Páginas

domingo, 29 de novembro de 2009

noventa e tres

O funcionario estaba a piques de perder os nervos. Preguntoulle ao tipo pola quinta vez: "Cal é a súa lingua? É que non entende esta en que lle falo? Seica é mudo?". Mais o tipo alto seguía alí a sorrir e a ollar para el coma un parvo, sen dicir unha palabra. Por sorte apareceu unha muller que debía ser parente do tipo alto. "Disimule, señor, mais é que el non ten lingua, nin propia nin allea. Debe ser o único home no mundo que non fala lingua ningunha". E o tipo alto, seguía alí a sorrir tan contento, como confirmándoo.

El funcionario estaba a punto de perder los nervios. Le preguntó al tipo por quinta vez: "¿Cuál es su lengua? ¿Es que no entiende lo que le digo? ¿O tal vez es mudo?". Pero el tipo alto seguí allí, sonriendo y mirándolo como un imbécil, sin decir una palabra. Por suerte, apareció una mujer que debía ser pariente del tipo alto. "Perdone, señor, pero es que él no tiene lengua, ni propia ni ajena. Debe ser el único hombre en el mundo que no habla ningún idioma". Mientras, el tipo alto seguía allí sonriendo tan contento, como confirmándolo.

noventa e dous

– Bo día, aprezado señor, chámoo da Telefóndiga. Temos un produto... BLA, BLA, BLA... mellores prezos... BLA, BLA, BLA... desvío de chamada interactivo e retroactivo... BLA, BLA, BLA... oferta inmellorábel... BLA, BLA, BLA... atendedor coa voz de Claudia Schiffer... BLA, BLA, BLA... Daquela, vaise mudar para a Telefóndiga? Non pode rexeitar esta oferta, non si?
– É verdade que é unha oferta única... mais hei falar co dono deste telemóbil.
– Quen é, seu pai, seu irmán, súa parella?
– Non o sei con certeza, porque eu só lle son o tipo que llo roubou...

– Buenos días, mi querido señor. Lo llamo desde Telefóndiga. Tenemos un producto... BLA, BLA, BLA... mejores precios... BLA, BLA, BLA... desvío de llamada interactivo e retroactivo... BLA, BLA, BLA... oferta inmejorable... BLA, BLA, BLA... contestador con la voz de Claudia Schiffer... BLA, BLA, BLA... Y dígame, ¿se cambiará a Telefóndiga? ¿A qué no puede rechazar esta oferta?
– Es verdad que es una oferta única, pero primero tengo que hablar con el dueño de este móvil. 
–¿Quién es, su padre, su hermano, su pareja?
– No lo sé seguro, porque yo solo soy el tío que se lo ha robado...

sábado, 28 de novembro de 2009

noventa e un

Ao chou, totalmente ao chou, o enxeñeiro descubrira nun pergameo escondido a fórmula secreta do gólem nas obras dun aparcadoiro en Praga. Con todo o sixilo posíbel, desenvolveuna e deu criado un gólem, mais apenas foille posíbel crear un antes de o pergameo se botar a perder por mor dunhas nódoas de maionesa. O gólem obedeceu cegamente. O enxeñeiro fregaba as mans de pracer, mais ignoraba, porque na fórmula non se mencionaba, que o gólem, por ser de lama, non debía saír á rúa nos días de chuvia...

Al azar, totalmente al azar, el ingeniero había descubierto en un pergamino escondido la fórmula del gólem en las obras de un aparcamiento en Praga. Con todo el sigilo posible, la desarrolló y consiguió crear un gólem, pero tan solo pudo crear uno antes de que el pergamino se echase a perder a causa de unas manchas de mayonesa. El gólem obedeció ciegamente. El ingeniero se restregaba las manos de placer, pero ignoraba, porque en la fórmula no lo decía, que el gólem, por ser de barro, no debía salir a la calle en días de lluvia...

noventa

Nin sequera cando o número de escritores foi meirande ca o número de lectores, o goberno rexional recoñeceu que a lingua propia estaba a piques de se extinguir. As autoridades mostraron como as máquinas de tabaco e as de tiques de aparcadoiro falaban aquela lingua, certamente cun sotaque metálico, mais o importante era que a falaban.

Ni siquiera cuando el número de escritores fue mayor que el número de lectores, el gobierno regional reconoció que la lengua propia estaba a punto de extinguirse. Las autoridades mostraron cómo las máquinas de tabaco y de tiques de aparcamiento hablaban aquella lengua, sin duda con acento metálico, pero lo importante era que la hablaban.

oitenta e nove

Acordou de súpeto do pesadelo. Soñara que alguén, desde atrás, estaba a piques de estrangulalo cun cabo. Por sorte, fora todo un soño. Entrementres, a lámpada de noite facía o posíbel por esconder o seu cabo para o tipo non o ver, mentres perxuraba porque o tipo espertara antes de dalo estrangulado... Mais é que era inhumano, mesmo para unha lámpada, aturar aquel modo de roncar.

