Páginas

quarta-feira, 30 de setembro de 2009

trinta e dous

"Saltei aquel semáforo porque non o vira. Había moito tránsito. Despois chegou a multa. Foi tan inxusto... Desde aquel día decidín que ía saltar todos os semáforos en vermello que quixese. E sigo a facelo. E aínda non me puxeron ningunha multa, non sabe?". "Quer entón que escriba iso?". "Tal cal". A funcionaria premeu a tecla Intro e arquivou a solicitación de policía municipal daquel guicho con cara de paella aínda por rematar.

"Me salté aquel semáforo porque no lo había visto. Había tanto tráfico... Después me llegó la multa. Fue tan injusto... Desde entonces decidí que me iba a saltar todos los semáforos en rojo que quisiera. Y sigo haciéndolo. Y todavía no me han pillado ni una vez". "¿Pero quiere que escriba eso?". "Tal cual". La funcionaria pulsó la tecla Intro y archivó la solicitud de policía municipal de aquel tipo con cara de paella a medio hacer.

domingo, 27 de setembro de 2009

trinta e un

Despois de tres semanas intensivas a corrixir exames, decatouse de que comezaba a suar tinta. Non era unha metáfora, suaba auténtica tinta. A seguir, decatouse de que lle saían tentáculos por baixo dos brazos. No canto de perder os nervos por iso, decidiu quitarlle proveito: con dous brazos e catro tentáculos podería corrixir moito máis rápido.

Después de tres semanas intensivas corrigiendo exámenes, se dio cuenta de que empezaba a sudar tinta. No era una metáfora, sudaba auténtica tinta. A continuación se dio cuenta de que le salían tentáculos por debajo de los brazos. En vez de perder los nervios por eso, decidió sacarle provecho: con dos brazos y cuatro tentáculo podría corregir mucho más rápido.

trinta

Para o tipo, o máis difícil non era escribir e editar libros de tres polegadas; para el o máis difícil era enmascarar que podía facelo porque na realidade era un gnomo.

Para el tipo, lo más difícil era escribir y editar libros de tres pulgadas; para él, lo más difícil era disimular que podía hacerlo porque en realidad era un gnomo.

sábado, 26 de setembro de 2009

vinte e nove

Sobrevivira a un cancro, ao ataque dun león na África Oriental e até a un naufraxio no Pacífico Norte, mais non lle abondou. Houbo algo que o matou despois de cinco anos de loita á morte: o seu banco facéndose cobrar a hipoteca.

Había sobrevivido a un cáncer, al ataque de un león en África Oriental y hasta a un naufragio en el Pacífico Norte, pero no le bastó. Hubo algo que lo mató después cinco años de luchar a muerte: su banco haciéndose cobrar la hipoteca.

vinte e oito

Farto da televisión, arrincou o cabo, agarrou o aparello do televisor e guindouno pola xanela, desde un quinto andar. Foi inmediatamente arrestado. Non o acusaron de pór en perigo a vida dun peón da rúa -por sorte non alcanzou ninguén-, senón polo homicidio do televisor.

Harto de la televisión, arrancó el cable, agarró el aparato del televisor y lo lanzó por la ventana, desde un quinto piso. Lo arrestaron enseguida. No lo acusaron de haber puesto en peligro la vida de un peatón -por suerte no había alcanzado a nadie-, sino por el homicidio del televisor.

sexta-feira, 25 de setembro de 2009

vinte e sete

Despois de acabar a escola secundaria cun fracaso absoluto, a mai aínda foi capaz de lle atopar un traballo ao fillo. Foi da única cousa que el realmente sabía facer: quentar cadeiras.

Después de acabar la escuela secundaria con un fracaso total, la madre todavía consiguió encontrarle trabajo al hijo. Fue de la única cosa que él realmente sabía hacer: calentar sillas.

vinte e seis

O tradutor finalmente alcanzou o seu clímax profesional. Xa podía traducir calquera cousa. Por iso, desde aquel momento, xa foi quen de se traducir a si mesmo, mais continuou sen se entender a si mesmo.

