Páginas

terça-feira, 22 de dezembro de 2009

cento dezasete

  O John M., un caloteiro retirado que mal gañara tres mil dólares en toda a súa carreira, enviou un romance coas súas memorias ao editor Peter L. para llo publicar xunto cun sobre onde ían mil dólares.
  O Peter L. non soubo o que facer cun libro que non trataba nin de sexo nin de política e envioullo ao crítico R. Mendelson.
  O R. Mendelson non tiña vagar para ler o romance, conque o enviou á Maggie S.
  A Maggie S., redactora dunha prestixiosa revista literaria, creu que se trataba dun relatorio do FBI e enviou aquel romance á xornalista Petra W.
  A Petra W. estaba daquela deprimida polo seu divorcio e non quixo ler nada sobre calotes, conque botou ao manuscrito ao lixo.
  No contentor do lixo, o manuscrito foi recollido por un sen-teito que sempre procuraba lectura para ir ao baño, aínda que fose embaixo dunha ponte. O sen-teito gustou daquela lectura tan frutífera e quixo pór en práctica os consellos do libro. Cabo dun ano, o sen-teito tornábase asesor financeiro do Bank of Manhattan, mais nunca quixo revelar de onde quitaba tantas ideas.

  John M., un estafador retirado que apenas había ganado tres mil dólares en toda su carrera, mandó una novela con sus memorias al editor Peter L. para que se la publicase junto con un sobre donde iban mil dólares. 
  Peter L. no supo qué hacer con un libro que no trataba ni de sexo ni de política y se lo mandó al crítico R. Mendelson. 
  R. Mendelson no tenía tiempo para leer la novela, así que se la envió a Maggie S. 
  Maggie S., redactora de una prestigiosa revista literaria, creyó que se trataba de un informe del FBI y mandó aquella novela a la periodista Petra W.
  Petra W. estaba por entonces deprimida por su divorcio y no quiso saber nada sobre estafas, con que tiró el manuscrito a la basura.
  En el contenedor de basuras, el manuscrito fue recogido por un sintecho que siempre buscaba lectura antes de ir al baño, aunque fuera debajo de un puente. Al sintecho le gustó aquella lectura tan fructífera y quiso poner en práctica los consejos del libro. Al cabo de un año, el sintecho se convirtió en asesor financiero del Bank of Manhattan, pero nunca quiso decir de dónde sacaba la inspiración.

cento dezaseis

A meniña fitou para o meniño sentado na rúa todo suxo e a tremer de frío naquel vinte e catro de decembro. A meniña lembrou a publicidade da cocacola que aseguraba levar a felicidade a todos os recantos do mundo e representar o espírito do Nadal. Foi mercar unha lata de cocacola e tróuxolla ao neno. O cativo abriuna, bebeu un grolo, comezou a tusir e arreo vomitou. A meniña pensou daquela que aquel neno nunca entendería o espírito do Nadal.

La niña se quedó mirando al niño sentado en la calle, todo sucio y temblando de frío aquel veinticuatro de diciembre. La niña recordó la publicidad de la cocacola que aseguraba llevar la felicidad a todos los rincones del planeta y representar el espíritu de la Navidad. Fue a comprar una lata de cocacola y se la trajo al niño. Él la abrió, bebió un trago, empezó a toser y a continuación vomitó. La niña pensó entonces que aquel niño no entendería nunca el espíritu de la Navidad.

domingo, 20 de dezembro de 2009

cento quince

Santa Claus esforzábase como nunca para convencer os inspectores do Ministerio de Traballo de que aqueles seres pequeniños que traballaban na súa fábrica do Polo Norte sen seguridade social non eran nenos, senón gnomos, elfos e outras creaturas ananas e que, por tanto, non o podían acusar de explotación infantil.

Santa Claus se esforzaba como nunca en convencer a los inspectores del Ministerio de Trabajo de que aquellos seres pequeñitos que trabajaban en su fábrica de juguetes del Polo Norte  sin seguridad social no eran niños, sino gnomos, elfos y otras criaturas enanas y que, por lo tanto, no lo podían acusar de explotación infantil.

cento catorce

P. García descubriu que os pobos latinos do sur da Europa tiñan un xen que lles impedía aprender linguas estranxeiras. A descuberta era todo un achado... Mais entón lembrou como a súa ex muller -aquela besta rabiosa- desesperaba dando aulas de inglés a adolescentes, o sufrimento que aquilo lle causaba. P. García decidiu daquela que mantería a súa descuberta en segredo polo menos até que ela, a súa ex muller, se xubilase.

P. García descubrió que los pueblos latinos del sur de Europa tenían un gen que les impedía aprender lenguas extranjeras. El descubrimiento era todo un hallazgo... Pero entonces recordó cómo su ex mujer -aquella bestia rabiosa- se desesperaba dando clases de inglés a adolescentes, el sufrimiento que aquello le causaba. P. García decidió que mantendría su descubrimiento en secreto al menos hasta que ella, su ex mujer, se jubilase.

cento trece

Por razóns que a ciencia se negou a explicar, xurdira toda unha xeración de cascudas intelixentes, cascudas racionais mais vindicativas, que querían ocupar os mesmos espazos ca os humanos. Sabían fuxir de insecticidas e pesticidas. Todo era inútil para as combater. Até que aquel humilde propietario dun bar  de miseria descubriu o modo de as afastar das zonas habitadas: abondaba colocar nos baños un pequeno altar cunha foto do Franz Kafka rodeado de candeas e mais un exemplar d'A Metamorfose aberto sobre a derradeira páxina.

Por razones que la ciencia se negó a explicar, había surgido toda una generación de cucarachas inteligentes, cucarachas racionales pero vengativas, que querían ocupar los mismos espacios que los seres humanos. Sabían escabullirse de insecticidas y pesticidas. Todo resultaba inútil para combatirlas. Hasta que aquel humilde propietario de un bar de mala muerte descubrió la manera de alejarlas de las zonas habitadas: bastaba colocar en el baño un pequeño altar con una foto de Franz Kafka rodeado de velitas y un ejemplar de La Metamorfosis abierto sobre la última página.

sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

cento doce

O programa de telerrealidade, onde dez desequilibrados mentais cohabitaban durante varios meses nunha serie de contedores habilitados coma mansión, estaba a piques de rematar a súa décima edición. O nível de audiencia era o máis alto da historia da emisora VisiónCinco. Aquel día ía por fin descubrirse o maior misterio de toda a tempada, seguida naquel momento por quince millóns de espectadores, un terzo da poboación do país: quen era o tipo que sempre mexaba por fóra enchoupando o chan...

El programa de telerrealidad, donde diez desequilibrados mentales convivían durante varios meses en una serie de contenedores habilitados a modo de mansión, estaba a punto de concluir su décima edición. El nivel de audiencia era el mayor de la historia de la cadena VisiónCinco. Aquel día se descubriría por fin el mayor misterio de toda la temporada, seguida en aquel momento por quince millones de espectadores, un tercio de la población del país: quién era el tipo que siempre meaba por fuera encharcando el suelo...

quarta-feira, 16 de dezembro de 2009

cento once

Desde os cinco anos estivera ligada á internet. Mercaba, comunicaba, traballaba, estudaba pola internet. O portátil era unha prolongación de si mesma, acompañábaa nas comidas, ía con ela ao baño, mais cando saía, a internet seguíaa no seu telemóbil. Por iso, cando morreu, aínda nova, deixara no testamento que quería ficar para sempre na rede. O problema foi que non había ningunha entrada do cabo teléfono axeitada por onde botar as súas cinzas.

Desde los cinco años había estado conectada a internet. Compraba, se comunicaba, trabajaba, estudiaba por internet. El portátil era una prolongación de ella misma, la acompañaba en las comidas, iba con ella al baño, pero cuando salía, internet la seguía en su móvil. Por eso cuando murió, aún joven, había dejado en el testamento que quería quedarse para siempre en la red. El problema fue que no había ninguna clavija del teléfono por donde echar sus cenizas.

terça-feira, 15 de dezembro de 2009

cento dez

A paisana recibiu aquela mensaxe electrónica que pedía ser reencamiñada a vinte persoas máis, sob pena de sufrir castigos terríbeis e desgrazas brutais na vida. Axiña dispúxose a obedecer cegamente aquela orde e enviou a vinte contactos aquela mensaxe. Cabo de tres días, ardéralle o apartamento, rompera  o pescozo, roubáranlle o cartón de crédito e aínda a abandonara o seu home, mais ela ficou tranquila, porque sabía que, se non tivese envidado a mensaxe, tería sufrido desgrazas aínda peores.

La mujer recibió aquel emilio que pedía ser reenviado a veinte personas más, so pena de sufrir castigos terribles y desgracias brutales en la vida. Inmediatamente se dispuso a obedecer ciegamente aquella orden y reenvió a veinte contactos aquel mensaje. Al cabo de tres días, se le había quemado el apartamento, se había roto el cuello, le habían robado la tarjeta de crédito y hasta la había abandonado su marido, pero ella estaba tranquila, porque sabía que, si no hubiera enviado aquel mensaje, habría sufrido desgracias aún peores.

cento nove

O pai amoroso quixo facer un agasallo á súa filla de seis anos, toda cuberta co burca até os pés e aínda máis aló. Era unha boneca barbie, mais vestida tamén con burca. A nena acolleu o brinquedo con curiosidade e aínda preguntou ao pai se a boneca falaba, facía pipí ou ao menos podía articular as extremidades. "Mellor ca iso -explicou o pai todo sorridente-. Se lle premes o bandullo, estoupa coma unha mártir..."

El padre amoroso quiso hacer un regalo a su hija de seis años, toda cubierta con un burca hasta los pies y aún más allá. Era una muñeca barbie, pero verstida también con burca. La niña recibió el juguete con curiosidad y le preguntó al padre si la muñeca hablaba, hacía pipí o por lo menos podía articular las extremidades. "Mejor que eso -le explicó el padre todo sonriente-. Si le aprietas la barriga, explota como una mártir..."

segunda-feira, 14 de dezembro de 2009

cento oito

A muller comezou a cubrir follas e follas de versos. Cando rematou, entregou o manuscrito grampado  a unha editora. A editora leu as cinco primeiras liñas e caeu fulminada. "Miña señora, está ben?" preguntoulle a poeta. A editora recuperouse lixeiramente, fitou aos ollos da poeta e preguntoulle: "E vostede di que é poeta?". "Son", afirmou ela rotunda, case indignada. Daquela a editora, incorporándose con moita dificuldade acenoulle o manuscrito, que comezaba a sangrar lixeiramente estendendo unha pequena nódoa de sangue na mesa e aínda lle dixo antes de caer esboroada: "Vostede abofé é unha asasina de versos..."

