Páginas

sábado, 31 de outubro de 2009

corenta e sete

De repente, entroulle gaña de chorar. Mais no canto de lle saíren bágoas salgadas e transparentes, saíronlle bágoas doces e vermellas. Foi entón cando se decatou de que se enganara coa recarga de lágrimas: por mor das présas, non collera un saquiño de bágoas, senón un de ketchup.

De repente le entraron ganas de llorar. Pero en vez de salirle lágrimas saladas y transparentes, le salieron lágrimas dulces y rojas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había equivocado con la recarga de lágrimas: por las prisas, no había cogido una bolsita de lágrimas, sino una de ketchup.

corenta e seis

Nunca entendera por que os seus pais non o deixaban saír da cabana cando chovía. Até o día en que, con dezaoito anos, decidiu averigualo. Mais comprendeu demasiado tarde que a chuvia destinxía a súa pel marrón. El era un ser especial. Non era negro, como toda a xente alí, nin sequera branco, como os odiados colonos, senón verde. Por iso, houbo fuxir á foresta lonxe da furia de brancos e pretos que odiaban o diferente.

Nunca había entendido por qué sus padres no lo dejaban salir de la cabaña cuando llovía. Hasta el día en que, con dieciocho años, decidió averiguarlo. Pero comprendió demasiado tarde que la lluvia desteñía su piel marrón. Él era un ser especial. No era negro, como toda la gente de por allí, ni siquiera blanco, como los odiados colonos, sino verde. Por eso, tuvo que huir a la selva lejos de la furia de blancos y negros que odiaban al diferente.

corenta e cinco

Despois de recibir a multa de tránsito rexistrada por radar no túnel por exceso de velocidade,  o condutor xurou que se vingaría do alcalde conservador por aquel roubo miserábel. Doíalle sobre todo o orgullo. Trinta quilómetros por hora... ridículo. Despois dunha campaña brutal, despiedada, selvaxe, o condutor destapou escándalos sexuais do alcalde. Demisión fulgurante. Novas eleccións e vitoria do candidato da oposición. Porén, o condutor non deu triunfado. O radar do túnel mantívose no seu lugar inmisericordemente fiel ao novo alcalde socialista.

Después de recibir la multa de tráfico registrada por el radar en el túnel por exceso de velocidad, el conductor juró que se vengaría del alcalde conservador por aquel robo miserable. Le dolía sobre todo el orgullo. Treinta kilómetros por hora... ridículo. Tras una campaña brutal, despiadada, salvaje, el conductor destapó escándalos sexuales del alcalde. Dimisión fulgurante. Nuevas elecciones y victoria del candidato de la oposición. Sin embargo, el conductor no llegó a triunfar. El radar del túnel se mantuvo en su sitio inmisericordemente fiel al nuevo alcalde socialista.

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

corenta e catro

O psiquiatra aconselláralle: “Cando discuta coa súa dona, métase na pel dela”. E iso fixo. Na seguinte discusión, el meteuse na pel dela. Ela, en troques, meteuse na pel del para seguir discutindo.

El psiquiatra le había aconsejado: “Cuando discuta con su mujer, métase en su piel”. Hizo justamente eso. En la siguiente discusión, él se metió en la piel de ella. Ella, en cambio, se metió en la piel de él para seguir discutiendo.

corenta e tres

Rematara de ler o libro. Trescentas vinte páxinas. O único que non me gustaba de ler libros así era ter que facelo de pé no medio do paseo, porque ler na rúa non é un gran pracer. Porén, aínda podería ter lido unhas trinta ou corenta páxinas do seguinte romance. A miña dona aínda precisaba dous capítulos máis para dar feito toda a súa roupa de marca.