El traductor finalmente alcanzó su clímax profesional. Ya era capaz de traducir cualquier cosa. Por eso, desde aquel momento, ya fue capaz de traducirse a sí mismo, pero siguió sin entenderse a sí mismo.

quarta-feira, 23 de setembro de 2009

vinte e cinco


O gran chef ía pór o colofón á súa máis grande creación: a «amaranta de Córcira». Medio planeta suspiraba por coñecer o ingrediente final segredo que o gran chef lle botaba, aquel que lle outorgaba un sabor que non era deste mundo. Mais só el o coñecía, por iso, sempre procuraba que non houbese ninguén na cociña cando erguía o seu gorro circular branco e deixaba esvarar unhas pingas do seu propio suor desde a testa até aquel prato de deuses.

El gran chef iba a poner el colofón a su creación suprema: la «amaranta de Córcira». Medio planeta suspiraba por conocer el ingrediente final secreto que el gran chef le echaba aquel que le proporcionaba un sabor que no era de este mundo. Pero solo él lo conocía, por eso, siempre procuraba que no hubiese nadie cuando se levantaba el gorro circular blanco y dejaba resbalar unas gotas de su propio sudor desde la frente hasta aquel plato de dioses.

terça-feira, 22 de setembro de 2009

vinte e catro

O axente de tránsito que detivo aquel BMW a douscentos por hora non podía acreditar o que vía. O condutor era un pastor alsaciano con lentes de sol. O axente non vía o modo de multar o can por exceso de velocidade, mais os seus superiores resolveron o asunto mercé ao xuíz, que obrigou o dono a que o can quitarse o permiso de condución. Unha volta obtido o permiso, ao can retiráronlle dez puntos e o dono do can houbo pagar a multa.

El agente de tráfico que detuvo a aquel BMW a doscientos por hora no daba crédito. El conductor era un pastor alsaciano con gafas de sol. El agente no veía el modo de multar al perro por exceso de velocidad, pero sus superiores resolvieron el asunto gracias al juez, quien obligó al dueño a que el perro se sacase el carné de conducir. Una vez obtenido el permiso, al perro le retiraron diez puntos y el dueño del perro tuvo que pagar la multa.

vinte e tres

Comezou a comer aquel prato de espaguetes mollados en tomate, mais aconteceu que era un só espaguete interminábel, que foi sorbendo con calma. Dúas horas despois, o espaguete non daba rematado. Foi ao baño mais seguiu a sorber no espaguete. Vinte e catro horas despois, o espaguete que sorbía non parecía achegarse á súa fin aínda. Non quixo deterse para durmir, continuou e continuou, até que, por fin, o espaguete foi desaparecendo do prato, mais el tamén estaba a deaparecer. Cando quixo decatarse, só lle quedaba a cabeza a aboiar no ar; o espaguete desaparecería xunto con el. Mesmo así, quixo rematar aquel maldito espagueti.

Empezó a comer aquel plato de espaguetis untados en tomate, pero resultó que era un solo espagueti interminable, que fue sorbiendo con calma. Dos horas después, el espagueti seguía sin acabarse. Fue al baño pero siguió sorbiendo el espagueti. Veinticuatro horas después, el espagueti que sorbía no tenía visos de acabar todavía. No se quiso deterner para dormir, siguió y siguió, hasta que, por fin, el espagueti fue desapareciendo del plato, pero él también estaba despareciendo. Cuando quiso darse cuenta, solo le quedaba la cabeza flotando en el aire; el espagueti desaparecería junto con él. Pero aún así, quiso acabar aquel maldito espagueti.

segunda-feira, 21 de setembro de 2009

vinte e dous

Para acabar a súa relación co Daniel, a Manuela mudou de sexo e pasou a chamarse Damián. Cabo duns anos Damián casou cunha muller chamada Alicia. Despois Damián soubo que Alicia tamén era operada. E aínda máis tarde Damián soubo que de facto casara co Daniel, daquela convertido en Alicia.