La mujer empezó a rellenar hojas y hojas de versos. Al acabar, entregó el manuscrito grapado a una  editora. La editora leyó las cinco primeras líneas y cayó fulminada. "Señora, ¿está bien?", le preguntó la poeta. La editora se recuperó ligeramente, miró fijamente a los ojos de la poeta y le preguntó: "¿Y dice usted que es poeta?". "Pues claro", afirmó ella rotunda, casi indignada. Entonces la editora, incorporándose con mucha dificultad, le señaló el manuscrito, que comenzaba a sangrar ligeramente, extendiendo una pequeña mancha de sangre por la mesa. Y aún le dijo antes de caer desplomada: "Usted, en realidad, es una asesina de versos..."

cento sete

O país amañeceu todo nevado. A oposición, inmediatamente, botou as culpas ao goberno, non tanto polo caos rodoviario, senón porque permitiu a nevada sen aviso previo e sen ter articulado unha lei orgánica de nevadas nas fins de semana.

El país amaneció todo nevado. La oposición, inmediatamente, le echó las culpas al gobierno, no tanto por el caos circulatorio, sino porque permitió que nevase sin previo aviso y sin haber  articulado una ley orgánica de nevadas en fin de semana.

domingo, 13 de dezembro de 2009

cento seis

Despois de erguerse, ducharse, tomar a parva, ir ao traballo, cubrir expedientes, volver á casa, cear e ir para a cama vinte e cinco mil veces seguidas, o paisano comezou a pensar que estaba a vivir un bucle no tempo en que todos os días se repetían indefinidamente porque eran todos exactamente iguais. Até o día en que lle comentou á súa muller aquela súa sensación. Ela díxolle que aquilo se chamaba rutina, mais que podían intercambiarse. Entón el comezou a erguerse, ducharse, preparar a parva, quitar o po, facer as camas, limpar os baños, facer as mercas, facer a xanta, limpar o piso, pór a lavadora, estender a roupa, preparar a cea, levar o can a mexar e  finalmente ir para a cama. Despois dunha semana, el comprendeu que aquilo era o inferno.

Después de levantarse, ducharse, desayunar, ir al trabajo, rellenar expedientes, volver a casa, cenar e irse a acostar veinticinco mil veces seguidas, el tipo empezó a pensar que estaba viviendo un bucle en el tiempo, donde todos los días se repetían indefinidamente porque eran todos exactamente iguales. Hasta el día en que le comentó aquella sensación suya a su mujer. Ella le dijo que aquello se llamaba rutina, pero que podían intercambiarse. Entonces él empezó a levantarse, ducharse, preparar el desayuno, quitar el polvo, hacer las camas, limpiar los baños, hacer la compra, hacer la comida, limpiar el piso, poner la lavadora, tender, preparar la cena, sacar al perro a mear y finalmente acostarse. Después de una semana, él comprendió que aquello era el infierno.

sábado, 12 de dezembro de 2009

cento cinco

O día antes da fin do mundo, aqueles dous proxenitores divorciados non eran capaces perante o xuíz de concordar quen tería os fillos consigo no momento final.

El día antes del fin del mundo, aquellos dos progenitores divorciados no eran capaces, ante el juez, de ponerse de acuerdo en quién tendría consigo los hijos en el momento final.

cento catro

Saltou o escándalo. O banqueiro mantiña relacións sexuais con notas de cincocentos euros. Ao ser preguntado polos xornalistas por que de cincocentos euros, o banqueiro afirmou que con notas de cinco ou dez sería pedofilia. Porén, un xornalista esperto publicou que o que realmente excitaba o banqueiro era o tamaño.

Saltó el escándalo. El banquero mantenía relaciones sexuales con billetes de quinientos euros. Al preguntarle los periodistas por qué de quinientos euros, el banquero afirmó que con billetes de cinco o de diez sería pedofilia. Sin embargo, un periodista espabilado publicó que lo que realmente excitaba al banquero era el tamaño.

quinta-feira, 10 de dezembro de 2009

cento tres

O líder do bigote perennemente inmaduro dixo ollando fixamente á cámara: "Non hai mudanza climática, iso é propaganda nauseabunda para acabar co comercio mundial". A súa rotundidade convencería mesmo as pedras,  todo iso sen importar que o líder político falase desde un parque público de Helsinki en xaneiro e que tras del  se vise unha bananeira e unha abella brincadeira roldando os cabelos do líder como se procurase algunha flor para libar.

El líder del bigote perennemente inmaduro dijo mirando fijamente a la cámara: "No hay cambio climático, eso es propaganda nauseabunda para acabar con el comercio mundial". Su rotundidad convencería hasta a las piedras, todo ello sin importar que el líder político hablase desde un parque público de Helsinki en enero y detrás de él se viera un banano y una abeja juguetona rondando por el cabello del líder como si buscase alguna flor que libar.

cento dous

O líder espiritual acababa de ouvir a pregunta: "Cal é a vontade divina sobre a idea de facer nevar artificialmente nas montañas da patria da parte dos infieis?". A asemblea masculina esperaba a resposta nun silencio sepulcral. O líder non sabía o que responder. Os fieis non separaban os ollos del. Pasaron uns minutos que semellaron séculos. Até que o líder baixou a man aos testículos para se rañar. Aquel era o sinal esperado pola asemblea que indicaba que o líder ía falar.

El líder espiritual acababa de oír la pregunta: "¿Cuál es la voluntad divina sobre la idea de hacer nevar artificialmente en las montañas de la patria por parte de los infieles?". La asamblea masculina esperaba la respuesta con un silencio sepulcral. El líder no sabía qué responder. Los fieles no separaban los ojos de él. Pasaron unos minutos que parecieron siglos. Hasta que el líder se bajó la mano a los testículos para rascarse. Aquella era la señal esperada por la asamblea que indicaba que el líder iba a hablar.

terça-feira, 8 de dezembro de 2009

cento un

O doutor ollou a radiografía con inquedanza: "Díxenlle que deixase de fumar... O cancro  segue a avanzar". O paciente, preocupado, baixou a mirada cara ao chan e comezou a maldicir entre murmurios o seu outro eu, que con toda certeza se erguía de noite e ía fumar ao baño ás escondidas.

El médico miró la radiografía con preocupación: "Ya le dije que dejase de fumar... El cáncer sigue avanzando". El paciente, preocupado, bajó la mirada hacia al suelo y empezó a maldecir entre susurros a su otro yo, quien, con toda certeza, se levantaba de noche y se ponía a fumar en el baño a escondidas.

cen

A propaganda do rexime ocupábase da cultura do pobo. Por iso agasallábanlles libros, dicionarios, enciclopedias editados nun papel dunha calidade semellante ao hixiénico. Os cidadáns obedecían cegamente as consignas do réxime popular socialista. Por tanto, cando o camarada líder lanzou a campaña "amplíe o seu vocabulario", o coitado do J. Ruiz, que mal podía alimentar os seus seis fillos, agarrou o único libro da casa, un dicionario básico agasallo do goberno revolucionario, e comezou a estricalo polos bordos, coa axuda dos seus fillos famentos e da muller grávida, para obedecer fielmente a última consigna do camarada presidente.

La propaganda del régimen se ocupaba de la cultura del pueblo. Por eso, les regalaban libros, diccionarios, enciclopedias editados en un papel de ínfima calidad, como el papel higiénico. Los ciudadanos obedecían ciegamente las consignas del régimen popular socialista. Cuando el líder lanzó la campaña "amplíe su vocabulario", el pobre de J. Ruiz, que apenas podía alimentar a sus seis hijos, agarró el único libro de la casa, un diccionario básico regalo del gobierno revolucionario, y empezó a estirarlo por los bordes con la ayuda de sus hijos hambrientos y de la mujer embarazada, para obedecer fielmente la última consigna del camarada presidente.

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

noventa e nove

"Vas aburar no inferno!!", ameazou con rostro apocalíptico o abade á muller. Mais ela, no canto de se botar atrás, prendeu un cigarro e deu unha bocanada  prolongada, para despois expulsar o fume densamente. A seguir, toda calma, ela díxolle: "Non sabe? Teño cancro de pulmón. Hai xa vinte anos que eu fumo o inferno..."

"¡¡Vas a arder en el infierno!!", amenazó con rostro apocalíptico el cura a la mujer. Pero ella, en vez de echarse atrás, encendió un cigarro y le dio una calada prolongada, para luego expulsar el humo densamente. A continuación, con toda, la calma ella le dijo: "¿Sabe? Tengo cáncer de pulmón. Hace ya veinte años que me fumo el infierno..."

domingo, 6 de dezembro de 2009

noventa e oito

O doutor foi tallante: "Vostede ten a sida. E vostede ha saber quen llo contaxiou. Debería falar coa súa parella sobre as súas relacións sexuais". O paciente ficou a pensar. El só tiña relacións co seu consolador, exclusivamente; por tanto, o seu consolador, obviamente, fóralle infiel.

El médico fue tajante: "Usted tiene sida. Y usted sabrá quién se lo ha contagiado. Debería hablar con su pareja sobre sus relaciones sexuales". El paciente se quedó pensativo. Él solo tenía relaciones sexuales con su consolador, nada más; así que su consolador, obviamente, le había sido infiel.

quinta-feira, 3 de dezembro de 2009

noventa e sete

O veterano policía das alfándegas do aeroporto quería mostrar ao policía novato como se demostraba a autoridade. Por iso, vestido de civil como ía, deu un paso á fronte e preguntou ao primeiro pasaxeiro que lle pasou por diante: "De onde vén?". O pasaxeiro, que non se esperaba aquela abordaxe -era parte da estratexia do vello policía- só dixo: "Ty jsi blázen". O veterano dixo ao novato: "Ves? Dixo que vén de Basilea...". O mozo nin gurgutou. Como ía explicar a aquel cretino que o viaxeiro lle respondera en checo dicíndolle «ti estás tolo».

El veterano policía de aduanas del aeropuerto quería mostrar al policía novato cómo se demostraba la autoridad. Por eso, vestido de civil como iba, dio un paso adelante y preguntó al primer pasajero que se le cruzó por delante: "¿De dónde viene?". El pasajero, sorprendido por aquel abordaje inesperado -era parte de la estrategia del viejo policía- solo dijo: "Ty jsi blázen". El veterano le dijo al novato: "¿Ves? Viene de Basilea...". El joven no abrió la boca. Cómo le iba a explicar a aquel cretino que el viajero le había respondido en checo diciéndole «tú estás loco».

noventa e seis

A velliña abriu o frigorífico, meteu nel unhas sardiñas e acariñou a cabeza do pingüín, o seu animal de compañía, que xa esperaba ansioso a súa cea. Víase que o animal devecía por aquela cámara frigorífica que a súa dona lle dixo que mercaría coa próxima paga extraordinaria.

La viejita abrió el frigo, metió en él unas sardinas y luego acarició la cabeza del pingüino, su mascota, que ya esperaba impaciente su cena. Se veía que el animal ansiaba tener ya aquella cámara frigorífica que su dueña le había dicho que compraría con la próxima paga extraordinaria.