Había acabado de leer el libro. Trescientas veinte páginas. Lo único que no me gustaba de leer libros así era tener que hacerlo de pie en medio de la acera, porque leer en la calle no me causa ningún placer. Sin embargo, aún podría haber leído unas treinta o cuarenta páginas de la siguiente novela. Mi mujer aún necesitaba dos capítulos más para acabar de comprarse toda su ropa de marca.

corenta e un

José García foi un gris oficinista que morrera durante un atranco de tránsito. Estivo a viaxar entre Valdemoro e Madrid durante trinta e cinco anos. Sufriu todos os atrancos posíbeis durante aquel tempo, dúas veces ao día, agás nas fins de semana. Nunca insultou a ningún cabrón que guiase coma un oso bébedo, nunca se lamentou cando a policía o multou inxustamente… trinta e cinco anos sen interrupción. Por iso, cando morreu, San Pedro sentiu mágoa del e mandouno a reencarnar en radar de tránsito.

José García fue un gris oficinista que había muerto durante un atasco de tráfico. Estuvo viajando entre Valdemoro y Madrid durante treinta y cinco años. Sufrió todos los atascos posibles durante aquel tiempo, dos veces al día, salvo fines de semana. Nunca insultó a ningún cabrón que condujese como un oso borracho, nunca se quejó cuando la policía lo multó injustamente… treinta y cinco años ininterrumpidos. Por eso, cuando murió, San Pedro sintió lástima de él y lo mandó a reencarnarse en radar de tráfico.

corenta e dous

Aquela noite tiven o peor pesadelo da miña vida. Soñei que me estaban a escribir a historia máis sanguenta e terrorífica no meu cu. Mais o meu espertar foi aínda peor. A novela que alguén se pasara a escribir durante toda a noite foron as peores hemorroides da miña vida.

Aquella noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que me estaban escribiendo la historia más sangrienta y terrorífica en el culo. Pero mi despertar fue aún peor. La novela que alguien se había pasado escribiendo toda la noche resultaron ser las peores hemorroides de mi vida.

domingo, 4 de outubro de 2009

corenta

Mildana cumpriu con todo o que dela se esperaba na vida: deixara fillos, atacara inesgotábel os inimigos… mais nomeadamente vivira con toda intensidade. Por iso, cando soubo que o seu momento final concluía, quixo morrer loitando. Deixouse caer naquel estanque fervente diante dos ollos dun inimigo. Antes de expirar, aínda puido sentir o berro do adversario mentres dicía: “Camareiro, hai unha mosca na miña sopa!”

Mildana había cumplido con todo lo que se esperaba de ella: había dejado hijos, había atacado con ahínco al enemigo, pero sobre todo había vivido intensamente. Por eso, cuando supo que había llegado su momento postrero, quiso morir luchando. Se dejó caer en aquel estanque hirviendo ante los ojos de un enemigo. Antes de expirar, aún pudo escuchar el grito del adversario mientras decía: “¡Camarero, hay una mosca en mi sopa!”

sábado, 3 de outubro de 2009

trinta e nove

Ao L. explicáronlle que unha relixión era un modo de vida espiritual que fai felices as persoas. El entendía aquilo de espiritual coma espiritoso e fixo revisión de vida: era feliz durmindo sonecas de dúas horas, indo tomar cervexas -espirituosas- cos amigos todas as tardes, comendo todas as graxas que lle petaban, traballando aínda menos do menos posíbel... Non había dúbida, a súa vida dáballe satisfacción, por tanto, el era un profeta.

A L. le explicaron que una religión era un modo de vida de vida espiritual que hacía felices a las personas. Él entendía lo de espiritual como espirituoso e hizo una revisión de vida: era feliz echando siestas de dos horas, yendo a tomar cervezas -espirituosas- con los amigos todas las tardes, comiendo todas las grasas que le apetecían, trabajando menos de lo menos posible... No había duda, su vida lo hacía feliz, por tanto, él era un profeta.

sexta-feira, 2 de outubro de 2009

trinta e oito

Apañou o metro na Gran Vía de Madrid e saíu na estación Moskva de Budapest. Abraiou, como era lóxico. Nin se decatara do traxecto porque fixera todo o camiño a ler no xornal. Ligou o telemóbil e chamou a familia para viren por el. No canto de procurar explicacións inexplicábeis, decidiu que pasaría o tempo a facer turismo até que o viñesen buscar. No fondo, era un tipo con moita sorte.