Se despertó súbitamente de la pesadilla. Había soñado que alguien, desde atrás, estaba a punto de estrangularlo con un cable. Por suerte todo había sido un sueño. Mientras, la lamparilla de noche hacía lo posible por esconder su cable para que el tipo no lo viese, mientras perjuraba porque el tipo se había despertado antes de conseguir estrangularlo... Pero es que era inhumano, incluso para una lamparilla,  aguantar aquel modo de roncar.

quinta-feira, 26 de novembro de 2009

oitenta e oito

"Meu bocadiño de queixo", dixo o home cheo de tenrura e de gula. A muller, compracida, preguntoulle: "Emental?". El, antes de responder, foille morder o pescozo con paixón. Despois dixo: "Máis ben Cabrales, miña... Hoxe non te duchaches, non si?"

"Mi cachito de queso", dijo el hombre lleno de ternura y gula. La mujer, complacida, le preguntó: "¿Emental?". Él, antes de responderle, le mordió el cuello con pasión. Después dijo: "Más bien Cabrales, querida... Hoy no te has duchado, ¿verdad?"

oitenta e sete

A modelo recibiu un correo electrónico dela mesma no telemóbil, mais estaba escrito nun inglés macarrónico, tanto que daba noxo lelo, mesmo con palabras en ruso (iso ela non o sabía). A mensaxe incluía unha foto dela en biquini. A modelo non entendía como aquilo era posíbel, que ela se escribise a si mesma pedindo matrimonio... Por sorte para ela pasou daquela a muller da limpeza da pasarela quen lle explicou que se trataba dun calote enviado polas mafias rusas, que a foto e mais o enderezo dela a colleran da rede e que con iso enganaban moitos inxenuos. A modelo acougou, mais aínda escribiu ao enderezo de contacto para lles explicar que ela non tiña intención ningunha de casar consigo mesma.

La modelo recibió un correo electrónico en el móvil, pero estaba escrito en un inglés macarrónico, tanto que daba asco leerlo, incluso con palabras en ruso (algo que ella ignoraba). El mensaje incluía una foto de ella en biquini. La modelo no entendía cómo era aquello posible, que ella se escribiese a sí misma pidiéndose matrimonio... Por suerte para ella, pasó por allí la señora de la limpieza de la pasarela, quien le explicó que se trataba de una estafa enviada por las mafias rusas, que  tanto la foto como la dirección de ella la habían cogido de la red y que así engañaban a muchos ingenuos. La modelo se tranquilizó, pero aún escribió a la dirección de contacto para explicarles que ella no tenía ninguna intención de casarse consigo misma.

oitenta e seis

O tipo sentado no café baixou o xornal para comentar co cliente ao seu lado: "É incríbel que lle dean tanta publicidade ás caralladas do Darwin... Todos saben que Deus creou o home e que iso da evolución é unha baballada. Se fose como o Darwin di, un mono podería evoluír até se tornar tan intelixente coma un home, non pensa?". O tipo sentado ao seu lado baixou o seu xornal e quitando os lentes deixou ver os seus trazos de orangotango mentres que respondía en alemán con acento de Berlín: "Sie haben recht, mein Freund..."

El tipo sentando en el café bajó el periódico para comentar con el cliente a su lado: "Es increíble que le den tanta publicidad a las bobadas del Darwin ese... Todo el mundo sabe que Dios creó al hombre y que eso de la evolución es una payasada. Si fuera como dice Darwin, un mono podría evolucionar hasta ser tan inteligente como un hombre, ¿no cree usted?". El tipo sentado a su lado bajó el periódico y quitándose las gafas dejó ver sus rasgos de orangután, mientras que respondía en alemán con acento de Berlín: "Sie haben recht, mein Freund..."

oitenta e cinco

Súa nai sempre lle dixera que as nubes eran de algodón. Cando fixo dezaoito anos, quixo comprobalo. Por iso saltou en paraquedas desde seis mil metros. Aventouse ao baleiro. Descubriu que as nubes non eran de algodón... mais o peor de todo era que non lle funcionaba o paraquedas. Por sorte, alí detrás xa viña súa nai cun paraquedas de recambio.

Su madre siempre le había dicho que las nubes eran de algodón. Cuando cumplió dieciocho años, quiso comprobarlo. Por eso, saltó en paracaídas desde seis mil metros. Se lanzó al vacío. Descubrió que las nubes no eran de algodón... pero lo peor de todo era que el paracaídas no le funcionaba. Por suerte, allí detrás ya venía su madre con un paracaídas de repuesto.

terça-feira, 24 de novembro de 2009

oitenta e catro

De repente, chegoulle a iluminación: non estaba só no mundo. Por iso, meteuse no carril da dereita e axiña o que viña detrás del pola autoestrada parou de lle largar as luces longas.

De repente, le llegó la iluminación: no estaba solo en el mundo. Por eso, se metió en el carril de la derecha y enseguida el que venía detrás de él por la la autopista dejó de hacerle destellos con la luz larga.

