña señora, está ben?" preguntoulle a poeta. A editora recuperouse lixeiramente, fitou aos ollos da poeta e preguntoulle: "E vostede di que é poeta?". "Son", afirmou ela rotunda, case indignada. Daquela a editora, incorporándose con moita dificuldade acenoulle o manuscrito, que comezaba a sangrar lixeiramente estendendo unha pequena nódoa de sangue na mesa e aínda lle dixo antes de caer esboroada: "Vostede abofé é unha asasina de versos..."

La mujer empezó a rellenar hojas y hojas de versos. Al acabar, entregó el manuscrito grapado a una  editora. La editora leyó las cinco primeras líneas y cayó fulminada. "Señora, ¿está bien?", le preguntó la poeta. La editora se recuperó ligeramente, miró fijamente a los ojos de la poeta y le preguntó: "¿Y dice usted que es poeta?". "Pues claro", afirmó ella rotunda, casi indignada. Entonces la editora, incorporándose con mucha dificultad, le señaló el manuscrito, que comenzaba a sangrar ligeramente, extendiendo una pequeña mancha de sangre por la mesa. Y aún le dijo antes de caer desplomada: "Usted, en realidad, es una asesina de versos..."

cento sete

O país amañeceu todo nevado. A oposición, inmediatamente, botou as culpas ao goberno, non tanto polo caos rodoviario, senón porque permitiu a nevada sen aviso previo e sen ter articulado unha lei orgánica de nevadas nas fins de semana.

El país amaneció todo nevado. La oposición, inmediatamente, le echó las culpas al gobierno, no tanto por el caos circulatorio, sino porque permitió que nevase sin previo aviso y sin haber  articulado una ley orgánica de nevadas en fin de semana.

domingo, 13 de dezembro de 2009

cento seis

Despois de erguerse, ducharse, tomar a parva, ir ao traballo, cubrir expedientes, volver á casa, cear e ir para a cama vinte e cinco mil veces seguidas, o paisano comezou a pensar que estaba a vivir un bucle no tempo en que todos os días se repetían indefinidamente porque eran todos exactamente iguais. Até o día en que lle comentou á súa muller aquela súa sensación. Ela díxolle que aquilo se chamaba rutina, mais que podían intercambiarse. Entón el comezou a erguerse, ducharse, preparar a parva, quitar o po, facer as camas, limpar os baños, facer as mercas, facer a xanta, limpar o piso, pór a lavadora, estender a roupa, preparar a cea, levar o can a mexar e  finalmente ir para a cama. Despois dunha semana, el comprendeu que aquilo era o inferno.

Después de levantarse, ducharse, desayunar, ir al trabajo, rellenar expedientes, volver a casa, cenar e irse a acostar veinticinco mil veces seguidas, el tipo empezó a pensar que estaba viviendo un bucle en el tiempo, donde todos los días se repetían indefinidamente porque eran todos exactamente iguales. Hasta el día en que le comentó aquella sensación suya a su mujer. Ella le dijo que aquello se llamaba rutina, pero que podían intercambiarse. Entonces él empezó a levantarse, ducharse, preparar el desayuno, quitar el polvo, hacer las camas, limpiar los baños, hacer la compra, hacer la comida, limpiar el piso, poner la lavadora, tender, preparar la cena, sacar al perro a mear y finalmente acostarse. Después de una semana, él comprendió que aquello era el infierno.

sábado, 12 de dezembro de 2009

cento cinco

O día antes da fin do mundo, aqueles dous proxenitores divorciados non eran capaces perante o xuíz de concordar quen tería os fillos consigo no momento final.

El día antes del fin del mundo, aquellos dos progenitores divorciados no eran capaces, ante el juez, de ponerse de acuerdo en quién tendría consigo los hijos en el momento final.

cento catro

Saltou o escándalo. O banqueiro mantiña relacións sexuais con notas de cincocentos euros. Ao ser preguntado polos xornalistas por que de cincocentos euros, o banqueiro afirmou que con notas de cinco ou dez sería pedofilia. Porén, un xornalista esperto publicou que o que realmente excitaba o banqueiro era o tamaño.

Saltó el escándalo. El banquero mantenía relaciones sexuales con billetes de quinientos euros. Al preguntarle los periodistas por qué de quinientos euros, el banquero afirmó que con billetes de cinco o de diez sería pedofilia. Sin embargo, un periodista espabilado publicó que lo que realmente excitaba al banquero era el tamaño.

quinta-feira, 10 de dezembro de 2009

cento tres

O líder do bigote perennemente inmaduro dixo ollando fixamente á cámara: "Non hai mudanza climática, iso é propaganda nauseabunda para acabar co comercio mundial". A súa rotundidade convencería mesmo as pedras,  todo iso sen importar que o líder político falase desde un parque público de Helsinki en xaneiro e que tras del  se vise unha bananeira e unha abella brincadeira roldando os cabelos do líder como se procurase algunha flor para libar.