Tomó el metro en la Gran Vía de Madrid y salió en la estación Moskva de Budapest. Se quedó alucinado, como era de esperar. No se había dado ni cuenta de todo aquel trayecto porque se lo había pasado leyendo el periódico. Encendió el móvil y llamó a la familia para que viniesen a buscarlo. En vez de buscar explicaciones inexplicables, decidió que pasaría el tiempo haciendo turismo hasta que viniesen por él. En el fondo, era un tío con suerte.

trinta e sete

Todo o que entregaron a aquel subsahariano no centro de reclusión de inmigrantes ilegais foi un rolo de papel hixiénico. Por sorte, o inmigrante gardara un lapis. Por iso, cando saíu do centro de reclusión, o inmigrante compuxera en suahili o máis longo poema épico nunca escrito, e nun rolo de papel hixiénico.

Todo cuanto le entregaron a aquel subsahariano en el centro de reclusión de inmigrantes ilegales fue un rollo de papel higiénico. Por suerte, el inmigrante se había guardado un lápiz. Por eso, cuando salió del centro de reclusión, el inmigrante había compuesto en suajili el poema épico más largo que nunca escrito, y en un rollo de papel higiénico.

quinta-feira, 1 de outubro de 2009

trinta e seis

A cigana adiviña leu a bóla de cristal: "En canto saia por esa porta, a súa vida será unha merda". El acreditou. Por iso xa pasaron vinte e oito anos desde aquela, durante os que o tipo casou coa cigana adiviña e non puxo un pé fóra da barraca da feira.

La gitana adivina leyó la bola de cristal: "En cuanto salga por esa puerta, su vida será una mierda". Él se lo creyó. Por eso, ya han pasado veintiocho años desde aquel momento, durante los cuales el tipo se casó con la gitana y no ha puesto un pie fuera de la caseta de feria.

trinta e cinco

O intérprete dos soños acudiu á intérprete dos soños porque el era incapaz de interpretar os seus propios soños. Porén, ela non soubo interpretarllos, porque entrambos soñaban en linguas diferentes.

El intérprete de sueños acudió a la intérprete de sueños porque él era incapaz de interpretar sus propios sueños. Sin embargo, ella no supo interpretárselos, porque cada uno soñaba en lenguas diferentes.

trinta e catro

Aquel inxenuo golfiño non entendía por que os seus conxéneres lle aconsellaban non dar saltos e cambadelas no medio do Adriático saudando os humanos dos barcos. Mais deuno comprendido. Foi cando acabou nun acuario vestido de bailarina e facendo tres sesións diarias de saltos e cambadelas para aqueles mesmos humanos.

Aquel ingenuo delfín no entendía por qué sus congéneres le aconsejaban que no diese saltos y volteretas en medio del Adriático saludando a los humanos de los barcos. Pero al final lo comprendio. Fue cuando acabó en un acuario vestido de bailarina y haciendo tres sesiones diarias de saltos y volteretas para aquellos mismos humanos.

trinta e tres

O mestre, aqueloutrado, dixo ao estudante: "Se es incapaz de aprender isto, vas engulir coñecemento!". O mestre agarrou o libro e tratou de introducilo na cabeza do rapaz. Mais para a súa sorpresa, a cabeza do rapaz comezou a engulir o libro con pracer, tanto que ao cabo arrotou, como se lle pedise outro libro máis para engulir coñecementos.

El maestro, fuera de sí, dijo al estudiante: "¡Si eres incapaz de aprenderte esto, vas a tragarte el conocimiento!". El maestro agarró el libro y trató de introducírselo en la cabeza al chaval. Pero para su sorpresa, la cabeza del rapaz empezó a tragarse el libro con placer, tanto que al final eructó, como si aún pidiese otro libro para tragar conocimientos.