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

oitenta e tres

Miña filla encaprichárase con aquel gato chinés da sorte. O gato só movía a pata esquerda dianteira para adiante e para atrás. Non entendía eu a graza daquel boneco estúpido, mais era o desexo da cativa. Porén, cando desenvurullei o gato na casa para pólo nun papel máis decente, descubrín que o boneco desenvolvera un sorriso de burla. Por iso, acabou voando pola xanela até pousar no paseo, mais mesmo esnaquizado, seguía a mover o brazo, agora co dedo pai de todos alzado, sempre acenando na miña dirección.

Mi hija se había encaprichado de aquel gato chino de la suerte. El gato solo movía la pata delantera para adelante y para atrás. No le pillaba la gracia a aquel muñeco estúpido, pero era el deseo de la niña. Sin embargo, cuando desenvolví el gato para ponerlo en un papel más decente, descubrí que el muñeco había desarrollado una sonrisa burlona. Por eso, acabó volando por la ventana hasta aterrizar en la acera hecho añicos, pero, incluso así, seguía moviendo el brazo, ahora con el dedo corazón levantado, siempre apuntando en mi dirección.

oitenta e dous

Fiquei fascinado ao coñecer aquela personaxe singular, alta, co cabelo longuísimo recollido por detrás. Parecía saída dalgún romance inglés do Romanticismo, igual ca a súa namorada, toda pálida e ollar melancólico. E non me enganei, porque cando se despediron de nós, eu seguinos. Con efecto, non moraban onde dicían, senón na biblioteca, concretamente nun par de libros; el, no "Don Juan" de Lord Byron; ela, en "La Belle Dame Sans Merci" de Keats.


Me quedé fascinado al conocer a aquel personaje singular, alto, de cabello larguísimo recogido por detrás. Parecía salido de alguna novela inglesa del Romanticismo, lo mismo que su novia, toda pálida y de mirada melancólica. Y no me equivoqué, porque cuando se despidieron de nosotros, yo los seguí. En efecto, no vivían donde decían, sino en la biblioteca, concretamente en un par de libros; él, en el "Don Juan" de Lord Byron; ella, en "La Belle Dame Sans Merci" de Keats.

oitenta e un

English 3000. O método de aprender inglés con tres mil palabras fora todo un suceso até daquela. Até daquela, todos os clientes aprenderon inglés. Até daquela, mais co Diala foi un fracaso. Non houbo xeito de lle aprender aquelas tres mil palabras en inglés. A razón era moi simple: na súa propia lingua, el non coñecía máis de oitocentas palabras.

English 3000. El método para aprender inglés con tres mil palabras había sido todo un éxito hasta entonces. Hasta entonces, todos los clientes aprendieron inglés. Hasta entonces, pero con Diala fue todo un fracaso. No hubo manera de enseñarle aquellas tres mil palabras. La razón era muy simple: en su propio idioma, él no conocía más de ochocientas palabras.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

oitenta

Na editora dixéronlle: "Este conto para nenos non se pode publicar porque non ten valores...". A autora, despois de pensalo moito, agarrou daquela o catecismo, pasouno pola destrutora de papel, despois pola batedora de carne e finalmente comezou a polvillar con aqueles pos o seu manuscrito. Despois volveu onda a editora, onde ficaron moi satisfeitos por aquela presenza masiva de valores no texto.

En la editorial le dijeron: "Este cuento para niños no se puede publicar porque no tiene valores...". La autora, tras mucho pensárselo, agarró entonces el catecismo, lo pasó por la destructora de papel, luego por la batidora de carne y finalmente se puso a espolvorear con aquellos polvos su manuscrito. Después volvió a la editorial, donde se quedaron muy satisfechos por aquella presencia masiva de valores en el texto.

setenta e nove

El apareceu pola porta do escritorio cun ollo inzado e sen dous dentes. "Que foi?", preguntoulle un colega. "Nada -respondeu el cun medio sorriso-, batinme co meu ego... Mais a el foille peor, crebeille o queixo e agora está no hospital..."

Él apareció por la puerta de la oficina con un ojo hinchado y sin dos dientes. "¿Qué te ha pasado?", le preguntó un colega. "Nada -contestó él con una medio sonrisa-. Me pegué con mi ego... Pero a él le ha ido peor, le he roto la mandíbula y está en el hospital..."

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

setenta e oito

Xusto cando o tipo entraba pola porta da biblioteca, ficou encaixado no marco, sen poder entrar nin sair. Mais o incríbel do asunto é que el era abondo magro, fisicamente non chegaba nin remotamente até a madeira. Era, daquela, incomprensíbel, parecía como se unha man invisíbel retivese aquel tipo alí. Durante horas, ninguén foi capaz de quitalo. Horas máis tarde, a señora da limpeza pasou por alí e comentoulle coa mopa na man: "E logo, vostede é deses homes con tanto ego que non caben polas portas?"