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

noventa e cinco

Cando o axente urbano madrileño puxo a primeira multa de aparcamento, sentiu un pracer indescritíbel. Coa segunda, aumentou, coa terceira foi para berrar e, a partir da cuarta, cada multa que puña causáballe un orgasmo. Por iso, tornouse o maior poñedor de multas do concello. Porén, de sábado e domingo, ficaba deprimido, ausente, por non poder multar. A única opción que lle quedaba era consolarse tendo fantasías sexuais cos parquímetros.

Cuando el agente urbano madrileño puso su primera multa de aparcamiento, sintió un placer indescriptible. Con la segunda, aumentó, con la tercera fue para echarse a gritar y, a partir de la cuarta, cada multa que ponía le causaba un orgasmo. Por eso, llegó a ser el mayor ponedor de multas del ayuntamiento. Sin embargo, los sábados y domingos estaba deprimido, ausente, por no poder multar. La única opción que le quedaba era consolarse  teniendo fantasías sexuales con los parquímetros.

noventa e catro

Aos poucos funme namorando dela. Talentosa, intelixente, artista, belísima, aguda... Cada día que a atopaba polo corredor, namorábame un chisco máis. Aquela tarde achegueime a ela para parabenizala por ter publicado aquel magnífico artigo nunha revista. Ela sorriume e díxome "obrigado" a moi pouca distancia. Sentin que tiña halitose, moi lixeira, mais tíñaa. Daquela namoreime a feito dela... non era perfecta.

Poco a poco me fui enamorando de ella. Talentosa, inteligente, artista, bellísima, aguda... Cada día que me la encontraba por el pasillo, me enamoraba más y más. Aquella tarde me acerqué a ella para felicitarla por haber publicado aquel espléndido artículo en una revista. Ella me sonrió y me dijo "gracias" a muy poca distancia. Noté que tenía halitosis, muy ligera, pero la tenía. Entonces ya acabé de enamorarme... no era perfecta.

domingo, 29 de novembro de 2009

noventa e tres

O funcionario estaba a piques de perder os nervos. Preguntoulle ao tipo pola quinta vez: "Cal é a súa lingua? É que non entende esta en que lle falo? Seica é mudo?". Mais o tipo alto seguía alí a sorrir e a ollar para el coma un parvo, sen dicir unha palabra. Por sorte apareceu unha muller que debía ser parente do tipo alto. "Disimule, señor, mais é que el non ten lingua, nin propia nin allea. Debe ser o único home no mundo que non fala lingua ningunha". E o tipo alto, seguía alí a sorrir tan contento, como confirmándoo.

El funcionario estaba a punto de perder los nervios. Le preguntó al tipo por quinta vez: "¿Cuál es su lengua? ¿Es que no entiende lo que le digo? ¿O tal vez es mudo?". Pero el tipo alto seguí allí, sonriendo y mirándolo como un imbécil, sin decir una palabra. Por suerte, apareció una mujer que debía ser pariente del tipo alto. "Perdone, señor, pero es que él no tiene lengua, ni propia ni ajena. Debe ser el único hombre en el mundo que no habla ningún idioma". Mientras, el tipo alto seguía allí sonriendo tan contento, como confirmándolo.

noventa e dous

– Bo día, aprezado señor, chámoo da Telefóndiga. Temos un produto... BLA, BLA, BLA... mellores prezos... BLA, BLA, BLA... desvío de chamada interactivo e retroactivo... BLA, BLA, BLA... oferta inmellorábel... BLA, BLA, BLA... atendedor coa voz de Claudia Schiffer... BLA, BLA, BLA... Daquela, vaise mudar para a Telefóndiga? Non pode rexeitar esta oferta, non si?
– É verdade que é unha oferta única... mais hei falar co dono deste telemóbil.
– Quen é, seu pai, seu irmán, súa parella?
– Non o sei con certeza, porque eu só lle son o tipo que llo roubou...

– Buenos días, mi querido señor. Lo llamo desde Telefóndiga. Tenemos un producto... BLA, BLA, BLA... mejores precios... BLA, BLA, BLA... desvío de llamada interactivo e retroactivo... BLA, BLA, BLA... oferta inmejorable... BLA, BLA, BLA... contestador con la voz de Claudia Schiffer... BLA, BLA, BLA... Y dígame, ¿se cambiará a Telefóndiga? ¿A qué no puede rechazar esta oferta?
– Es verdad que es una oferta única, pero primero tengo que hablar con el dueño de este móvil. 
–¿Quién es, su padre, su hermano, su pareja?
– No lo sé seguro, porque yo solo soy el tío que se lo ha robado...

sábado, 28 de novembro de 2009

noventa e un

Ao chou, totalmente ao chou, o enxeñeiro descubrira nun pergameo escondido a fórmula secreta do gólem nas obras dun aparcadoiro en Praga. Con todo o sixilo posíbel, desenvolveuna e deu criado un gólem, mais apenas foille posíbel crear un antes de o pergameo se botar a perder por mor dunhas nódoas de maionesa. O gólem obedeceu cegamente. O enxeñeiro fregaba as mans de pracer, mais ignoraba, porque na fórmula non se mencionaba, que o gólem, por ser de lama, non debía saír á rúa nos días de chuvia...

Al azar, totalmente al azar, el ingeniero había descubierto en un pergamino escondido la fórmula del gólem en las obras de un aparcamiento en Praga. Con todo el sigilo posible, la desarrolló y consiguió crear un gólem, pero tan solo pudo crear uno antes de que el pergamino se echase a perder a causa de unas manchas de mayonesa. El gólem obedeció ciegamente. El ingeniero se restregaba las manos de placer, pero ignoraba, porque en la fórmula no lo decía, que el gólem, por ser de barro, no debía salir a la calle en días de lluvia...

noventa

Nin sequera cando o número de escritores foi meirande ca o número de lectores, o goberno rexional recoñeceu que a lingua propia estaba a piques de se extinguir. As autoridades mostraron como as máquinas de tabaco e as de tiques de aparcadoiro falaban aquela lingua, certamente cun sotaque metálico, mais o importante era que a falaban.

Ni siquiera cuando el número de escritores fue mayor que el número de lectores, el gobierno regional reconoció que la lengua propia estaba a punto de extinguirse. Las autoridades mostraron cómo las máquinas de tabaco y de tiques de aparcamiento hablaban aquella lengua, sin duda con acento metálico, pero lo importante era que la hablaban.

oitenta e nove

Acordou de súpeto do pesadelo. Soñara que alguén, desde atrás, estaba a piques de estrangulalo cun cabo. Por sorte, fora todo un soño. Entrementres, a lámpada de noite facía o posíbel por esconder o seu cabo para o tipo non o ver, mentres perxuraba porque o tipo espertara antes de dalo estrangulado... Mais é que era inhumano, mesmo para unha lámpada, aturar aquel modo de roncar.

Se despertó súbitamente de la pesadilla. Había soñado que alguien, desde atrás, estaba a punto de estrangularlo con un cable. Por suerte todo había sido un sueño. Mientras, la lamparilla de noche hacía lo posible por esconder su cable para que el tipo no lo viese, mientras perjuraba porque el tipo se había despertado antes de conseguir estrangularlo... Pero es que era inhumano, incluso para una lamparilla,  aguantar aquel modo de roncar.

quinta-feira, 26 de novembro de 2009

oitenta e oito

"Meu bocadiño de queixo", dixo o home cheo de tenrura e de gula. A muller, compracida, preguntoulle: "Emental?". El, antes de responder, foille morder o pescozo con paixón. Despois dixo: "Máis ben Cabrales, miña... Hoxe non te duchaches, non si?"

"Mi cachito de queso", dijo el hombre lleno de ternura y gula. La mujer, complacida, le preguntó: "¿Emental?". Él, antes de responderle, le mordió el cuello con pasión. Después dijo: "Más bien Cabrales, querida... Hoy no te has duchado, ¿verdad?"

oitenta e sete

A modelo recibiu un correo electrónico dela mesma no telemóbil, mais estaba escrito nun inglés macarrónico, tanto que daba noxo lelo, mesmo con palabras en ruso (iso ela non o sabía). A mensaxe incluía unha foto dela en biquini. A modelo non entendía como aquilo era posíbel, que ela se escribise a si mesma pedindo matrimonio... Por sorte para ela pasou daquela a muller da limpeza da pasarela quen lle explicou que se trataba dun calote enviado polas mafias rusas, que a foto e mais o enderezo dela a colleran da rede e que con iso enganaban moitos inxenuos. A modelo acougou, mais aínda escribiu ao enderezo de contacto para lles explicar que ela non tiña intención ningunha de casar consigo mesma.

La modelo recibió un correo electrónico en el móvil, pero estaba escrito en un inglés macarrónico, tanto que daba asco leerlo, incluso con palabras en ruso (algo que ella ignoraba). El mensaje incluía una foto de ella en biquini. La modelo no entendía cómo era aquello posible, que ella se escribiese a sí misma pidiéndose matrimonio... Por suerte para ella, pasó por allí la señora de la limpieza de la pasarela, quien le explicó que se trataba de una estafa enviada por las mafias rusas, que  tanto la foto como la dirección de ella la habían cogido de la red y que así engañaban a muchos ingenuos. La modelo se tranquilizó, pero aún escribió a la dirección de contacto para explicarles que ella no tenía ninguna intención de casarse consigo misma.

oitenta e seis

O tipo sentado no café baixou o xornal para comentar co cliente ao seu lado: "É incríbel que lle dean tanta publicidade ás caralladas do Darwin... Todos saben que Deus creou o home e que iso da evolución é unha baballada. Se fose como o Darwin di, un mono podería evoluír até se tornar tan intelixente coma un home, non pensa?". O tipo sentado ao seu lado baixou o seu xornal e quitando os lentes deixou ver os seus trazos de orangotango mentres que respondía en alemán con acento de Berlín: "Sie haben recht, mein Freund..."

El tipo sentando en el café bajó el periódico para comentar con el cliente a su lado: "Es increíble que le den tanta publicidad a las bobadas del Darwin ese... Todo el mundo sabe que Dios creó al hombre y que eso de la evolución es una payasada. Si fuera como dice Darwin, un mono podría evolucionar hasta ser tan inteligente como un hombre, ¿no cree usted?". El tipo sentado a su lado bajó el periódico y quitándose las gafas dejó ver sus rasgos de orangután, mientras que respondía en alemán con acento de Berlín: "Sie haben recht, mein Freund..."

oitenta e cinco

Súa nai sempre lle dixera que as nubes eran de algodón. Cando fixo dezaoito anos, quixo comprobalo. Por iso saltou en paraquedas desde seis mil metros. Aventouse ao baleiro. Descubriu que as nubes non eran de algodón... mais o peor de todo era que non lle funcionaba o paraquedas. Por sorte, alí detrás xa viña súa nai cun paraquedas de recambio.