Para acabar su relación con Daniel, Manuela se cambió de sexo y pasó a llamarse Damián. Al cabo de unos años, Damián se casó con una mujer llamada Alicia. Después supo que también Alicia estaba operada. Y aún más tarde Damián supo que de hecho se había casado con Daniel, entonces ya convertido en Alicia.

domingo, 20 de setembro de 2009

vinte e un

A vella teteira estaba farta de ver pasar os séculos desde aquela balda chea de po. Por isso fixo correr a voz de que se alugaba como moradía de xenios viaxeiros sen lar.

La vieja tetera estaba harta de ver pasar los siglos desde aquel anaquel lleno de polvo. Por eso hizo correr la voz de que se alquilaba como vivienda de genios viajeros sin hogar.

vinte

"O creador creou o mundo en sete días, até culminar o seu choio cuns seres feitos á súa imaxe. Porén estes seres resultaron ruíns, mentireiros, mais tamén tenros e choróns. Desde o inicio, a historia narra as relacións entre o creador e as creaturas que decorrerán entre guerras, mudanzas climáticas e exilios..." Lendo a lapela preparada por un hábil editor, o público ansioso de novidades editoriais lanzouse a mercar aquela enorme novela mestura de traxedia,historia e aventuras que, dalgún xeito, xa lles era familiar.

"El creador creó el mundo en siete días, hasta culminar su trabajo con unos seres hechos a su imagen. Sin embargo, estos seres resultaron ruines, mentirosos, pero también tiernos y llorones. Desde el principio, la historia narra las relaciones entre el creador y las criaturas que transcurrirán entre guerras, cambios climáticos y exilios..." Leyendo la solapa preparada por un hábil editor, el público ansioso de novedades editoriales se lanzó a comprar aquella enorme novela mezcla de tragedia, historia y aventuras que, de algún modo, ya les era familiar.

dezanove

A Nataša

O Texo recibiu como eternamente o Jarama, mais aquela noite, cando xa ninguén ollaba, o río emerxeu como brétema, ascendeu á vila do planalto e penetrou pola xanela entreaberta dunha alcoba. Cubriu o corpo espido e durmido da muller de chuvia, ou de orballo, até o amañecer, cando ela acordaba. O río volveu á súa eternidade, camiño máis unha vez de Lisboa, asubiando un fado aínda non escrito.

El Tajo recibió como eternamente al Jarama, pero aquella noche, cuando ya nadie miraba, el río emergió como niebla, ascendió a la villa de la meseta y entró por la ventana entreabierta de una alcoba. Cubrió todo el cuerpo desnudo de la mujer de lluvia o de rocío, hasta el amanecer, cuando ella ya despertaba. El río volvió a su eternidad, camino una vez más de Lisboa.

dezaoito

El namorárase dunha tal "Xungla21" no batepapo. Nunca atopara unha muller tan intelixente, tan intuitiva nin tan sensíbel. Mais non daba entendido por que ela sempre rexeitaba o encontro cara á cara. Ao cabo, el conseguiu descubrir que o enderezo IP dela viña do zoo. E unha vez alí descubriu que Xungla21 era na realidade unha gorila adulta que de noite se ligaba ao batepapo aproveitando que as oficinas estaban fechadas.

Él se había enamorado de una tal "Jungla21" en el chat. Nunca había conocido una mujer tan inteligente, intuitiva y sensible. Pero no conseguía entender por qué ella siempre rechazaba el encuentro cara a cara. Al final, él consiguió descubrir que la dirección IP de ella venía del zoo. Y una vez allí descubrió que Jungla21 era en realidad una gorila adulta que de noche se conectaba al chat aprovechado que las oficinas estaban cerradas.

dezasete

O oficial do exército ocupante que mandaba o pelotón de fusilamento preguntou ao home que ían fusilar en ton irónico: "o señor ten algunha última vontade?". O home, cos ollos bendados, dixo: "Gustaría de compor un último poema". O oficial riu ás gargalladas e logo dixo: "Non acredito que tu sexas poeta". "Nin eu acredito que vostede sexa un ser humano", retrucoulle o outro.