El líder del bigote perennemente inmaduro dijo mirando fijamente a la cámara: "No hay cambio climático, eso es propaganda nauseabunda para acabar con el comercio mundial". Su rotundidad convencería hasta a las piedras, todo ello sin importar que el líder político hablase desde un parque público de Helsinki en enero y detrás de él se viera un banano y una abeja juguetona rondando por el cabello del líder como si buscase alguna flor que libar.

cento dous

O líder espiritual acababa de ouvir a pregunta: "Cal é a vontade divina sobre a idea de facer nevar artificialmente nas montañas da patria da parte dos infieis?". A asemblea masculina esperaba a resposta nun silencio sepulcral. O líder non sabía o que responder. Os fieis non separaban os ollos del. Pasaron uns minutos que semellaron séculos. Até que o líder baixou a man aos testículos para se rañar. Aquel era o sinal esperado pola asemblea que indicaba que o líder ía falar.

El líder espiritual acababa de oír la pregunta: "¿Cuál es la voluntad divina sobre la idea de hacer nevar artificialmente en las montañas de la patria por parte de los infieles?". La asamblea masculina esperaba la respuesta con un silencio sepulcral. El líder no sabía qué responder. Los fieles no separaban los ojos de él. Pasaron unos minutos que parecieron siglos. Hasta que el líder se bajó la mano a los testículos para rascarse. Aquella era la señal esperada por la asamblea que indicaba que el líder iba a hablar.

terça-feira, 8 de dezembro de 2009

cento un

O doutor ollou a radiografía con inquedanza: "Díxenlle que deixase de fumar... O cancro  segue a avanzar". O paciente, preocupado, baixou a mirada cara ao chan e comezou a maldicir entre murmurios o seu outro eu, que con toda certeza se erguía de noite e ía fumar ao baño ás escondidas.

El médico miró la radiografía con preocupación: "Ya le dije que dejase de fumar... El cáncer sigue avanzando". El paciente, preocupado, bajó la mirada hacia al suelo y empezó a maldecir entre susurros a su otro yo, quien, con toda certeza, se levantaba de noche y se ponía a fumar en el baño a escondidas.

cen

A propaganda do rexime ocupábase da cultura do pobo. Por iso agasallábanlles libros, dicionarios, enciclopedias editados nun papel dunha calidade semellante ao hixiénico. Os cidadáns obedecían cegamente as consignas do réxime popular socialista. Por tanto, cando o camarada líder lanzou a campaña "amplíe o seu vocabulario", o coitado do J. Ruiz, que mal podía alimentar os seus seis fillos, agarrou o único libro da casa, un dicionario básico agasallo do goberno revolucionario, e comezou a estricalo polos bordos, coa axuda dos seus fillos famentos e da muller grávida, para obedecer fielmente a última consigna do camarada presidente.

La propaganda del régimen se ocupaba de la cultura del pueblo. Por eso, les regalaban libros, diccionarios, enciclopedias editados en un papel de ínfima calidad, como el papel higiénico. Los ciudadanos obedecían ciegamente las consignas del régimen popular socialista. Cuando el líder lanzó la campaña "amplíe su vocabulario", el pobre de J. Ruiz, que apenas podía alimentar a sus seis hijos, agarró el único libro de la casa, un diccionario básico regalo del gobierno revolucionario, y empezó a estirarlo por los bordes con la ayuda de sus hijos hambrientos y de la mujer embarazada, para obedecer fielmente la última consigna del camarada presidente.

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

noventa e nove

"Vas aburar no inferno!!", ameazou con rostro apocalíptico o abade á muller. Mais ela, no canto de se botar atrás, prendeu un cigarro e deu unha bocanada  prolongada, para despois expulsar o fume densamente. A seguir, toda calma, ela díxolle: "Non sabe? Teño cancro de pulmón. Hai xa vinte anos que eu fumo o inferno..."