Justo cuando el tipo entraba por la puerta de la biblioteca, se quedó encajado en el marco, sin poder entrar ni salir. Pero lo increíble del asunto es que él era bastante delgado, físicamente no llegaba ni remotamente hasta la madera. Resultaba, por tanto, incomprensible, parecía como si una mano invisible retuviese a aquel tipo allí. Durante horas, nadie fue capaz de sacarlo. Horas más tarde, la señora de la limpieza pasó por allí y le comentó con la fregona en la mano: "¿Así que usted es de esos hombres con tanto ego que no caben por las puertas?

sábado, 14 de novembro de 2009

setenta e sete

Non puido manter a ollada do gran simio no zoo. Aquel gorila era capaz de lle ler o pensamento desde o outro lado do foxo. O simio até riu do humano. Por iso, á outra mañá, o humano apareceu espido no foxo do gorila, moi relaxado, mentres o gorila, vestido con traxe e garavata, paseaba pola cidade rindo de todos os peóns, aos que lía a mente simplemente manténdolles a mirada. O problema era que no zoo xa non cabía tanto humano.

No pudo mantener la mirada del gran simio en el zoo. Aquel gorila era capaz de leerle el pensamiento desde el otro lado del foso. El simio incluso se rió del humano. Por eso, a la mañana siguiente, el humano apareció desnudo en el foso del gorila, muy relajado, mientras el gorila, vestido de traje y corbata, se paseaba por la ciudad riéndose de todos los peatones, a los que simplemente leía la mente manteniéndoles la mirada. El problema era que en el zoo no cabía ya tanto humano.

sexta-feira, 13 de novembro de 2009

setenta e seis

Sempre odiara o Xosé. Era un tipo noxento, prepotente e ridículo, mais nomeadamente era unha lousa para el. Cando vía a súa cabeza, vía a cabeza dunha cascuda, aínda que lle faltasen as antenas. E como cascuda, soñou aquela noite con el, e como cascuda, lle esmagou a cabeza co pé até lle facer estoupar algo semellante a unha masa encefálica. Á outra mañá soubo polos xornais que o Xosé amañecera morto no seu gabinete, coa masa encefálica espallada polo chan, polas paredes e pola mesa. Despois de tremer toda a mañá, chegou á conclusión de que o crime onírico non deixa pegada e que matar un bicho é algo instintivo.

Siempre había odiado a José. Era un tipo asqueroso, prepotente y ridículo, pero sobre todo era una losa para él. Cuando veía su cabeza, veía la cabeza de una cucaracha, aunque le faltasen las antenas. Y como cucaracha, soñó aquella noche con él, y como cucaracha, le aplastó la cabeza con el pie hasta hacerle estallar algo parecido a una masa encefálica. Al día siguiente, se enteró por los periódicos de que José había amanecido muerto en su despacho, con la masa encefálica extendida por el suelo, las paredes, la mesa. Después de pasarse la mañana temblando, llegó a la conclusión de que el crimen onírico no deja huellas y que matar un bicho es algo instintivo.

quinta-feira, 12 de novembro de 2009

setenta e cinco

O poeta sempre dixera que a el o único que a el lle inspiraba era a dor. Por iso, após tres anos de silencio poético, por mor da paz e da quietude na súa vida, cando co martelo esmagou dous dedos mentres trataba de pendurar un cadro, en vez de correr ás emerxencias, correu por un caderno para comezar un poema.

El poeta siempre había afirmado que lo único que a él le inspiraba era el dolor. Por eso, tras tres años de silencio poético, a causa de la paz y la quietud en su vida, cuando se destrozó dos dedos con el martillo mientras trataba de colgar un cuadro, en vez de correr a urgencias, corrió por un cuaderno para dar inicio a un poema.

setenta e catro

Ao final aconteceu. O exceso de CO2 na atmosfera produciu no tempo un efecto semellante ao da marihuana nos humanos. De repente, da cuarta-feira saltábase para a sexta e desta para a segunda, mais daquela volvíase para a quinta da semana anterior e aínda para a terza de dúas semanas atrás. O mundo toleaba, todos pasmaban, todos agás o sombrereiro louco de Alicia no País das Marabillas que soubo mudar de oficio a tempo. Converteuse en reloxeiro louco.

Al final sucedió. El exceso de CO2 en la atmósfera causó en el tiempo un efecto parecido al de la marihuana en los humanos. De repente, del miércoles se saltaba al viernes y de este al lunes, para luego volver al jueves de la semana anterior e incluso al martes de dos semanas atrás. El mundo enloquecía, todos estaban perplejos, todos salvo el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas que fue capaz de cambiar de oficio a tiempo. Se convirtió en relojero loco.

setenta e tres

A muller deixou aquela triste lampadiña prendida no cuarto da esquina coa vá esperanza de que el tornaría algún día. Até que setenta anos despois un tipo que viña de alén o Atlántico se interesou pola lampadiña que durante tantos anos ficara acendida ininterrompidamente. Aos poucos a lampadiña entrou no libro Guinness dos Récords como a lampadiña que máis tempo estivera acesa no continente. Á vella que acendera ninguén lle preguntou por que choraba.