El oficial del ejército ocupante que mandaba el pelotón de fusilamiento preguntó al hombre que iban a fusilar en tono irónico: "¿Tiene el señor alguna última voluntad?". El hombre, con los ojos vendados, dijo: "Me gustaría componer un último poema". El oficial se rio a carcajadas: "No me creo que tú seas poeta". "Ni yo que usted se un ser humano", replicó el otro.

dezaseis

O tipo quería escribir un poema á lúa desde había anos, mais non o conseguía. Un día descubriu unha súa foto na internet. Aconteceu que era un lobishome, catalogado mais non identificado. Daquela entendeu que toda a súa inspiración se perdía mes a mes entre sangue, suor e babas.

El tipo quería escribir un poema a la luna desde hacía años, pero no lo conseguía. Un día descubrió su foto en internet. Resultó que era un hombre-lobo, catalogado pero no identificado. Entonces entendió que toda su inspiración se perdía mes a mes entre sangre, sudor y babas.

quince

Aqueles catro cans vagabundos decidiron unirse e formar unha banda de jazz. Ninguén nunca os vía, mais sempre cantaban baixo a ponte de Carlos en Praga nos días de brétema profunda. Mesmo alguén lles gravou un disco.

Aquellos cuatro perros vagabundos decidieron unirse y formar una banda de jazz. Nadie los veía nunca, pero siempre cantaban bajo el puente de Carlos en Praga en los días de niebla profundo. Alguien llegó incluso a grabarles un disco.

catorce

O paisano namorouse das coxas redondas e infinitas daquela muller. Soubo que non sería feliz até que non percorrese coa boca aquelas coxas propias dunha deusa. Tanto foi o seu amor por aquelas coxas que decidiu deixar de ser vexetariano.

El tipo de se había enamorado de los muslos redondos e infinitos de aquella mujer. Supo que no sería feliz hasta que no recorriese con la boca aquellos muslos propios de una diosa. Tanto fue su amor por aquellos muslos que decidió dejar de ser vegetariano.

trece

A vinganza do Xoán co xuíz que o divorciara deixándoo na ruína foi lograr que a muller do maxistrado se namorase del, logo convenceuna para vivir con el e conseguir que o xuíz, por orde doutro xuíz, abandonase o lar conxugal con dous pares de camisas e tres de calzóns.

La venganza de Juan con el juez que lo divorció dejándolo en la ruina fue lograr que la mujer del magistrado se enamorase de él, luego la convenció para irse a vivir con él y conseguir que el juez, por orden de otro juez, abandonase el hogar conyugal con dos pares de camisas y tres de calzoncillos.

doce

O xove soldado de ocupación viu aparecer unha silueta recortada na parede. O seu superior acostóuselle. Axiña viu tamén a silueta."Dispare, é un terrorista". O soldado hesitou, mais finalmente abateu a silueta. Tratábase dun neno duns oito anos. O soldado espetou ao superior: "Díxome que era un terrorista..." O superior non se inmutou, apurou o cigarro e dixo: "É que non me deu tempo a engadir «potencial»"

El joven soldado de ocupación vio aparecer una silueta recortada en la pared. Su superior se le acercó. Enseguida vio también la siuleta. "Dispare, es un terrorista". El soldado dudó, pero finalmente abatió la silueta. Se trataba de un crío de unos ocho años. El soldado es loechó en cara a su superior. "Me dijo que era un terrorista...". El superior no se inmutó: "Es que no me dio tiempo a añadir «potencial»"

once

O atranco do tránsito peoraba a cada minuto que pasaba. Comezara nas vías periféricas e aos poucos foise estendendo para o interior da cidade. As vías do centro foron as últimas en colapsaren. Cando os especialistas quixeron reanimar a cidade, xa era demasiado tarde. A cidade faleceu antes do mediodía.