Su madre siempre le había dicho que las nubes eran de algodón. Cuando cumplió dieciocho años, quiso comprobarlo. Por eso, saltó en paracaídas desde seis mil metros. Se lanzó al vacío. Descubrió que las nubes no eran de algodón... pero lo peor de todo era que el paracaídas no le funcionaba. Por suerte, allí detrás ya venía su madre con un paracaídas de repuesto.

terça-feira, 24 de novembro de 2009

oitenta e catro

De repente, chegoulle a iluminación: non estaba só no mundo. Por iso, meteuse no carril da dereita e axiña o que viña detrás del pola autoestrada parou de lle largar as luces longas.

De repente, le llegó la iluminación: no estaba solo en el mundo. Por eso, se metió en el carril de la derecha y enseguida el que venía detrás de él por la la autopista dejó de hacerle destellos con la luz larga.

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

oitenta e tres

Miña filla encaprichárase con aquel gato chinés da sorte. O gato só movía a pata esquerda dianteira para adiante e para atrás. Non entendía eu a graza daquel boneco estúpido, mais era o desexo da cativa. Porén, cando desenvurullei o gato na casa para pólo nun papel máis decente, descubrín que o boneco desenvolvera un sorriso de burla. Por iso, acabou voando pola xanela até pousar no paseo, mais mesmo esnaquizado, seguía a mover o brazo, agora co dedo pai de todos alzado, sempre acenando na miña dirección.

Mi hija se había encaprichado de aquel gato chino de la suerte. El gato solo movía la pata delantera para adelante y para atrás. No le pillaba la gracia a aquel muñeco estúpido, pero era el deseo de la niña. Sin embargo, cuando desenvolví el gato para ponerlo en un papel más decente, descubrí que el muñeco había desarrollado una sonrisa burlona. Por eso, acabó volando por la ventana hasta aterrizar en la acera hecho añicos, pero, incluso así, seguía moviendo el brazo, ahora con el dedo corazón levantado, siempre apuntando en mi dirección.

oitenta e dous

Fiquei fascinado ao coñecer aquela personaxe singular, alta, co cabelo longuísimo recollido por detrás. Parecía saída dalgún romance inglés do Romanticismo, igual ca a súa namorada, toda pálida e ollar melancólico. E non me enganei, porque cando se despediron de nós, eu seguinos. Con efecto, non moraban onde dicían, senón na biblioteca, concretamente nun par de libros; el, no "Don Juan" de Lord Byron; ela, en "La Belle Dame Sans Merci" de Keats.


Me quedé fascinado al conocer a aquel personaje singular, alto, de cabello larguísimo recogido por detrás. Parecía salido de alguna novela inglesa del Romanticismo, lo mismo que su novia, toda pálida y de mirada melancólica. Y no me equivoqué, porque cuando se despidieron de nosotros, yo los seguí. En efecto, no vivían donde decían, sino en la biblioteca, concretamente en un par de libros; él, en el "Don Juan" de Lord Byron; ella, en "La Belle Dame Sans Merci" de Keats.

oitenta e un

English 3000. O método de aprender inglés con tres mil palabras fora todo un suceso até daquela. Até daquela, todos os clientes aprenderon inglés. Até daquela, mais co Diala foi un fracaso. Non houbo xeito de lle aprender aquelas tres mil palabras en inglés. A razón era moi simple: na súa propia lingua, el non coñecía máis de oitocentas palabras.

English 3000. El método para aprender inglés con tres mil palabras había sido todo un éxito hasta entonces. Hasta entonces, todos los clientes aprendieron inglés. Hasta entonces, pero con Diala fue todo un fracaso. No hubo manera de enseñarle aquellas tres mil palabras. La razón era muy simple: en su propio idioma, él no conocía más de ochocientas palabras.

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

oitenta

Na editora dixéronlle: "Este conto para nenos non se pode publicar porque non ten valores...". A autora, despois de pensalo moito, agarrou daquela o catecismo, pasouno pola destrutora de papel, despois pola batedora de carne e finalmente comezou a polvillar con aqueles pos o seu manuscrito. Despois volveu onda a editora, onde ficaron moi satisfeitos por aquela presenza masiva de valores no texto.

En la editorial le dijeron: "Este cuento para niños no se puede publicar porque no tiene valores...". La autora, tras mucho pensárselo, agarró entonces el catecismo, lo pasó por la destructora de papel, luego por la batidora de carne y finalmente se puso a espolvorear con aquellos polvos su manuscrito. Después volvió a la editorial, donde se quedaron muy satisfechos por aquella presencia masiva de valores en el texto.

setenta e nove

El apareceu pola porta do escritorio cun ollo inzado e sen dous dentes. "Que foi?", preguntoulle un colega. "Nada -respondeu el cun medio sorriso-, batinme co meu ego... Mais a el foille peor, crebeille o queixo e agora está no hospital..."

Él apareció por la puerta de la oficina con un ojo hinchado y sin dos dientes. "¿Qué te ha pasado?", le preguntó un colega. "Nada -contestó él con una medio sonrisa-. Me pegué con mi ego... Pero a él le ha ido peor, le he roto la mandíbula y está en el hospital..."

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

setenta e oito

Xusto cando o tipo entraba pola porta da biblioteca, ficou encaixado no marco, sen poder entrar nin sair. Mais o incríbel do asunto é que el era abondo magro, fisicamente non chegaba nin remotamente até a madeira. Era, daquela, incomprensíbel, parecía como se unha man invisíbel retivese aquel tipo alí. Durante horas, ninguén foi capaz de quitalo. Horas máis tarde, a señora da limpeza pasou por alí e comentoulle coa mopa na man: "E logo, vostede é deses homes con tanto ego que non caben polas portas?"

Justo cuando el tipo entraba por la puerta de la biblioteca, se quedó encajado en el marco, sin poder entrar ni salir. Pero lo increíble del asunto es que él era bastante delgado, físicamente no llegaba ni remotamente hasta la madera. Resultaba, por tanto, incomprensible, parecía como si una mano invisible retuviese a aquel tipo allí. Durante horas, nadie fue capaz de sacarlo. Horas más tarde, la señora de la limpieza pasó por allí y le comentó con la fregona en la mano: "¿Así que usted es de esos hombres con tanto ego que no caben por las puertas?

sábado, 14 de novembro de 2009

setenta e sete

Non puido manter a ollada do gran simio no zoo. Aquel gorila era capaz de lle ler o pensamento desde o outro lado do foxo. O simio até riu do humano. Por iso, á outra mañá, o humano apareceu espido no foxo do gorila, moi relaxado, mentres o gorila, vestido con traxe e garavata, paseaba pola cidade rindo de todos os peóns, aos que lía a mente simplemente manténdolles a mirada. O problema era que no zoo xa non cabía tanto humano.

No pudo mantener la mirada del gran simio en el zoo. Aquel gorila era capaz de leerle el pensamiento desde el otro lado del foso. El simio incluso se rió del humano. Por eso, a la mañana siguiente, el humano apareció desnudo en el foso del gorila, muy relajado, mientras el gorila, vestido de traje y corbata, se paseaba por la ciudad riéndose de todos los peatones, a los que simplemente leía la mente manteniéndoles la mirada. El problema era que en el zoo no cabía ya tanto humano.

sexta-feira, 13 de novembro de 2009

setenta e seis

Sempre odiara o Xosé. Era un tipo noxento, prepotente e ridículo, mais nomeadamente era unha lousa para el. Cando vía a súa cabeza, vía a cabeza dunha cascuda, aínda que lle faltasen as antenas. E como cascuda, soñou aquela noite con el, e como cascuda, lle esmagou a cabeza co pé até lle facer estoupar algo semellante a unha masa encefálica. Á outra mañá soubo polos xornais que o Xosé amañecera morto no seu gabinete, coa masa encefálica espallada polo chan, polas paredes e pola mesa. Despois de tremer toda a mañá, chegou á conclusión de que o crime onírico non deixa pegada e que matar un bicho é algo instintivo.

Siempre había odiado a José. Era un tipo asqueroso, prepotente y ridículo, pero sobre todo era una losa para él. Cuando veía su cabeza, veía la cabeza de una cucaracha, aunque le faltasen las antenas. Y como cucaracha, soñó aquella noche con él, y como cucaracha, le aplastó la cabeza con el pie hasta hacerle estallar algo parecido a una masa encefálica. Al día siguiente, se enteró por los periódicos de que José había amanecido muerto en su despacho, con la masa encefálica extendida por el suelo, las paredes, la mesa. Después de pasarse la mañana temblando, llegó a la conclusión de que el crimen onírico no deja huellas y que matar un bicho es algo instintivo.

quinta-feira, 12 de novembro de 2009

setenta e cinco

O poeta sempre dixera que a el o único que a el lle inspiraba era a dor. Por iso, após tres anos de silencio poético, por mor da paz e da quietude na súa vida, cando co martelo esmagou dous dedos mentres trataba de pendurar un cadro, en vez de correr ás emerxencias, correu por un caderno para comezar un poema.

El poeta siempre había afirmado que lo único que a él le inspiraba era el dolor. Por eso, tras tres años de silencio poético, a causa de la paz y la quietud en su vida, cuando se destrozó dos dedos con el martillo mientras trataba de colgar un cuadro, en vez de correr a urgencias, corrió por un cuaderno para dar inicio a un poema.

setenta e catro

Ao final aconteceu. O exceso de CO2 na atmosfera produciu no tempo un efecto semellante ao da marihuana nos humanos. De repente, da cuarta-feira saltábase para a sexta e desta para a segunda, mais daquela volvíase para a quinta da semana anterior e aínda para a terza de dúas semanas atrás. O mundo toleaba, todos pasmaban, todos agás o sombrereiro louco de Alicia no País das Marabillas que soubo mudar de oficio a tempo. Converteuse en reloxeiro louco.

Al final sucedió. El exceso de CO2 en la atmósfera causó en el tiempo un efecto parecido al de la marihuana en los humanos. De repente, del miércoles se saltaba al viernes y de este al lunes, para luego volver al jueves de la semana anterior e incluso al martes de dos semanas atrás. El mundo enloquecía, todos estaban perplejos, todos salvo el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas que fue capaz de cambiar de oficio a tiempo. Se convirtió en relojero loco.

setenta e tres

A muller deixou aquela triste lampadiña prendida no cuarto da esquina coa vá esperanza de que el tornaría algún día. Até que setenta anos despois un tipo que viña de alén o Atlántico se interesou pola lampadiña que durante tantos anos ficara acendida ininterrompidamente. Aos poucos a lampadiña entrou no libro Guinness dos Récords como a lampadiña que máis tempo estivera acesa no continente. Á vella que acendera ninguén lle preguntou por que choraba.