La mujer dejó aquella trista bombilla encendida en el cuarto de la esquina con la vana esperanza de que él volvería algún día. Hasta que setenta años después vino de allende el Atlántico aquel tipo que se interesó por la bombilla. Enseguida la bombilla entró en el libro Guinness de los Récords como la bombilla que más tiempo había estado encendida en el continente. A la vieja que la había encendido nadie le preguntó por qué lloraba.

domingo, 8 de novembro de 2009

setenta e dous

Aquel pobre gago, xa de por si miserábel, tivo a má sorte de ser mordido por un lobishome. Mais o gago, farto de discriminacións, quitou forzas da súa fraqueza até conseguir transformarse en lobishome cando a el lle petaba, sen importar que houbese ou non lúa chea. O seu exemplo de superación pasou á historia da parapsiquiatría e até gravou un anuncio para a Disney Corporation.

Aquel pobre tartamudo, ya de por sí un desgraciado, tuvo la mala suerte de que lo mordiese un hombre-lobo. Pero el tartamudo, harto de discriminaciones, sacó fuerzas de flaqueza hasta conseguir transformarse en hombre-lobo cuando a él le apetecía, sin importar que hubiese o no luna llena. Su ejemplo de superación pasó a la historia de la parapsiquiatría  y hasta rodó un anuncio para la Disney Corporation.

setenta e un

O mundo ao final saíu da súa peor crise económica. O capitalismo selvaxe aprendeu a lección, por iso, acabou usando os profetas para vender viaxes, cremas anti-idade e bebidas isotónicas.

El mundo al final salió de su peor crisis económica. El capitalismo salvaje aprendió la lección, por eso, acabó usando a los profetas para vender viajes, cremas anti-edad y bebidas isotónicas.

sábado, 7 de novembro de 2009

setenta

Despois de tanto denunciar o dono, os veciños conseguiron que aquel can ficase choído todas as noites no alpendre ás escuras. Aqueles veciños ignorantes eran incapaces de apreciar como o can recitaba ladrando  sonetos de Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Dante Alighieri e outros grandes poetas sen perder nunca  nin o ritmo nin a cadencia.

Después de tanto denunciar al dueño, los vecinos consiguieron que aquel perro pasase las noches encerrado en el cobertizo a oscuras. Aquellos vecinos ignorantes eran incapaces de apreciar cómo el perro recitaba ladrando sonetos de Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Dante Alighieri y otros grandes poetas sin perder nunca ni el ritmo ni la cadencia.

sesenta e nove

Bum!! Ao tipo acababa de lle estoupar a cabeza. O cerebro ficara parcialmente destruído. Mais iso non impediu ao tipo seguir a guiar o auto, porque realmente para "pensar" utilizaba outra parte do seu corpo.

¡¡Bum!! Al tipo le acababa de estallar la cabeza. El cerebro se le había quedado parcialmente destruido. Pero eso no le impidió al tipo seguir conduciendo el coche, porque realmente para "pensar" usaba otra parte de su cuerpo.

sesenta e oito

De súpeto, despois de vinte anos, o tipo decatouse de que a súa muller nunca ía ao baño. E máis aínda, ela na realidade nunca comía. Entón, e só entón, entroulle a dúbida de se casara cun androide. Até aquel día en que ela dixo que non se sentía ben; daquela, apareceu no cuarto o can da casa cun desparafusador e un voltómetro. Despois de pedir educadamente ao home que esperase fóra, choeuse coa muller. O home só podía sentir o can asubiar "Strangers in the night" sen desafinar.

De repente, tras veinte años, el tipo se dio cuenta de que su mujer nunca iba al baño. Y lo que es más, en realidad ella nunca comía. Entonces, y solo entonces, le entró la duda de si se había casado con un androide. Hasta el día en que ella dijo que no se sentía bien; entonces, apareció en la habitación el perro de casa con un destornillador y un voltómetro. Después de pedir educadamente al hombre que esperara fuera, se encerró con la mujer. El hombre solo podía oír al perro silbar "Strangers in the night" sin desafinar.

sesenta e sete

O tipo foi pillado in fraganti mantendo relacións sexuais cun cabalo. Aplicáronlle como agravante que se trataba dun cabalo e non dunha egua, o cal era, ao ver do xuri, moito máis grave. Caéronlle tres anos de prisión. Porén, a xente comezou a entender que aquel era un amor verdadeiro ao seren testemuñas de que o cabalo ficaba varias horas todos os días baixo a xanela do presidio onde choeran aquel tipo, orneando amorosamente ao seu namorado humano.

Pillaron al tipo in fraganti manteniendo relaciones sexuales con un caballo. Le aplicaron como agravante que se trataba de un caballo y no de una yegua, lo cual, en opinión del jurado, era mucho más grave. Le cayeron tres años de prisión. Sin embargo, la gente empezó a entender que aquel era un amor verdadero al ser testigos de que el caballo se quedaba todos los días durante varias horas bajo la ventana del presidio donde habían encerrado a aquel tipo, rebuznando amorosamente a su amante humano.

sesenta e seis

O home fixouse nos prezos dos produtos da máquina expendedora de seres queridos. Eran só tres e aseguraban a súa disponibilidade personalizada en cuestión de cinco minutos: Fillo/a 2500 euros. Muller 250 euros. Home 25 euros. O home deu unha olladela ao portamoedas e viu que só tiña 40 euros. Daquela pensou que a discriminación positiva estaba a chegar a uns limites dificilmente tolerábeis, pois que se quería ter parella habería mudar a súa orientación sexual.