El atasco de tráfico empeoraba por momentos. Había empezado en las vías periféricas y poco después se había extendido hacia el interior de la ciudad. Las vías del centro habían sido las últimas en colapsarse. Cuando los especialistas quisieron reanimar la ciudad, ya era demasiado tarde. La ciudad falleció antes del mediodía.

sábado, 19 de setembro de 2009

dez

Aquela patrulla de tres extraterrestres invasores non puido predicir que uns golpes de vasoiro certeiros, procedentes dunha vella de setenta anos, acabarían coas aspiracións daquela raza de invadir a Terra. Non foron quen a imaxinar que o seu aspecto de cascadudas os tornaba inmunes ás radiacións mais non ás vasoiradas.

Aquella patrulla de tres extraterrestres invasores no pudo llegar a predecir que unos escobazos certeros, procedentes de una vieja de setenta años, acabarían con las aspiraciones de aquella raza de invadir la Tierra. No fueron capaces de imaginar que su aspecto de cucarachas las hacía inmunes a las radiaciones, pero no a los escobazos.

nove

O Walter pedira que o incinerasen. Unha ducia de persoas acompañaron, por compromiso, a urna coas cinzas para seren botadas ao mar, a derradeira vontade do finado. Na praia, alguén abriu a urna e aventou as cinzas. Mais o mar non as acolleu, soprou un vento que levou todas as cinzas ao vertedoiro da cidade. O vertedoiro non protestou, porque estaba obrigado a engulir todo tipo de lixo.


Walter había pedido que lo incinerasen. Una docena de personas acompañaron por compromiso la urna con sus cenizas para ser echadas al mar, la última voluntad del difunto. En la playa, alguien abrió la urna y lanzó las cenizas, pero el mar no las acogió, sopló un fuerte viento que se llevó las cenizas al vertedero de la ciudad. El vertedero no protestó, porque estaba obligado a tragarse todo tipo de basura.

oito

Despois de tanto lle mexaren os bébedos ao seu pé, o farol da rúa acabou alcólico crónico e cantando con voz electrónica cada vez que a lampadiña se lle prendía.

Después de tanto mearle los borrachos en la base, la farola acabó alcóholica crónica y cantando con voz electrónica cada vez que la bombilla se le encendía.

sete

O xílgaro saudou o pardal no tellado do predio. Ía un día gris de inverno. Ambos os paxaros coñecíanse de vista. O xílgaro quixo aínda ser amábel, porque de facto eran colegas. Por iso preguntou: "Ao choio?". O pardal nin sorriu, non estaba á vontade no posto. Entrambos ergueron o voo e entraron na cabeza de dous humanos diferentes, dous humanos que cando os tiveron dentro volveron ao seu traballo de dirixir o país.

El jilguero saludó al gorrión en el tejado del edificio. Hacía un día gris de invierno. Ambos pájaros se conocían de vista. El jilguero quiso aún ser más amable, porque de hecho eran colegas. Por eso le preguntó: "¿Al curre?". El gorrión ni sonrió, no estaba a gusto en el puesto. Ambos alzaron el vuelo y entraron en la cabeza de dos humanos diferentes, dos humanos que cuando los tuvieron dentro volvieron a su trabajo de dirigir el país.

seis

De mañá, o tipo esqueceu a consciencia na mesa de noite. Grazas a iso ascendeu de categoría na empresa até limites insospeitados, tivera máis éxito aquel día que no resto da súa vida e mesmo duplicara o salario por non facer preguntas. Cando volveu á casa, decatouse de que unha masa murcha ocupaba a súa mesa de noite. Recolleuna nun gardanapos e botouna ao escusado sen aínda se facer preguntas.