La mujer dejó aquella trista bombilla encendida en el cuarto de la esquina con la vana esperanza de que él volvería algún día. Hasta que setenta años después vino de allende el Atlántico aquel tipo que se interesó por la bombilla. Enseguida la bombilla entró en el libro Guinness de los Récords como la bombilla que más tiempo había estado encendida en el continente. A la vieja que la había encendido nadie le preguntó por qué lloraba.

domingo, 8 de novembro de 2009

setenta e dous

Aquel pobre gago, xa de por si miserábel, tivo a má sorte de ser mordido por un lobishome. Mais o gago, farto de discriminacións, quitou forzas da súa fraqueza até conseguir transformarse en lobishome cando a el lle petaba, sen importar que houbese ou non lúa chea. O seu exemplo de superación pasou á historia da parapsiquiatría e até gravou un anuncio para a Disney Corporation.

Aquel pobre tartamudo, ya de por sí un desgraciado, tuvo la mala suerte de que lo mordiese un hombre-lobo. Pero el tartamudo, harto de discriminaciones, sacó fuerzas de flaqueza hasta conseguir transformarse en hombre-lobo cuando a él le apetecía, sin importar que hubiese o no luna llena. Su ejemplo de superación pasó a la historia de la parapsiquiatría  y hasta rodó un anuncio para la Disney Corporation.

setenta e un

O mundo ao final saíu da súa peor crise económica. O capitalismo selvaxe aprendeu a lección, por iso, acabou usando os profetas para vender viaxes, cremas anti-idade e bebidas isotónicas.

El mundo al final salió de su peor crisis económica. El capitalismo salvaje aprendió la lección, por eso, acabó usando a los profetas para vender viajes, cremas anti-edad y bebidas isotónicas.

sábado, 7 de novembro de 2009

setenta

Despois de tanto denunciar o dono, os veciños conseguiron que aquel can ficase choído todas as noites no alpendre ás escuras. Aqueles veciños ignorantes eran incapaces de apreciar como o can recitaba ladrando  sonetos de Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Dante Alighieri e outros grandes poetas sen perder nunca  nin o ritmo nin a cadencia.

Después de tanto denunciar al dueño, los vecinos consiguieron que aquel perro pasase las noches encerrado en el cobertizo a oscuras. Aquellos vecinos ignorantes eran incapaces de apreciar cómo el perro recitaba ladrando sonetos de Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Dante Alighieri y otros grandes poetas sin perder nunca ni el ritmo ni la cadencia.

sesenta e nove

Bum!! Ao tipo acababa de lle estoupar a cabeza. O cerebro ficara parcialmente destruído. Mais iso non impediu ao tipo seguir a guiar o auto, porque realmente para "pensar" utilizaba outra parte do seu corpo.

¡¡Bum!! Al tipo le acababa de estallar la cabeza. El cerebro se le había quedado parcialmente destruido. Pero eso no le impidió al tipo seguir conduciendo el coche, porque realmente para "pensar" usaba otra parte de su cuerpo.

sesenta e oito

De súpeto, despois de vinte anos, o tipo decatouse de que a súa muller nunca ía ao baño. E máis aínda, ela na realidade nunca comía. Entón, e só entón, entroulle a dúbida de se casara cun androide. Até aquel día en que ela dixo que non se sentía ben; daquela, apareceu no cuarto o can da casa cun desparafusador e un voltómetro. Despois de pedir educadamente ao home que esperase fóra, choeuse coa muller. O home só podía sentir o can asubiar "Strangers in the night" sen desafinar.

De repente, tras veinte años, el tipo se dio cuenta de que su mujer nunca iba al baño. Y lo que es más, en realidad ella nunca comía. Entonces, y solo entonces, le entró la duda de si se había casado con un androide. Hasta el día en que ella dijo que no se sentía bien; entonces, apareció en la habitación el perro de casa con un destornillador y un voltómetro. Después de pedir educadamente al hombre que esperara fuera, se encerró con la mujer. El hombre solo podía oír al perro silbar "Strangers in the night" sin desafinar.

sesenta e sete

O tipo foi pillado in fraganti mantendo relacións sexuais cun cabalo. Aplicáronlle como agravante que se trataba dun cabalo e non dunha egua, o cal era, ao ver do xuri, moito máis grave. Caéronlle tres anos de prisión. Porén, a xente comezou a entender que aquel era un amor verdadeiro ao seren testemuñas de que o cabalo ficaba varias horas todos os días baixo a xanela do presidio onde choeran aquel tipo, orneando amorosamente ao seu namorado humano.

Pillaron al tipo in fraganti manteniendo relaciones sexuales con un caballo. Le aplicaron como agravante que se trataba de un caballo y no de una yegua, lo cual, en opinión del jurado, era mucho más grave. Le cayeron tres años de prisión. Sin embargo, la gente empezó a entender que aquel era un amor verdadero al ser testigos de que el caballo se quedaba todos los días durante varias horas bajo la ventana del presidio donde habían encerrado a aquel tipo, rebuznando amorosamente a su amante humano.

sesenta e seis

O home fixouse nos prezos dos produtos da máquina expendedora de seres queridos. Eran só tres e aseguraban a súa disponibilidade personalizada en cuestión de cinco minutos: Fillo/a 2500 euros. Muller 250 euros. Home 25 euros. O home deu unha olladela ao portamoedas e viu que só tiña 40 euros. Daquela pensou que a discriminación positiva estaba a chegar a uns limites dificilmente tolerábeis, pois que se quería ter parella habería mudar a súa orientación sexual.

El hombre se fijó en los precios de los productos de la máquina expendedora de seres queridos. Eran tan solo tres y aseguraban su disponibilidad personalizada en cuestión de cinco minutos: Hijo/a 2500 euros. Mujer 250 euros. Hombre 25 euros. El hombre echó un vistazo a la cartera y vio que solo tenía 40 euros. Entonces pensó que la discriminación positiva estaba alcanzando límites difícilmente tolerables, porque si quería tener pareja, tendría que cambiar de orientación sexual.

sesenta e cinco

O Wálter subiu ao sobrado xusto cando o sol asomaba. Sentou no chan e comezou a súa meditación de saúdo ao sol. Xusto entón, a estatua do buda sorrinte que lle agasallaran no Tibet faloulle: "Es un fillo de puta que se comporta coma un auténtico mal nacido, non es digno de te declarar budista". O Wálter só ergueu levemente as pálpebras sen se inmutar. Cando acabou de saudar o sol, o Wálter puxo a estatua do buda sorrinte de espantullo no recanto máis remoto do seu xardín, cun vestido de muller que aínda conservaba da súa ex esposa.

Wálter subio al desván justo cuando el sol asomaba. Se sentó en el suelo y empezó su meditación de saludo al sol. Justo entonces, la estatua del buda sonriente que le habían regaldado en Tibet le habló: "Eres un hijo de puta que se comporta como un auténtico mal nacido, no eres digno de declararte budista". Wálter tan solo levantó levemente los párpados, sin inmutarse. Cuando acabó  de saludar al sol, Wálter puso la estatua del buda sonriente de espantapájaros en el rincón más remoto de su jardín, con un vestido de mujer que aún conservaba de su ex esposa.

sexta-feira, 6 de novembro de 2009

sesenta e catro

Cando abrín o dicionario francés-alemán, fun directamente procurar a palabra "propre". Mais alí non estaba a tradución alemá, senón dous ideogramas chineses nunha situación embarazosa que, ao se veren descubertos, liscaron por entre as demais entradas do dicionario -todas elas berraban por ser molestadas así- e saltaron até a mesa para despois se esconder entre as páxinas amarelas.

Cuando abrí el diccionario francés-alemán, fui directamente a buscar la palabra "propre". Pero allí no estaba la traducción alemana, sino dos ideogramas chinos en una situación embarazosa que, al ser descubiertos, salieron huyendo por entre las demás entradas del diccionario -todas ellas se pusieron a gritar por tanta algarabía- y saltaron hasta la mesa para después esconderse entre las páginas amarillas.

sesenta e tres

A Johanna era un escandalosa espirrando. Era coñecida en todo o barrio pola súa maneira de espirrar, con tons e mudando de ritmo, todo iso cunha duración que podía alcanzar os sete segundos. Até aquel día en que o representante do Sindicato de Autores a sentiu. Puxéronlle unha denuncia por plaxiar con aqueles seus espirros unha canción dun solista mediocre adorador do Kentucky Fried Chicken.

Johanna era una escandalosa estornudando. La conocían en todo el barrio por su manera de estornudar, con tonos y cambiando de ritmo, todo ello con una duración que podía alcanzar los siete segundos. Hasta aquel día en que el representante del Sindicato de Autores la oyó. Le pusieron una denuncia por plagiar con sus estornudos una canción de un solista mediocre adorador del Kentucky Fried Chicken.

sesenta e dous

O derradeiro pensamento do condenado a morte na guillotina revolucionaria foi lembrar que deixara acendida a luz do piso e imaxinar a cara que porían os da compañía eléctrica estatal cando visen que ninguén ía pagar a factura da luz. Porque, quen ri o último ri máis.

El último pensamiento del condenado a muerte en la guillotina revolucionaria fue recordar que se había dejado encendida la luz del piso e imaginarse la cara que pondrían los de la compañía eléctrica estatal cuando comprobasen que nadie pagaría la factura de la luz. Porque, quien ríe el último ríe mejor.

sesenta e un

O tradutor pasara toda a noite a traballar naquelas sesenta derradeiras páxinas. Cando rematou o traballo, caeu adormecido sobre a mesa, diante da pantalla do computador, que nin chegou a fechar. O que era imprevisíbel era que o texto orixinal, pola súa conta, se mudase durante a noite até se tornar nun documento novo afeito á outra mañá.

El traductor se había pasado toda la noche trabajando con aquellas sesenta últimas páginas. Cuando acabó el trabajo, se quedó dormido encima de la mesa, delante de la pantalla del ordenador, que ni llegó a cerrar. Lo que era imprevisible era que el texto original, por su cuenta, se cambiase durante la noche hasta transformarse en un documento completamente nuevo a la mañana siguiente.

quinta-feira, 5 de novembro de 2009

sesenta

Chovía. Chovía as concadas. De facto chovía desde había xa tres semanas ininterrompidamente. A auga xa alcanzaba o cuarto piso do predio. Ela moraba no quinto. Era cuestión de horas que a auga alcanzase o seu andar. Daquela lembrou aquel panfleto que ofrecía a posibilidade de convertir a súa casa nunha arca, con animais incluídos. Non acreditara naquilo e esgazara a publicidade. Mágoa non lle ter feito caso.