El hombre se fijó en los precios de los productos de la máquina expendedora de seres queridos. Eran tan solo tres y aseguraban su disponibilidad personalizada en cuestión de cinco minutos: Hijo/a 2500 euros. Mujer 250 euros. Hombre 25 euros. El hombre echó un vistazo a la cartera y vio que solo tenía 40 euros. Entonces pensó que la discriminación positiva estaba alcanzando límites difícilmente tolerables, porque si quería tener pareja, tendría que cambiar de orientación sexual.

sesenta e cinco

O Wálter subiu ao sobrado xusto cando o sol asomaba. Sentou no chan e comezou a súa meditación de saúdo ao sol. Xusto entón, a estatua do buda sorrinte que lle agasallaran no Tibet faloulle: "Es un fillo de puta que se comporta coma un auténtico mal nacido, non es digno de te declarar budista". O Wálter só ergueu levemente as pálpebras sen se inmutar. Cando acabou de saudar o sol, o Wálter puxo a estatua do buda sorrinte de espantullo no recanto máis remoto do seu xardín, cun vestido de muller que aínda conservaba da súa ex esposa.

Wálter subio al desván justo cuando el sol asomaba. Se sentó en el suelo y empezó su meditación de saludo al sol. Justo entonces, la estatua del buda sonriente que le habían regaldado en Tibet le habló: "Eres un hijo de puta que se comporta como un auténtico mal nacido, no eres digno de declararte budista". Wálter tan solo levantó levemente los párpados, sin inmutarse. Cuando acabó  de saludar al sol, Wálter puso la estatua del buda sonriente de espantapájaros en el rincón más remoto de su jardín, con un vestido de mujer que aún conservaba de su ex esposa.

sexta-feira, 6 de novembro de 2009

sesenta e catro

Cando abrín o dicionario francés-alemán, fun directamente procurar a palabra "propre". Mais alí non estaba a tradución alemá, senón dous ideogramas chineses nunha situación embarazosa que, ao se veren descubertos, liscaron por entre as demais entradas do dicionario -todas elas berraban por ser molestadas así- e saltaron até a mesa para despois se esconder entre as páxinas amarelas.

Cuando abrí el diccionario francés-alemán, fui directamente a buscar la palabra "propre". Pero allí no estaba la traducción alemana, sino dos ideogramas chinos en una situación embarazosa que, al ser descubiertos, salieron huyendo por entre las demás entradas del diccionario -todas ellas se pusieron a gritar por tanta algarabía- y saltaron hasta la mesa para después esconderse entre las páginas amarillas.

sesenta e tres

A Johanna era un escandalosa espirrando. Era coñecida en todo o barrio pola súa maneira de espirrar, con tons e mudando de ritmo, todo iso cunha duración que podía alcanzar os sete segundos. Até aquel día en que o representante do Sindicato de Autores a sentiu. Puxéronlle unha denuncia por plaxiar con aqueles seus espirros unha canción dun solista mediocre adorador do Kentucky Fried Chicken.

Johanna era una escandalosa estornudando. La conocían en todo el barrio por su manera de estornudar, con tonos y cambiando de ritmo, todo ello con una duración que podía alcanzar los siete segundos. Hasta aquel día en que el representante del Sindicato de Autores la oyó. Le pusieron una denuncia por plagiar con sus estornudos una canción de un solista mediocre adorador del Kentucky Fried Chicken.

sesenta e dous

O derradeiro pensamento do condenado a morte na guillotina revolucionaria foi lembrar que deixara acendida a luz do piso e imaxinar a cara que porían os da compañía eléctrica estatal cando visen que ninguén ía pagar a factura da luz. Porque, quen ri o último ri máis.

El último pensamiento del condenado a muerte en la guillotina revolucionaria fue recordar que se había dejado encendida la luz del piso e imaginarse la cara que pondrían los de la compañía eléctrica estatal cuando comprobasen que nadie pagaría la factura de la luz. Porque, quien ríe el último ríe mejor.

sesenta e un

O tradutor pasara toda a noite a traballar naquelas sesenta derradeiras páxinas. Cando rematou o traballo, caeu adormecido sobre a mesa, diante da pantalla do computador, que nin chegou a fechar. O que era imprevisíbel era que o texto orixinal, pola súa conta, se mudase durante a noite até se tornar nun documento novo afeito á outra mañá.

El traductor se había pasado toda la noche trabajando con aquellas sesenta últimas páginas. Cuando acabó el trabajo, se quedó dormido encima de la mesa, delante de la pantalla del ordenador, que ni llegó a cerrar. Lo que era imprevisible era que el texto original, por su cuenta, se cambiase durante la noche hasta transformarse en un documento completamente nuevo a la mañana siguiente.

quinta-feira, 5 de novembro de 2009

sesenta

Chovía. Chovía as concadas. De facto chovía desde había xa tres semanas ininterrompidamente. A auga xa alcanzaba o cuarto piso do predio. Ela moraba no quinto. Era cuestión de horas que a auga alcanzase o seu andar. Daquela lembrou aquel panfleto que ofrecía a posibilidade de convertir a súa casa nunha arca, con animais incluídos. Non acreditara naquilo e esgazara a publicidade. Mágoa non lle ter feito caso.