Por la mañana, el tipo se había olvidado la conciencia en la mesilla de noche. Gracias a eso ascendió de categoría en la empresa hasta límites insospechados, había tenido más éxito aquel día que en el resto de su vida e incluso había doblado el sueldo por no hacer pregunas. Cuando volvió para casa se dio cuenta de que unha masa marchita ocupaba su mesilla de noche. La recogió en una servilleta y la tiró por el retrete sin aún hacerse preguntas.

cinco

Após entraren na rolda de recoñecemento, o axente de policía preguntou á vítima se entre aqueles cinco individuos recoñecía quen lle roubara o moedeiro. A vítima ollou durante un bocado longo para os cinco individuos, mais non daba recoñecido o autor do furto. O axente tratou de acougar a vítima, mais esta, xa cuberta de suor, dixo: "Verá axente, eu non teño preconceptos, mais todos os chimpancés me parecen iguais".

Tras entrar en la ronda de reconocimiento, el agente de policía preguntó a la víctima si entre aquellos cinco individuos reconocía a quién le había robado el monedero. La víctima miró durante un buen rato a los cinco individuos, pero no acababa de reconocer al autor del hurto. El agente trató de tranquilizar a la víctima, pero esta, ya cubierta de sudor, dijo: "Verá, agente, yo no tengo prejuicios, pero es que todos los chimpancés me parecen iguales".

catro

A muller acenou para o paquete do home mentres lle dicía: "Es coma todos os homes, tu só pensas co carallo..." E embaixo da braguilla das calzas do home, sen el tocar nela, notouse un movemento lixeiro e rápido. Era o penis pensante do home que se sentía todo afagado.

La mujer señaló el paquete del hombre mientras le decía: "Eres como todos los tíos, solo piensas con el rabo..." Y debajo de la bragueta de los pantalones del hombre, sin que él tocase allí para nada, se notó un movimiento rápido y ligero. Era el pene pensante del hombre que se sentía todo halagado.

tres

O tipo perdera toda a vida a pescudar cal era a lingua dos peixes, porque estaba certo de eles a teren; tentou transcribila, interconectar as dúas especies, os peixes e as persoas. Foi en van, os peixes non falaban. Porén, antes de morrer, a súa carpa na peixeira, sentiu mágoa por el e confesoulle: "Nós usamos a telepatía... Morre en paz".

El tipo había malgastado toda su vida investigando cuál era la lengua de los peces, porque estaba seguro de que la tenían; intentó transcribirla, interconectar las dos especies, peces y persona. Fue en vano, los peces no hablaban. Sin embargo, antes de morir, su carpa, en la pecera, sintió pena por él y le confesó: "Nosotros usamos la telepatía... muere en paz".

dous

Como cada noite, a momia abriu devagar o sarcófago, espreitou que non houbese ninguén á vista na sala do museu, camiñou na punta das dedas pola sala ás escuras e chegou até o corredor. Alí, a momia achegouse á máquina de refrescos, pronunciou a maldición dos escaravellos perante ela e esperou que a máquina lle largase un refresco de cola, que bebeu avidamente. Despois, como cada noite, volveu silente ao sarcófago.


Como cada noche, la momia abiró lentamente el sarcófago, se cercioró de que no hubiese nadie a la vista en la sala del museo, se fue andando de puntillas por la sala a oscuras y llegó hasta el pasillo. Allí, la momia se acercó a la máquina de refrescos, pronunció la maldición de los escarabajos ante ella y esperó a que la máquina le largase un refresco de cola, que se bebió con ganas. Después, como cada noche, se volvió al sarcófago.

un

O seu brazo nu raspou contra a parede violentamente. De súpeto comezou a arder coma un misto, rapidamente, por todo o corpo. O seu derradeiro pensamento foi que non debía ter abusado das dietas ricas en fósforo. Demasiado tarde para odiar o peixe...

Se raspó el brazo desnudo contra la pared violentamente. De repende empezó a arder como una cerilla, por todo el cuerpo. Su último pensamiento fue que no debía haber abusado de las dietas ricas en fósforo. Demasiado tarde ya para odiar el pescado.