Llovía. Llovía a cántaros. De hecho llevaba lloviendo tres semanas sin parar. El agua ya alcanzaba el cuarto piso del edificio. Ella vivía en el quinto. Era cuestión de horas que el agua alcanzase su piso. Entonces se acordó de aquel panfleto que ofrecía la posibilidad de convertir la casa en un arca, con animales incluidos. No se lo había creído y había hecho trizas aquella propaganda. Lástima no haberle hecho caso.

cincuenta e nove

Cando comezou a atravesar aquela cortina mesta de néboas co auto, lembrou aquelas lendas urbanas que contan historias de persoas que, após atravesalas, aparecen noutros lugares e mesmo noutros tempos. Cando saíu das néboas, non apareceu en ningures estraño, mais si era outra persoa e mesmo doutro sexo.

Cuando empezó a atravesar aquella cortina densa de niebla con el coche, recordó aquellas leyendas urbanas que cuentan historias de personas que, después de atraversarlas, aparecen en otros lugares e incluso en otros tiempos. Cuando salió de la niebla, no apareció en ningún sitio extraño, pero sí era otra persona, incluso de otro sexo.

cincuenta e oito

O vello profesor de secundaria fixo un pacto co diabo. Pediulle que lle permitise dominar aquela caterva de adolescentes selvaxes. O vello profesor imaxinou que o transformaría nalgún gran ditador do século XX cada vez que entrase na sala de aula, con enerxía suficiente para dominalos pola forza. Mais o diabo, moi argute,  cada vez que entraba na aula, transformábao nunha garrafa xigante de ron con cola.

El viejo profesor de secundaria hizo un pacto con el diablo. Le pidió que le permitiese dominar a aquella caterva de adolescentes salvajes. El viejo profesor se imaginó que lo transformaría en algún gran dictador del siglo XX cada vez que entrase en clase, con energía suficiente para dominarlos por la fuerza. Pero el diablo, muy astuto, cada vez que entraba en clase, lo transformaba en una botella gigante de ron con cola.

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

cincuenta e sete

O auto crebou a barreira da ponte e caeu ao río. Infelizmente naquela zona deserta costumaba haber pouco tránsito. No principio, o auto e o condutor mergullaron nas augas frías do río. Durante polo menos un minuto non houbo sinais de vida. Ao cabo, o auto xurdiu das augas, baleiro, nadando con pausa, axudándose das portas e dos pneumáticos, até dar alcanzada a beira. O condutor, porén, ficara inerte no fondo. Eis a diferenza entre saber e non saber nadar.

El coche rompió la barrera del puente y se cayó al río. Por desgracia en aquella zona desierta no solía haber mucho tráfico. Al principio, el coche y el conductor se sumergieron en las aguas frías del río. Durante al menos un minuto, no hubo señales de vida. Al final, el coche surgió de las aguas, vacío, nadando con pausa, ayudándose de las puertas y los neumáticos, hasta conseguir alcanzar la orilla. El conductor, sin embargo, se había quedado inerte en el fondo. Esa es la diferencia entre saber y no saber nadar.

cincuenta e seis

Había tempo que sospeitaba que alguén lle roubaba todos os frascos con algo alcólico que gardaba no baño, desde colonias até locións de barbear. Durante moito tempo tentou pescudar quen entraba na casa cando el non estaba e lle roubaba todo aquilo do baño. Mais descubriuno de repente unha mañá cando viu a súa propia imaxe alén do espello cunha resaca espectacular e o frasco da súa colonia preferida baleiro de todo ao seu lado.

Hacía tiempo que sospechaba que alguien le robaba todos los frascos con algo alcohólico que guardaba en el baño, desde colonias a lociones para el afeitado. Durante mucho tiempo intentó averiguar quién entraba en casa cuando él no estaba y le robaba todo aquello del baño. Pero lo descubrió de repente una mañana cuando vio su propia imagen más allá del espejo con una resaca espectacular y el frasco de su colonia preferida todo vacio a su lado.

cincuenta e cinco

Mercou o romance máis grande que había na libraría. Novecentas once páxinas. Cando o abriu no metro, as letras esvararon todas ao chan, espalladas, formando unha alcatifa.préta. Só quedou escrita a primeira páxina. Entón decatouse de que o libro levaba enganchado por dentro un bolígrafo. Xa sabía o lector que habería convertirse en escritor... novecentas dez páxinas. E todo por non ter lido o título: The challenge.

Se compró la novela más grande que había en la librería. Novecientas once páginas. Cuando la abrió en el metro, se deslizaron todas las letras al suelo, esparcidas, formando una alfombra. Tan solo se quedó escrita la primera página. Entonces se dio cuenta de que el libro llevaba un bolígrafo enganchado. Ya sabía el lector que tendría que hacer de escritor... novecientas diez páginas. Y todo por no haber leído el título: The challenge.

terça-feira, 3 de novembro de 2009

cincuenta e catro

Pensou en pronunciar as derradeiras palabras antes de morrer. Mais daquela decatouse de que xa as dixera. O coitado do moribundo non se esperaba ter xa morto antes e ter logo resucitado. Por iso, houbo morrer aquela segunda vez en silencio.

Pensó en pronunciar sus últimas palabras antes de morir. Pero entonces se dio cuenta de que ya las había dicho. El pobre moribundo no se esperaba haber muerto ya antes para después resucitar. Por eso, aquella segunda vez se tuvo que morir en silencio.

segunda-feira, 2 de novembro de 2009

cincuenta e tres

De repente a rapaza tropezou con aquela especie de toma de corrente xigante. Saía de ningures, medio soterrada entre as bouzas. A toma desligouse e xusto ao mesmo tempo a lúa chea apagouse. A rapaza sentiu pavor, mais tivo sangue frío de máis para voltar a ligar a toma de corrente ao chan. Inmediatamente a lúa chea volveu brillar. Ela ficou para sempre coa dúbida...

De repente la muchacha tropezó con aquella especie de enchufe gigante. Salía de ninguna parte, medio enterrado entre la maleza. El enchufe se desprendió y justo al mismo tiempo la luna llena se apagó. La muchacha sintió pavor, pero tuvo la suficiente sangre fría como para volver a conectar el enchufe al suelo. Inmediatamente la luna llena volvió a brillar. A ella le quedó la duda para siempre...

cincuenta e dous

Os investigadores do vampirismo non o acreditaban. Todo facía presaxiar que se trataba dunha nova especie de vampiros que aturdían as vítimas baténdoas na cabeza para despois praticaren unha soa incisión na xugular polo que lle sorbían o sangue. Os investigadores nin podían imaxinar que a incisión única na xugular era debido á punta dunha palla de refrescos que os vampiros con caries praticaban ás súas vítimas.


Los investigadores de vampirismo no daban crédito. Todo hacía presagiar que se trataba de una nueva especie de vampiros que aturdían a sus víctimas golpeándolas en la cabeza para después practicarles una sola incisión en la yugular por donde les sorbían la sangre. Los investigadores no podían ni imaginarse que la incisión única era debida a la punta de una paja de refrescos que los vampiros con caries practicaban a sus víctimas.

domingo, 1 de novembro de 2009

cincuenta e un

Namorouse dela por aquela foto onde se lle vía o cabelo escuro atravesado por unha madeixa loura. Parecía tan especial. Mais o seu amor non resistiu a primeira mensaxe dela, toda chea de grallas ortográficas, toda caótica nas diéreses e nos acentos. Ela nunca chegara a intuír que el era corrector de estilo e que a ela nunca a daría corrixido.

Se enamoró de ella por aquella foto donde se le veía el pelo oscuro atravesado por un mechón rubio. Parecía tan especial. Pero su amor no resistió el mensaje de ella, todo lleno de faltas ortográficas, todo caótico de diéresis y acentos. Ella nunca consiguió intuir que él era corrector de estilo y que a ella nunca la conseguiría corregir.

cincuenta

O lendario mudjahidín Alí Salameh houbo esconderse baixo un burca para escapar dos soldados internacionais. Pasou tres semanas vivindo coma unha muller baixo o burca. Cando ao cabo puido quitar o burca, non lembraba como era a luz do sol. Non o resistiu. Suicidouse, mais nin sequera o fixo inmolándose.

El legendario muyahidín Alí Salameh tuvo que esconderse bajo un burca para escapar de los soldados internacionales. Se pasó tres semanas viviendo como mujer bajo el burca. Cuando al final pudo quitarse el burca, ni recordaba cómo era la luz del sol. No lo resistió. Se suicidó, pero ni siquiera lo hizo inmolándose.

corenta e nove

"Por que non podo ser sacerdote?", preguntou a freira. "Porque es muller", díxolle o bispo. Daquela a freira someteuse a unha operación de mudanza de sexo e probou de novo. Mais non a aceptaron porque era perfecto, pois sendo un home non sentía tentación polas mulleres.

"¿Por qué no puedo ser sacerdote?", pregunto la monja. "Porque eres mujer". le dijo el obispo. Entonces la monja se sometió a una operación de cambio de sexo y probó de nuevo. Pero no la aceptaron porque era perfecto, pues siendo hombre no se sentía tentado por las mujeres.

corenta e oito

Morreu cumprindo un desexo. Unha noite en que ía bébedo caeu nun depósito de viño de 10.000 litros. Alí dentro o seu corpo descompúxose lentamente. Os expertos nunca deron adiviñado por que a colleita de Albariño daquel ano foi a mellor da historia.

Murió cumpliendo un deseo. Una noche en que estaba borracho se cayó en un depósito de vino de 10.000 litros. Allí dentro su cuerpo se descompuso lentamente. Los expertos nunca consiguieron adivinar por qué aquella añada de Albariño fue la mejor de la historia.

sábado, 31 de outubro de 2009

corenta e sete

De repente, entroulle gaña de chorar. Mais no canto de lle saíren bágoas salgadas e transparentes, saíronlle bágoas doces e vermellas. Foi entón cando se decatou de que se enganara coa recarga de lágrimas: por mor das présas, non collera un saquiño de bágoas, senón un de ketchup.

De repente le entraron ganas de llorar. Pero en vez de salirle lágrimas saladas y transparentes, le salieron lágrimas dulces y rojas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había equivocado con la recarga de lágrimas: por las prisas, no había cogido una bolsita de lágrimas, sino una de ketchup.

corenta e seis

Nunca entendera por que os seus pais non o deixaban saír da cabana cando chovía. Até o día en que, con dezaoito anos, decidiu averigualo. Mais comprendeu demasiado tarde que a chuvia destinxía a súa pel marrón. El era un ser especial. Non era negro, como toda a xente alí, nin sequera branco, como os odiados colonos, senón verde. Por iso, houbo fuxir á foresta lonxe da furia de brancos e pretos que odiaban o diferente.