Llovía. Llovía a cántaros. De hecho llevaba lloviendo tres semanas sin parar. El agua ya alcanzaba el cuarto piso del edificio. Ella vivía en el quinto. Era cuestión de horas que el agua alcanzase su piso. Entonces se acordó de aquel panfleto que ofrecía la posibilidad de convertir la casa en un arca, con animales incluidos. No se lo había creído y había hecho trizas aquella propaganda. Lástima no haberle hecho caso.

cincuenta e nove

Cando comezou a atravesar aquela cortina mesta de néboas co auto, lembrou aquelas lendas urbanas que contan historias de persoas que, após atravesalas, aparecen noutros lugares e mesmo noutros tempos. Cando saíu das néboas, non apareceu en ningures estraño, mais si era outra persoa e mesmo doutro sexo.

Cuando empezó a atravesar aquella cortina densa de niebla con el coche, recordó aquellas leyendas urbanas que cuentan historias de personas que, después de atraversarlas, aparecen en otros lugares e incluso en otros tiempos. Cuando salió de la niebla, no apareció en ningún sitio extraño, pero sí era otra persona, incluso de otro sexo.

cincuenta e oito

O vello profesor de secundaria fixo un pacto co diabo. Pediulle que lle permitise dominar aquela caterva de adolescentes selvaxes. O vello profesor imaxinou que o transformaría nalgún gran ditador do século XX cada vez que entrase na sala de aula, con enerxía suficiente para dominalos pola forza. Mais o diabo, moi argute,  cada vez que entraba na aula, transformábao nunha garrafa xigante de ron con cola.

El viejo profesor de secundaria hizo un pacto con el diablo. Le pidió que le permitiese dominar a aquella caterva de adolescentes salvajes. El viejo profesor se imaginó que lo transformaría en algún gran dictador del siglo XX cada vez que entrase en clase, con energía suficiente para dominarlos por la fuerza. Pero el diablo, muy astuto, cada vez que entraba en clase, lo transformaba en una botella gigante de ron con cola.

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

cincuenta e sete

O auto crebou a barreira da ponte e caeu ao río. Infelizmente naquela zona deserta costumaba haber pouco tránsito. No principio, o auto e o condutor mergullaron nas augas frías do río. Durante polo menos un minuto non houbo sinais de vida. Ao cabo, o auto xurdiu das augas, baleiro, nadando con pausa, axudándose das portas e dos pneumáticos, até dar alcanzada a beira. O condutor, porén, ficara inerte no fondo. Eis a diferenza entre saber e non saber nadar.

El coche rompió la barrera del puente y se cayó al río. Por desgracia en aquella zona desierta no solía haber mucho tráfico. Al principio, el coche y el conductor se sumergieron en las aguas frías del río. Durante al menos un minuto, no hubo señales de vida. Al final, el coche surgió de las aguas, vacío, nadando con pausa, ayudándose de las puertas y los neumáticos, hasta conseguir alcanzar la orilla. El conductor, sin embargo, se había quedado inerte en el fondo. Esa es la diferencia entre saber y no saber nadar.

cincuenta e seis

Había tempo que sospeitaba que alguén lle roubaba todos os frascos con algo alcólico que gardaba no baño, desde colonias até locións de barbear. Durante moito tempo tentou pescudar quen entraba na casa cando el non estaba e lle roubaba todo aquilo do baño. Mais descubriuno de repente unha mañá cando viu a súa propia imaxe alén do espello cunha resaca espectacular e o frasco da súa colonia preferida baleiro de todo ao seu lado.

Hacía tiempo que sospechaba que alguien le robaba todos los frascos con algo alcohólico que guardaba en el baño, desde colonias a lociones para el afeitado. Durante mucho tiempo intentó averiguar quién entraba en casa cuando él no estaba y le robaba todo aquello del baño. Pero lo descubrió de repente una mañana cuando vio su propia imagen más allá del espejo con una resaca espectacular y el frasco de su colonia preferida todo vacio a su lado.

cincuenta e cinco

Mercou o romance máis grande que había na libraría. Novecentas once páxinas. Cando o abriu no metro, as letras esvararon todas ao chan, espalladas, formando unha alcatifa.préta. Só quedou escrita a primeira páxina. Entón decatouse de que o libro levaba enganchado por dentro un bolígrafo. Xa sabía o lector que habería convertirse en escritor... novecentas dez páxinas. E todo por non ter lido o título: The challenge.