"¡¡Vas a arder en el infierno!!", amenazó con rostro apocalíptico el cura a la mujer. Pero ella, en vez de echarse atrás, encendió un cigarro y le dio una calada prolongada, para luego expulsar el humo densamente. A continuación, con toda, la calma ella le dijo: "¿Sabe? Tengo cáncer de pulmón. Hace ya veinte años que me fumo el infierno..."

domingo, 6 de dezembro de 2009

noventa e oito

O doutor foi tallante: "Vostede ten a sida. E vostede ha saber quen llo contaxiou. Debería falar coa súa parella sobre as súas relacións sexuais". O paciente ficou a pensar. El só tiña relacións co seu consolador, exclusivamente; por tanto, o seu consolador, obviamente, fóralle infiel.

El médico fue tajante: "Usted tiene sida. Y usted sabrá quién se lo ha contagiado. Debería hablar con su pareja sobre sus relaciones sexuales". El paciente se quedó pensativo. Él solo tenía relaciones sexuales con su consolador, nada más; así que su consolador, obviamente, le había sido infiel.

quinta-feira, 3 de dezembro de 2009

noventa e sete

O veterano policía das alfándegas do aeroporto quería mostrar ao policía novato como se demostraba a autoridade. Por iso, vestido de civil como ía, deu un paso á fronte e preguntou ao primeiro pasaxeiro que lle pasou por diante: "De onde vén?". O pasaxeiro, que non se esperaba aquela abordaxe -era parte da estratexia do vello policía- só dixo: "Ty jsi blázen". O veterano dixo ao novato: "Ves? Dixo que vén de Basilea...". O mozo nin gurgutou. Como ía explicar a aquel cretino que o viaxeiro lle respondera en checo dicíndolle «ti estás tolo».

El veterano policía de aduanas del aeropuerto quería mostrar al policía novato cómo se demostraba la autoridad. Por eso, vestido de civil como iba, dio un paso adelante y preguntó al primer pasajero que se le cruzó por delante: "¿De dónde viene?". El pasajero, sorprendido por aquel abordaje inesperado -era parte de la estrategia del viejo policía- solo dijo: "Ty jsi blázen". El veterano le dijo al novato: "¿Ves? Viene de Basilea...". El joven no abrió la boca. Cómo le iba a explicar a aquel cretino que el viajero le había respondido en checo diciéndole «tú estás loco».

noventa e seis

A velliña abriu o frigorífico, meteu nel unhas sardiñas e acariñou a cabeza do pingüín, o seu animal de compañía, que xa esperaba ansioso a súa cea. Víase que o animal devecía por aquela cámara frigorífica que a súa dona lle dixo que mercaría coa próxima paga extraordinaria.

La viejita abrió el frigo, metió en él unas sardinas y luego acarició la cabeza del pingüino, su mascota, que ya esperaba impaciente su cena. Se veía que el animal ansiaba tener ya aquella cámara frigorífica que su dueña le había dicho que compraría con la próxima paga extraordinaria.

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

noventa e cinco

Cando o axente urbano madrileño puxo a primeira multa de aparcamento, sentiu un pracer indescritíbel. Coa segunda, aumentou, coa terceira foi para berrar e, a partir da cuarta, cada multa que puña causáballe un orgasmo. Por iso, tornouse o maior poñedor de multas do concello. Porén, de sábado e domingo, ficaba deprimido, ausente, por non poder multar. A única opción que lle quedaba era consolarse tendo fantasías sexuais cos parquímetros.

Cuando el agente urbano madrileño puso su primera multa de aparcamiento, sintió un placer indescriptible. Con la segunda, aumentó, con la tercera fue para echarse a gritar y, a partir de la cuarta, cada multa que ponía le causaba un orgasmo. Por eso, llegó a ser el mayor ponedor de multas del ayuntamiento. Sin embargo, los sábados y domingos estaba deprimido, ausente, por no poder multar. La única opción que le quedaba era consolarse  teniendo fantasías sexuales con los parquímetros.

noventa e catro

Aos poucos funme namorando dela. Talentosa, intelixente, artista, belísima, aguda... Cada día que a atopaba polo corredor, namorábame un chisco máis. Aquela tarde achegueime a ela para parabenizala por ter publicado aquel magnífico artigo nunha revista. Ela sorriume e díxome "obrigado" a moi pouca distancia. Sentin que tiña halitose, moi lixeira, mais tíñaa. Daquela namoreime a feito dela... non era perfecta.

Poco a poco me fui enamorando de ella. Talentosa, inteligente, artista, bellísima, aguda... Cada día que me la encontraba por el pasillo, me enamoraba más y más. Aquella tarde me acerqué a ella para felicitarla por haber publicado aquel espléndido artículo en una revista. Ella me sonrió y me dijo "gracias" a muy poca distancia. Noté que tenía halitosis, muy ligera, pero la tenía. Entonces ya acabé de enamorarme... no era perfecta.