Nunca había entendido por qué sus padres no lo dejaban salir de la cabaña cuando llovía. Hasta el día en que, con dieciocho años, decidió averiguarlo. Pero comprendió demasiado tarde que la lluvia desteñía su piel marrón. Él era un ser especial. No era negro, como toda la gente de por allí, ni siquiera blanco, como los odiados colonos, sino verde. Por eso, tuvo que huir a la selva lejos de la furia de blancos y negros que odiaban al diferente.

corenta e cinco

Despois de recibir a multa de tránsito rexistrada por radar no túnel por exceso de velocidade,  o condutor xurou que se vingaría do alcalde conservador por aquel roubo miserábel. Doíalle sobre todo o orgullo. Trinta quilómetros por hora... ridículo. Despois dunha campaña brutal, despiedada, selvaxe, o condutor destapou escándalos sexuais do alcalde. Demisión fulgurante. Novas eleccións e vitoria do candidato da oposición. Porén, o condutor non deu triunfado. O radar do túnel mantívose no seu lugar inmisericordemente fiel ao novo alcalde socialista.

Después de recibir la multa de tráfico registrada por el radar en el túnel por exceso de velocidad, el conductor juró que se vengaría del alcalde conservador por aquel robo miserable. Le dolía sobre todo el orgullo. Treinta kilómetros por hora... ridículo. Tras una campaña brutal, despiadada, salvaje, el conductor destapó escándalos sexuales del alcalde. Dimisión fulgurante. Nuevas elecciones y victoria del candidato de la oposición. Sin embargo, el conductor no llegó a triunfar. El radar del túnel se mantuvo en su sitio inmisericordemente fiel al nuevo alcalde socialista.

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

corenta e catro

O psiquiatra aconselláralle: “Cando discuta coa súa dona, métase na pel dela”. E iso fixo. Na seguinte discusión, el meteuse na pel dela. Ela, en troques, meteuse na pel del para seguir discutindo.

El psiquiatra le había aconsejado: “Cuando discuta con su mujer, métase en su piel”. Hizo justamente eso. En la siguiente discusión, él se metió en la piel de ella. Ella, en cambio, se metió en la piel de él para seguir discutiendo.

corenta e tres

Rematara de ler o libro. Trescentas vinte páxinas. O único que non me gustaba de ler libros así era ter que facelo de pé no medio do paseo, porque ler na rúa non é un gran pracer. Porén, aínda podería ter lido unhas trinta ou corenta páxinas do seguinte romance. A miña dona aínda precisaba dous capítulos máis para dar feito toda a súa roupa de marca.

Había acabado de leer el libro. Trescientas veinte páginas. Lo único que no me gustaba de leer libros así era tener que hacerlo de pie en medio de la acera, porque leer en la calle no me causa ningún placer. Sin embargo, aún podría haber leído unas treinta o cuarenta páginas de la siguiente novela. Mi mujer aún necesitaba dos capítulos más para acabar de comprarse toda su ropa de marca.

corenta e un

José García foi un gris oficinista que morrera durante un atranco de tránsito. Estivo a viaxar entre Valdemoro e Madrid durante trinta e cinco anos. Sufriu todos os atrancos posíbeis durante aquel tempo, dúas veces ao día, agás nas fins de semana. Nunca insultou a ningún cabrón que guiase coma un oso bébedo, nunca se lamentou cando a policía o multou inxustamente… trinta e cinco anos sen interrupción. Por iso, cando morreu, San Pedro sentiu mágoa del e mandouno a reencarnar en radar de tránsito.

José García fue un gris oficinista que había muerto durante un atasco de tráfico. Estuvo viajando entre Valdemoro y Madrid durante treinta y cinco años. Sufrió todos los atascos posibles durante aquel tiempo, dos veces al día, salvo fines de semana. Nunca insultó a ningún cabrón que condujese como un oso borracho, nunca se quejó cuando la policía lo multó injustamente… treinta y cinco años ininterrumpidos. Por eso, cuando murió, San Pedro sintió lástima de él y lo mandó a reencarnarse en radar de tráfico.

corenta e dous

Aquela noite tiven o peor pesadelo da miña vida. Soñei que me estaban a escribir a historia máis sanguenta e terrorífica no meu cu. Mais o meu espertar foi aínda peor. A novela que alguén se pasara a escribir durante toda a noite foron as peores hemorroides da miña vida.

Aquella noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que me estaban escribiendo la historia más sangrienta y terrorífica en el culo. Pero mi despertar fue aún peor. La novela que alguien se había pasado escribiendo toda la noche resultaron ser las peores hemorroides de mi vida.

domingo, 4 de outubro de 2009

corenta

Mildana cumpriu con todo o que dela se esperaba na vida: deixara fillos, atacara inesgotábel os inimigos… mais nomeadamente vivira con toda intensidade. Por iso, cando soubo que o seu momento final concluía, quixo morrer loitando. Deixouse caer naquel estanque fervente diante dos ollos dun inimigo. Antes de expirar, aínda puido sentir o berro do adversario mentres dicía: “Camareiro, hai unha mosca na miña sopa!”

Mildana había cumplido con todo lo que se esperaba de ella: había dejado hijos, había atacado con ahínco al enemigo, pero sobre todo había vivido intensamente. Por eso, cuando supo que había llegado su momento postrero, quiso morir luchando. Se dejó caer en aquel estanque hirviendo ante los ojos de un enemigo. Antes de expirar, aún pudo escuchar el grito del adversario mientras decía: “¡Camarero, hay una mosca en mi sopa!”

sábado, 3 de outubro de 2009

trinta e nove

Ao L. explicáronlle que unha relixión era un modo de vida espiritual que fai felices as persoas. El entendía aquilo de espiritual coma espiritoso e fixo revisión de vida: era feliz durmindo sonecas de dúas horas, indo tomar cervexas -espirituosas- cos amigos todas as tardes, comendo todas as graxas que lle petaban, traballando aínda menos do menos posíbel... Non había dúbida, a súa vida dáballe satisfacción, por tanto, el era un profeta.

A L. le explicaron que una religión era un modo de vida de vida espiritual que hacía felices a las personas. Él entendía lo de espiritual como espirituoso e hizo una revisión de vida: era feliz echando siestas de dos horas, yendo a tomar cervezas -espirituosas- con los amigos todas las tardes, comiendo todas las grasas que le apetecían, trabajando menos de lo menos posible... No había duda, su vida lo hacía feliz, por tanto, él era un profeta.

sexta-feira, 2 de outubro de 2009

trinta e oito

Apañou o metro na Gran Vía de Madrid e saíu na estación Moskva de Budapest. Abraiou, como era lóxico. Nin se decatara do traxecto porque fixera todo o camiño a ler no xornal. Ligou o telemóbil e chamou a familia para viren por el. No canto de procurar explicacións inexplicábeis, decidiu que pasaría o tempo a facer turismo até que o viñesen buscar. No fondo, era un tipo con moita sorte.

Tomó el metro en la Gran Vía de Madrid y salió en la estación Moskva de Budapest. Se quedó alucinado, como era de esperar. No se había dado ni cuenta de todo aquel trayecto porque se lo había pasado leyendo el periódico. Encendió el móvil y llamó a la familia para que viniesen a buscarlo. En vez de buscar explicaciones inexplicables, decidió que pasaría el tiempo haciendo turismo hasta que viniesen por él. En el fondo, era un tío con suerte.

trinta e sete

Todo o que entregaron a aquel subsahariano no centro de reclusión de inmigrantes ilegais foi un rolo de papel hixiénico. Por sorte, o inmigrante gardara un lapis. Por iso, cando saíu do centro de reclusión, o inmigrante compuxera en suahili o máis longo poema épico nunca escrito, e nun rolo de papel hixiénico.

Todo cuanto le entregaron a aquel subsahariano en el centro de reclusión de inmigrantes ilegales fue un rollo de papel higiénico. Por suerte, el inmigrante se había guardado un lápiz. Por eso, cuando salió del centro de reclusión, el inmigrante había compuesto en suajili el poema épico más largo que nunca escrito, y en un rollo de papel higiénico.

quinta-feira, 1 de outubro de 2009

trinta e seis

A cigana adiviña leu a bóla de cristal: "En canto saia por esa porta, a súa vida será unha merda". El acreditou. Por iso xa pasaron vinte e oito anos desde aquela, durante os que o tipo casou coa cigana adiviña e non puxo un pé fóra da barraca da feira.

La gitana adivina leyó la bola de cristal: "En cuanto salga por esa puerta, su vida será una mierda". Él se lo creyó. Por eso, ya han pasado veintiocho años desde aquel momento, durante los cuales el tipo se casó con la gitana y no ha puesto un pie fuera de la caseta de feria.

trinta e cinco

O intérprete dos soños acudiu á intérprete dos soños porque el era incapaz de interpretar os seus propios soños. Porén, ela non soubo interpretarllos, porque entrambos soñaban en linguas diferentes.

El intérprete de sueños acudió a la intérprete de sueños porque él era incapaz de interpretar sus propios sueños. Sin embargo, ella no supo interpretárselos, porque cada uno soñaba en lenguas diferentes.

trinta e catro

Aquel inxenuo golfiño non entendía por que os seus conxéneres lle aconsellaban non dar saltos e cambadelas no medio do Adriático saudando os humanos dos barcos. Mais deuno comprendido. Foi cando acabou nun acuario vestido de bailarina e facendo tres sesións diarias de saltos e cambadelas para aqueles mesmos humanos.

Aquel ingenuo delfín no entendía por qué sus congéneres le aconsejaban que no diese saltos y volteretas en medio del Adriático saludando a los humanos de los barcos. Pero al final lo comprendio. Fue cuando acabó en un acuario vestido de bailarina y haciendo tres sesiones diarias de saltos y volteretas para aquellos mismos humanos.

trinta e tres

O mestre, aqueloutrado, dixo ao estudante: "Se es incapaz de aprender isto, vas engulir coñecemento!". O mestre agarrou o libro e tratou de introducilo na cabeza do rapaz. Mais para a súa sorpresa, a cabeza do rapaz comezou a engulir o libro con pracer, tanto que ao cabo arrotou, como se lle pedise outro libro máis para engulir coñecementos.

El maestro, fuera de sí, dijo al estudiante: "¡Si eres incapaz de aprenderte esto, vas a tragarte el conocimiento!". El maestro agarró el libro y trató de introducírselo en la cabeza al chaval. Pero para su sorpresa, la cabeza del rapaz empezó a tragarse el libro con placer, tanto que al final eructó, como si aún pidiese otro libro para tragar conocimientos.

quarta-feira, 30 de setembro de 2009

trinta e dous

"Saltei aquel semáforo porque non o vira. Había moito tránsito. Despois chegou a multa. Foi tan inxusto... Desde aquel día decidín que ía saltar todos os semáforos en vermello que quixese. E sigo a facelo. E aínda non me puxeron ningunha multa, non sabe?". "Quer entón que escriba iso?". "Tal cal". A funcionaria premeu a tecla Intro e arquivou a solicitación de policía municipal daquel guicho con cara de paella aínda por rematar.