Se compró la novela más grande que había en la librería. Novecientas once páginas. Cuando la abrió en el metro, se deslizaron todas las letras al suelo, esparcidas, formando una alfombra. Tan solo se quedó escrita la primera página. Entonces se dio cuenta de que el libro llevaba un bolígrafo enganchado. Ya sabía el lector que tendría que hacer de escritor... novecientas diez páginas. Y todo por no haber leído el título: The challenge.

terça-feira, 3 de novembro de 2009

cincuenta e catro

Pensou en pronunciar as derradeiras palabras antes de morrer. Mais daquela decatouse de que xa as dixera. O coitado do moribundo non se esperaba ter xa morto antes e ter logo resucitado. Por iso, houbo morrer aquela segunda vez en silencio.

Pensó en pronunciar sus últimas palabras antes de morir. Pero entonces se dio cuenta de que ya las había dicho. El pobre moribundo no se esperaba haber muerto ya antes para después resucitar. Por eso, aquella segunda vez se tuvo que morir en silencio.

segunda-feira, 2 de novembro de 2009

cincuenta e tres

De repente a rapaza tropezou con aquela especie de toma de corrente xigante. Saía de ningures, medio soterrada entre as bouzas. A toma desligouse e xusto ao mesmo tempo a lúa chea apagouse. A rapaza sentiu pavor, mais tivo sangue frío de máis para voltar a ligar a toma de corrente ao chan. Inmediatamente a lúa chea volveu brillar. Ela ficou para sempre coa dúbida...

De repente la muchacha tropezó con aquella especie de enchufe gigante. Salía de ninguna parte, medio enterrado entre la maleza. El enchufe se desprendió y justo al mismo tiempo la luna llena se apagó. La muchacha sintió pavor, pero tuvo la suficiente sangre fría como para volver a conectar el enchufe al suelo. Inmediatamente la luna llena volvió a brillar. A ella le quedó la duda para siempre...

cincuenta e dous

Os investigadores do vampirismo non o acreditaban. Todo facía presaxiar que se trataba dunha nova especie de vampiros que aturdían as vítimas baténdoas na cabeza para despois praticaren unha soa incisión na xugular polo que lle sorbían o sangue. Os investigadores nin podían imaxinar que a incisión única na xugular era debido á punta dunha palla de refrescos que os vampiros con caries praticaban ás súas vítimas.


Los investigadores de vampirismo no daban crédito. Todo hacía presagiar que se trataba de una nueva especie de vampiros que aturdían a sus víctimas golpeándolas en la cabeza para después practicarles una sola incisión en la yugular por donde les sorbían la sangre. Los investigadores no podían ni imaginarse que la incisión única era debida a la punta de una paja de refrescos que los vampiros con caries practicaban a sus víctimas.

domingo, 1 de novembro de 2009

cincuenta e un

Namorouse dela por aquela foto onde se lle vía o cabelo escuro atravesado por unha madeixa loura. Parecía tan especial. Mais o seu amor non resistiu a primeira mensaxe dela, toda chea de grallas ortográficas, toda caótica nas diéreses e nos acentos. Ela nunca chegara a intuír que el era corrector de estilo e que a ela nunca a daría corrixido.

Se enamoró de ella por aquella foto donde se le veía el pelo oscuro atravesado por un mechón rubio. Parecía tan especial. Pero su amor no resistió el mensaje de ella, todo lleno de faltas ortográficas, todo caótico de diéresis y acentos. Ella nunca consiguió intuir que él era corrector de estilo y que a ella nunca la conseguiría corregir.

cincuenta

O lendario mudjahidín Alí Salameh houbo esconderse baixo un burca para escapar dos soldados internacionais. Pasou tres semanas vivindo coma unha muller baixo o burca. Cando ao cabo puido quitar o burca, non lembraba como era a luz do sol. Non o resistiu. Suicidouse, mais nin sequera o fixo inmolándose.

El legendario muyahidín Alí Salameh tuvo que esconderse bajo un burca para escapar de los soldados internacionales. Se pasó tres semanas viviendo como mujer bajo el burca. Cuando al final pudo quitarse el burca, ni recordaba cómo era la luz del sol. No lo resistió. Se suicidó, pero ni siquiera lo hizo inmolándose.

corenta e nove

"Por que non podo ser sacerdote?", preguntou a freira. "Porque es muller", díxolle o bispo. Daquela a freira someteuse a unha operación de mudanza de sexo e probou de novo. Mais non a aceptaron porque era perfecto, pois sendo un home non sentía tentación polas mulleres.

"¿Por qué no puedo ser sacerdote?", pregunto la monja. "Porque eres mujer". le dijo el obispo. Entonces la monja se sometió a una operación de cambio de sexo y probó de nuevo. Pero no la aceptaron porque era perfecto, pues siendo hombre no se sentía tentado por las mujeres.

corenta e oito

Morreu cumprindo un desexo. Unha noite en que ía bébedo caeu nun depósito de viño de 10.000 litros. Alí dentro o seu corpo descompúxose lentamente. Os expertos nunca deron adiviñado por que a colleita de Albariño daquel ano foi a mellor da historia.

Murió cumpliendo un deseo. Una noche en que estaba borracho se cayó en un depósito de vino de 10.000 litros. Allí dentro su cuerpo se descompuso lentamente. Los expertos nunca consiguieron adivinar por qué aquella añada de Albariño fue la mejor de la historia.