"Me salté aquel semáforo porque no lo había visto. Había tanto tráfico... Después me llegó la multa. Fue tan injusto... Desde entonces decidí que me iba a saltar todos los semáforos en rojo que quisiera. Y sigo haciéndolo. Y todavía no me han pillado ni una vez". "¿Pero quiere que escriba eso?". "Tal cual". La funcionaria pulsó la tecla Intro y archivó la solicitud de policía municipal de aquel tipo con cara de paella a medio hacer.

domingo, 27 de setembro de 2009

trinta e un

Despois de tres semanas intensivas a corrixir exames, decatouse de que comezaba a suar tinta. Non era unha metáfora, suaba auténtica tinta. A seguir, decatouse de que lle saían tentáculos por baixo dos brazos. No canto de perder os nervos por iso, decidiu quitarlle proveito: con dous brazos e catro tentáculos podería corrixir moito máis rápido.

Después de tres semanas intensivas corrigiendo exámenes, se dio cuenta de que empezaba a sudar tinta. No era una metáfora, sudaba auténtica tinta. A continuación se dio cuenta de que le salían tentáculos por debajo de los brazos. En vez de perder los nervios por eso, decidió sacarle provecho: con dos brazos y cuatro tentáculo podría corregir mucho más rápido.

trinta

Para o tipo, o máis difícil non era escribir e editar libros de tres polegadas; para el o máis difícil era enmascarar que podía facelo porque na realidade era un gnomo.

Para el tipo, lo más difícil era escribir y editar libros de tres pulgadas; para él, lo más difícil era disimular que podía hacerlo porque en realidad era un gnomo.

sábado, 26 de setembro de 2009

vinte e nove

Sobrevivira a un cancro, ao ataque dun león na África Oriental e até a un naufraxio no Pacífico Norte, mais non lle abondou. Houbo algo que o matou despois de cinco anos de loita á morte: o seu banco facéndose cobrar a hipoteca.

Había sobrevivido a un cáncer, al ataque de un león en África Oriental y hasta a un naufragio en el Pacífico Norte, pero no le bastó. Hubo algo que lo mató después cinco años de luchar a muerte: su banco haciéndose cobrar la hipoteca.

vinte e oito

Farto da televisión, arrincou o cabo, agarrou o aparello do televisor e guindouno pola xanela, desde un quinto andar. Foi inmediatamente arrestado. Non o acusaron de pór en perigo a vida dun peón da rúa -por sorte non alcanzou ninguén-, senón polo homicidio do televisor.

Harto de la televisión, arrancó el cable, agarró el aparato del televisor y lo lanzó por la ventana, desde un quinto piso. Lo arrestaron enseguida. No lo acusaron de haber puesto en peligro la vida de un peatón -por suerte no había alcanzado a nadie-, sino por el homicidio del televisor.

sexta-feira, 25 de setembro de 2009

vinte e sete

Despois de acabar a escola secundaria cun fracaso absoluto, a mai aínda foi capaz de lle atopar un traballo ao fillo. Foi da única cousa que el realmente sabía facer: quentar cadeiras.

Después de acabar la escuela secundaria con un fracaso total, la madre todavía consiguió encontrarle trabajo al hijo. Fue de la única cosa que él realmente sabía hacer: calentar sillas.

vinte e seis

O tradutor finalmente alcanzou o seu clímax profesional. Xa podía traducir calquera cousa. Por iso, desde aquel momento, xa foi quen de se traducir a si mesmo, mais continuou sen se entender a si mesmo.

El traductor finalmente alcanzó su clímax profesional. Ya era capaz de traducir cualquier cosa. Por eso, desde aquel momento, ya fue capaz de traducirse a sí mismo, pero siguió sin entenderse a sí mismo.

quarta-feira, 23 de setembro de 2009

vinte e cinco


O gran chef ía pór o colofón á súa máis grande creación: a «amaranta de Córcira». Medio planeta suspiraba por coñecer o ingrediente final segredo que o gran chef lle botaba, aquel que lle outorgaba un sabor que non era deste mundo. Mais só el o coñecía, por iso, sempre procuraba que non houbese ninguén na cociña cando erguía o seu gorro circular branco e deixaba esvarar unhas pingas do seu propio suor desde a testa até aquel prato de deuses.

El gran chef iba a poner el colofón a su creación suprema: la «amaranta de Córcira». Medio planeta suspiraba por conocer el ingrediente final secreto que el gran chef le echaba aquel que le proporcionaba un sabor que no era de este mundo. Pero solo él lo conocía, por eso, siempre procuraba que no hubiese nadie cuando se levantaba el gorro circular blanco y dejaba resbalar unas gotas de su propio sudor desde la frente hasta aquel plato de dioses.

terça-feira, 22 de setembro de 2009

vinte e catro

O axente de tránsito que detivo aquel BMW a douscentos por hora non podía acreditar o que vía. O condutor era un pastor alsaciano con lentes de sol. O axente non vía o modo de multar o can por exceso de velocidade, mais os seus superiores resolveron o asunto mercé ao xuíz, que obrigou o dono a que o can quitarse o permiso de condución. Unha volta obtido o permiso, ao can retiráronlle dez puntos e o dono do can houbo pagar a multa.

El agente de tráfico que detuvo a aquel BMW a doscientos por hora no daba crédito. El conductor era un pastor alsaciano con gafas de sol. El agente no veía el modo de multar al perro por exceso de velocidad, pero sus superiores resolvieron el asunto gracias al juez, quien obligó al dueño a que el perro se sacase el carné de conducir. Una vez obtenido el permiso, al perro le retiraron diez puntos y el dueño del perro tuvo que pagar la multa.

vinte e tres

Comezou a comer aquel prato de espaguetes mollados en tomate, mais aconteceu que era un só espaguete interminábel, que foi sorbendo con calma. Dúas horas despois, o espaguete non daba rematado. Foi ao baño mais seguiu a sorber no espaguete. Vinte e catro horas despois, o espaguete que sorbía non parecía achegarse á súa fin aínda. Non quixo deterse para durmir, continuou e continuou, até que, por fin, o espaguete foi desaparecendo do prato, mais el tamén estaba a deaparecer. Cando quixo decatarse, só lle quedaba a cabeza a aboiar no ar; o espaguete desaparecería xunto con el. Mesmo así, quixo rematar aquel maldito espagueti.

Empezó a comer aquel plato de espaguetis untados en tomate, pero resultó que era un solo espagueti interminable, que fue sorbiendo con calma. Dos horas después, el espagueti seguía sin acabarse. Fue al baño pero siguió sorbiendo el espagueti. Veinticuatro horas después, el espagueti que sorbía no tenía visos de acabar todavía. No se quiso deterner para dormir, siguió y siguió, hasta que, por fin, el espagueti fue desapareciendo del plato, pero él también estaba despareciendo. Cuando quiso darse cuenta, solo le quedaba la cabeza flotando en el aire; el espagueti desaparecería junto con él. Pero aún así, quiso acabar aquel maldito espagueti.

segunda-feira, 21 de setembro de 2009

vinte e dous

Para acabar a súa relación co Daniel, a Manuela mudou de sexo e pasou a chamarse Damián. Cabo duns anos Damián casou cunha muller chamada Alicia. Despois Damián soubo que Alicia tamén era operada. E aínda máis tarde Damián soubo que de facto casara co Daniel, daquela convertido en Alicia.

Para acabar su relación con Daniel, Manuela se cambió de sexo y pasó a llamarse Damián. Al cabo de unos años, Damián se casó con una mujer llamada Alicia. Después supo que también Alicia estaba operada. Y aún más tarde Damián supo que de hecho se había casado con Daniel, entonces ya convertido en Alicia.

domingo, 20 de setembro de 2009

vinte e un

A vella teteira estaba farta de ver pasar os séculos desde aquela balda chea de po. Por isso fixo correr a voz de que se alugaba como moradía de xenios viaxeiros sen lar.

La vieja tetera estaba harta de ver pasar los siglos desde aquel anaquel lleno de polvo. Por eso hizo correr la voz de que se alquilaba como vivienda de genios viajeros sin hogar.

vinte

"O creador creou o mundo en sete días, até culminar o seu choio cuns seres feitos á súa imaxe. Porén estes seres resultaron ruíns, mentireiros, mais tamén tenros e choróns. Desde o inicio, a historia narra as relacións entre o creador e as creaturas que decorrerán entre guerras, mudanzas climáticas e exilios..." Lendo a lapela preparada por un hábil editor, o público ansioso de novidades editoriais lanzouse a mercar aquela enorme novela mestura de traxedia,historia e aventuras que, dalgún xeito, xa lles era familiar.

"El creador creó el mundo en siete días, hasta culminar su trabajo con unos seres hechos a su imagen. Sin embargo, estos seres resultaron ruines, mentirosos, pero también tiernos y llorones. Desde el principio, la historia narra las relaciones entre el creador y las criaturas que transcurrirán entre guerras, cambios climáticos y exilios..." Leyendo la solapa preparada por un hábil editor, el público ansioso de novedades editoriales se lanzó a comprar aquella enorme novela mezcla de tragedia, historia y aventuras que, de algún modo, ya les era familiar.

dezanove

A Nataša

O Texo recibiu como eternamente o Jarama, mais aquela noite, cando xa ninguén ollaba, o río emerxeu como brétema, ascendeu á vila do planalto e penetrou pola xanela entreaberta dunha alcoba. Cubriu o corpo espido e durmido da muller de chuvia, ou de orballo, até o amañecer, cando ela acordaba. O río volveu á súa eternidade, camiño máis unha vez de Lisboa, asubiando un fado aínda non escrito.

El Tajo recibió como eternamente al Jarama, pero aquella noche, cuando ya nadie miraba, el río emergió como niebla, ascendió a la villa de la meseta y entró por la ventana entreabierta de una alcoba. Cubrió todo el cuerpo desnudo de la mujer de lluvia o de rocío, hasta el amanecer, cuando ella ya despertaba. El río volvió a su eternidad, camino una vez más de Lisboa.

dezaoito

El namorárase dunha tal "Xungla21" no batepapo. Nunca atopara unha muller tan intelixente, tan intuitiva nin tan sensíbel. Mais non daba entendido por que ela sempre rexeitaba o encontro cara á cara. Ao cabo, el conseguiu descubrir que o enderezo IP dela viña do zoo. E unha vez alí descubriu que Xungla21 era na realidade unha gorila adulta que de noite se ligaba ao batepapo aproveitando que as oficinas estaban fechadas.

Él se había enamorado de una tal "Jungla21" en el chat. Nunca había conocido una mujer tan inteligente, intuitiva y sensible. Pero no conseguía entender por qué ella siempre rechazaba el encuentro cara a cara. Al final, él consiguió descubrir que la dirección IP de ella venía del zoo. Y una vez allí descubrió que Jungla21 era en realidad una gorila adulta que de noche se conectaba al chat aprovechado que las oficinas estaban cerradas.